Badania nad obecnością leków i środków odurzających w organizmie uczestników ruchu drogowego

Wobec wzrastającej liczby wypadków drogowych w Katedrze Medycyny Sądowej ŚAM podjęto badania nad obecnością środków oddziaływujących negatywnie na sprawność psychofizyczną człowieka.

Tagi

Źródło

Czesław Chowaniec
Katedra Medycyny Sądowej Śląskiej AM w Katowicach

Odsłony

10135
Czesław Chowaniec

Badania nad obecnością leków i środków odurzających w organizmie uczestników ruchu drogowego

Z Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej AM w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Halina Sybirska

Wobec wzrastającej liczby wypadków drogowych w Katedrze Medycyny Sądowej ŚAM podjęto badania nad obecnością środków oddziaływujących negatywnie na sprawność psychofizyczną człowieka. Badaniami objęto uczestników kolizji i wypadków drogowych, którzy nie byli (jak sprawdzono) pod działaniem alkoholu etylowego, względnie wykazane stężenie alkoholu było niskie do 1 prom.. W latach 1995-1999 przebadano 143 próbki krwi od kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Na 60 pozytywnych przypadków, najczęściej, bo u 32 osób, wykryto obecność tylko jednego leku (barbiturany, benzodwuazepiny, opiaty) W pozostałych przypadkach stwierdzono barbiturany i benzodwuazepiny, benzodwuazepiny i opiaty, pochodne benzodwuazepiny i trójcykliczne antydepresanty. Oznaczone we krwi stężenia wykrytych substancji mieściły się w szerokim zakresie dawek terapeutycznych.

Słowa kluczowe: wypadek drogowy, leki psychotropowe, narkotykiIntensywnie rosnąca, wraz z rozwojem motoryzacji, liczba wypadków drogowych stwarza konieczność zwrócenia uwagi na ich uwarunkowania. Stosunkowo łatwy dostęp do leków i szerzące się w naszym kraju toksykomanie, obok alkoholu, stają się coraz częściej przyczynami wypadków komunikacyjnych i kolizji drogowych. Stan psychofizyczny uczestników ruchu drogowego, a w szczególności kierowców pojazdu, odgrywa zasadniczą rolę w medycynie komunikacyjnej. Powszechne nadużywanie leków, zwłaszcza uspokajających i psychotropowych, ale także nasennych i przeciwbólowych stworzyło poważny problem w ruchu drogowym. Leki te w sposób znaczący powodują upośledzenie sprawności psychomotorycznej, gdyż wpływają na czynność ośrodkowego układu nerwowego, zaburzają uwagę, krytycyzm i zdolność postrzegania, a przez to zmieniają reakcje kierowców lub pieszych. (2, 4, 8)
O ile problem nietrzeźwości w ruchu drogowym został już wielokierunkowo zbadany oraz odpowiednio określony prawnie, to w stosunku do osób prowadzących pojazdy pod wpływem środków odurzających brakuje szczegółowych regulacji wykonawczych. W szczególności mimo zapisu ustawowego w Prawie o ruchu drogowym nakazującego potrzebę kontroli uczestników ruchu drogowego na obecność w ich organizmie środków o działaniu podobnym do alkoholu etylowego, do tej pory nie dokonano uściślenia i znormalizowania postępowania analitycznego oraz nie wypracowano "uniwersalnego" modelu opiniowania sądowo-lekarskiego dla określenia wpływu leków na sprawność psychofizyczną. Sytuacja taka przynajmniej częściowo, związana jest ze skąpą liczbą przeprowadzonych badań nad rozpowszechnieniem tego zjawiska w skali kraju (2, 3, 4).
W Katedrze Medycyny Sądowej w Katowicach już przed prawie 30 laty prowadzono obserwacje nad obecnością substancji psychoaktywnych w organizmie uczestników ruchu drogowego i sprawców wypadków komunikacyjnych.
W latach 1970-80 na łączną liczbę 543 próbek krwi pobranych od sprawców kolizji drogowych oraz od kierowców w celu kontroli stanu trzeźwości w 69 przypadkach - co stanowiło prawie 13% osób kontrolowanych - stwierdzono obecność leków psychotropowych i przeciwbólowych. Wśród tej liczby, w 22 przypadkach stwierdzono równocześnie obecność alkoholu etylowego (1, 5, 6, 7, 8).
W 1994 roku ponownie podjęto badania, które nawiązują do tych, przeprowadzonych w latach 1970-1980. Objęto nimi uczestników kolizji i wypadków drogowych, którzy jak stwierdzono nie byli pod działaniem alkoholu etylowego (3).

MATERIAŁ i METODY

Podjęte w latach 1995-1999 badania są kontynuacją badań wcześniejszych i dotyczą: próbek krwi pobranych podczas badań sekcyjnych przeprowadzonych w naszym Zakładzie oraz nielicznych, nadesłanych przez Policję do badań w kierunku obecności alkoholu etylowego (łącznie 143 próbki krwi). Ponadto analizą objęto także inne płyny ustrojowe - mocz, ciałko szkliste gałki ocznej, płyn mózgowo-rdzeniowy, czasami płyn stawowy oraz mięsień szkieletowy pobrane ze zwłok w czasie sekcji.

Tabela I. Liczba przeprowadzonych badań na obecność leków psychoaktywnych u uczestników ruchu drogowego.

 

Lata

Years

1970-1980

Lata

Years

1995-1999

Liczba badanych próbek krwi

Number of blood samples

543

 

143

Liczba pozytywnych analiz

Number of positive results

69 (13%)

 

60 (42%)


Grupę 143 osób tworzyły 42 kobiety i 101 mężczyzn. Kryterium wyboru stanowiły: ujemny wynik badania próby krwi na zawartość alkoholu oraz stopień ciężkości wypadku, często z ofiarami w ludziach. W nielicznych przypadkach badaniami objęto także próbki krwi pobrane od sprawców ciężkich zdarzeń drogowych, u których we krwi wykazano niskie stężenia alkoholu tj. poniżej 1,0‰ Wyniki badań lekarskich tych przypadków podczas protokolarnego pobrania krwi ujawniały zaawansowane zaburzenia psychofizyczne, pomimo niskiego stężenia alkoholu we krwi. W badaniach na obecność różnych środków odurzających, w tym również z grupy środków leczniczych, użyto metody spectroimmunofluorescencji w świetle spolaryzowanym - FPIA - Tdx i aparatu firmy Abbott wykorzystując zestawy odczynników do oznaczania pochodnych kwasu barbiturowego, 1,4-benzodiazepiny, amfetaminy, trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, karbamazepiny, narkotyków opium i kannabinoli.

WYNIKI i ICH OMÓWIENIE

Badania chemiczno-toksykologiczne 143 próbek krwi pobranych od uczestników ruchu drogowego w 60 przypadkach ujawniły obecność leków i środków odurzających, co stanowiło 42% całej grupy zbadanych przypadków. Wynik pozytywny uzyskano u 9 kobiet i 51 mężczyzn.
W 32 przypadkach co stanowiło 53.3% prób pozytywnych wykryto obecność 1 środka zaś w pozostałych 28 przypadkach stwierdzono 2 i 3 różne substancje, które obecne były we krwi w różnej kombinacji. Najczęściej, bo w 13 przypadkach stwierdzono obecność narkotyków opium, zaś w 9 pochodnych benzodiazepiny.

Tabela II. Zestawienie wyników badań osób, u których we krwi stwierdzono obecność jednej substancji n=32.

Rodzaj substancji

Kind of substance

Liczba przypadków

Number of cases

Zakres stężeń

Concentration range

m g/ml

opiaty opiates

13 (21,7%)

0,03-1,72

benzodiazepiny benzodiazepines

9 (15%)

0,04-1,50

barbiturany barbiturates

8 (13,3%)

0,27-11,10

pochodne amfetaminy

amphetamine derivates

2 (3,3%)

0,46-1,04Tabela III. Zestawienie wyników badań osób, u których we krwi stwierdzono obecność dwóch lub trzech substancji n = 28.

Kind of substanceBenzodiazepiny benzodiazepines

+

Barbiturany barbiturates

+

Opiaty opiates

 

12 (20%)

0,31-0,37

1,84-8,60

0,47-1,19

Barbiturany barbiturates

+

Benzodiazepiny benzodiazepines

7 (11,7%)

0,16-3,20

0,07-1,21

Barbiturany barbiturates

+

Opiaty opiates

4 (6,7%)

0,30-7,80

0,09-0,42

Benzodiazepiny benzodiazepines

+

Opiaty opiates

4 (6,7%)

0,08-0,68

0,17-0,70

Trójcykliczne antydepresanty

Tricyclic antidepressants

+

Benzodiazepiny benzodiazepines

1 (1,6%)

0,10

 

0,53


Wśród grupy 28 przypadków, w których stwierdzono 2 lub 3 środki psychoaktywne, aż w 12 były to równocześnie barbiturany, pochodne benzodiazepiny oraz narkotyki opium. W 7 przypadkach zaś stwierdzono obecność barbituranów i pochodnych benzodiazepiny. Oznaczony poziom leków i środków odurzających był zróżnicowany i mieścił się w szerokich granicach od stężeń odpowiadających zażyciu dawek terapeutycznych a niekiedy toksycznych.

Tabela IV. Podział na uczestników ruchu drogowego n = 60.

Kierujący samochodem

Car drivers

32 (53%)

Piesi potrąceni przez samochód

Pedestrians

18 (30%)

Kierujący motocyklem, motorowerem

Drivers of motorcycles, motorized bicycles

6 (10%)

Pasażerowie samochodu, motocykla

Passengers of cars, motorcycles

4 (7%)


Wśród 60 przypadków, w których wynik analizy był pozytywny najliczniejszą grupę uczestników ruchu drogowego stanowili kierowcy samochodów osobowych- 32 przypadki to jest 53%, 18 to jest 30% przypadków to piesi, którzy zostali potrąceni przez samochód ze skutkiem śmiertelnym. Zebrane wyniki badań wskazują, iż wśród uczestników ruchu drogowego, znaczna liczba, zwłaszcza kierowców pojazdów samochodowych przyjmuje środki psychoaktywne, głównie narkotyki grupy opium, często w kombinacji z jednym lub dwoma lekami z grupy benzodwuazepiny i kwasu barbiturowego. Interpretacja toksykologiczna oraz medyczno-sądowa uzyskanych wyników analiz w odniesieniu do oddziaływania biologicznego substancji psychoaktywnych na sprawność psychomotoryczną uczestników ruchu drogowego nie jest łatwa. Podkreślić bowiem należy, iż ocena działania wykrytych środków odurzających jedynie w oparciu o ich stężenia we krwi może mieć jedynie charakter wstępny. Nie można bowiem dokonać prawidłowej oceny medycznej skutków działania narkotyków oraz leków na zdolność kierowania pojazdem i ogólną sprawność psychofizyczną bez szczegółowej znajomości okoliczności zaistniałego zdarzenia, wyniku badania lekarskiego oraz ustaleń śledztwa, w tym zwłaszcza zeznań świadków i innych uczestników ruchu drogowego. Trudności opiniodawcze wynikają również z bardziej złożonego, niż w przypadku działania alkoholu etylowego, zastosowania analogicznego rachunku retrospektywnego dla substancji psychoaktywnych. Interpretacja wyników analiz laboratoryjnych w przypadku narkotyków i leków w odniesieniu do stężenia tych substancji we krwi w chwili zdarzenia uwzględniać musi bowiem szerszej prawa farmakokinetyki i farmakodynamiki i to zarówno w odniesieniu do formy niezmienionej substancji jak i produktów jej metabolizmu, często również aktywnych farmakologicznie. Z tego względu słusznym byłby wniosek, że już samo stwierdzenie we krwi leków i środków psychoaktywnych powinno być wystarczające dla wyeliminowania takiej osoby z ruchu drogowego. Dodatkowo należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż przejęcie przez laboratoria policyjne badania próbek krwi na zawartość alkoholu pobranych od kierowców w czasie kontroli drogowych utrudnia lub uniemożliwia wykrycie uczestników ruchu drogowego, będących pod wpływem leków, nierzadko sprawców wypadków. Ograniczanie zaś zakresu analiz chemicznych wyłącznie do badań na zawartość alkoholu nie pozwala na ujawnienie równoczesnej obecności środków odurzających, a tym samym ocenę ewentualnych interakcji pomiędzy alkoholem a lekami. Należałoby zatem rozważyć potrzebę znormalizowanego postępowania analitycznego toksykologicznego i sądowo-lekarskiego zaś opiniowanie w tego rodzaju sprawach pozostawić wyłącznie w obszarze medycyny sądowej.

PIŚMIENNICTWO

1. Gajdzińska H., Olszowy Z., Mazak-Łucyk Z.: Seryjna analiza kontrolna obecności leków w krwi kierowców. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Katowicach: "Wypadkowość drogowa, alkoholizm oraz inne przyczyny biologiczne". wyd. Pol. Tow. Med. Sąd. Oddz. Katowice, Pol. Tow. Krym. Oddział Katowice, Społ. Komitet Przeciwalkoholowy. 1977, 233-236, -2. Jakliński A., Tomaszewska Z.: Wpływ leków psychotropowych na zdolność prowadzenia pojazdu mechanicznego. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1986, 23, 21-25, -3. Kulikowska J., Sybirska H.: Badania nad częstotliwością występowania leków we krwi kierowców zatrzymanych po wypadkach drogowych. Materiały V Sympozjum "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych" 1996, 141 - 147. -4. Markiewicz J. Nedoma J., Serda H.: Leki i kierowcy (badania ankietowe) Z Zagadnień Kryminalistyki, 1970, X, 55-57, -5. Nasiłowski Wł., Sybirska H.,Mazak-Łucyk Z., Olszowy Z.:Badania nad obecnością leków u kierowców kontrolowanych w ruchu drogowym. Pol. Tyg. Lek. 1975, XXX, 46, 1935-1937. -6. Nasiłowski Wł., Sybirska H., Szymańska K.: Badania w kierunku obecności leków u zatrzymanych po wypadkach drogowych. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Katowicach: "Wypadkowość drogowa, alkoholizm oraz inne przyczyny biologiczne". wyd. Pol. Tow. Med. Sąd. Oddz. Katowice, Pol. Tow. Krym. Oddział Katowice, Społ. Komitet Przeciwalkoholowy. 1977, 223-228, -7. Nasiłowski Wł., Sybirska H., Gajdzińska H., Olszowy Z.: Analytische Untersuchungen uber die Anwesenheit von Arzneimitteln ind CO-Hb bei Kraftwagenuhrern. Beitrage zur Gerich. Med. 1983, XLI, 135-139. -8. Olszewska I., Lipiński J., Prajs: Badania nad obecnością leków i alkoholu etylowego u ofiar wypadków komunikacyjnych, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Katowicach: "Wypadkowość drogowa, alkoholizm oraz inne przyczyny biologiczne". wyd. Pol. Tow. Med. Sąd. Oddz. Katowice, Pol. Tow. Krym. Oddział Katowice, Społ. Komitet Przeciwalkoholowy. 1977, 217-222 -9. Wagner K., Wagner H.: Handbuch der Verkehrsmedizin. Springer - Berlin, 1968.

Adres autora:
Katedra Medycyny Sądowej Śląskiej AM
40-752 Katowice
ul. Medyków 18


Oceń treść:

0
Brak głosów

Komentarze

THX (niezweryfikowany)

Mam nadziieje ze ludzie któzy naprawde chca legalizacji zaczna działc i nasze dzieci beda mialy to o czym my mozemy narazie tylko pomazyc.
THX

ajjjjj (niezweryfikowany)

Mam Pomysł A Ty??

Nemezis D.G (niezweryfikowany)

Jakby tak każdy zaczął coś działać, legalizacja już dawno by była w Polsce.

Gacek-Myszkow (niezweryfikowany)

spoXX!jestem za legalizacja"bong bongo" !!tylko czy cos mocniejszego taz by bylo na legalu?? hmmm!!ciekawe!!a i mam pytanko:czy biuletyn jest platny ??jesli tak to ile?? pa:-)

Maro (niezweryfikowany)

Mam Pomysł A Ty??

THC | w0^^ ^^@K (niezweryfikowany)

Tak! tak! tak! Maglujcie tych "polityków " aż się zgodzą!

Maro (niezweryfikowany)

Mam Pomysł A Ty??

UFO (niezweryfikowany)

Was wszystkich chyba pogielo. Jak mozna domagac sie legalizacji czegos, czego nie mozna legalnie kupic. Ludzie zastanowcie sie nad soba i swoim zyciem. Wielu z Was jeszcze nie wie, ze ta przyjemna trawka stanie sie dla nich wstepem do piekla, jakie przyjdzie im przezyc, albo nie. Wybor nalezy do Was. Zyjemy przeciez w chemicznym swiecie i niektorzy nawet kupy nie moga zrobic bez tabletki. Zycze chwili refleksji.

Hustler (niezweryfikowany)

chciałbym pomuc ale jak to zrobić chce aby jaranie wreszcie było na legalu i nietrzeba było martwić sie o przypał co robić co robimy gdzie idziemy

Hustler (niezweryfikowany)

chciałbym pomuc ale jak to zrobić chce aby jaranie wreszcie było na legalu i nietrzeba było martwić sie o przypał co robić co robimy gdzie idziemy

lexluthoreK (niezweryfikowany)

Zachecam wszystkich politykow aby sprubowali zmienic swe nastawienie do trawki..Inne narkotyki moga nie istniec.....Trawka to nie narkotyk...to najlepszy lek jaki kiedykolwiek widzialem...Dzieki niej kazdy czlowiek staje sie swoim terapeuto... zaczyna myslec i odczowac to czego wczesniej nie byl swiadomy....Naplywaja mysli filozoficzne i pozytywne nastawienie do swiata...czlowiek czuje chec zycia i cieszy sie z tego co robi i co juz osignal.Alkohol nie jest az tak pobudzajacy do dzialania..zamyka nas w sobie i zatrzymuje na stalym poziomie zacofania a nawet mozna pograzyc sie w nim za mocno co sprawi ze czlowiek staje sie chodzacym problemem i agresorem.

lexluthoreK (niezweryfikowany)

Zachecam wszystkich politykow aby sprubowali zmienic swe nastawienie do trawki..Inne narkotyki moga nie istniec.....Trawka to nie narkotyk...to najlepszy lek jaki kiedykolwiek widzialem...Dzieki niej kazdy czlowiek staje sie swoim terapeuto... zaczyna myslec i odczowac to czego wczesniej nie byl swiadomy....Naplywaja mysli filozoficzne i pozytywne nastawienie do swiata...czlowiek czuje chec zycia i cieszy sie z tego co robi i co juz osignal.Alkohol nie jest az tak pobudzajacy do dzialania..zamyka nas w sobie i zatrzymuje na stalym poziomie zacofania a nawet mozna pograzyc sie w nim za mocno co sprawi ze czlowiek staje sie chodzacym problemem i agresorem.

THC | w0^^ ^^@K (niezweryfikowany)

Tak! tak! tak! Maglujcie tych "polityków " aż się zgodzą!

niechcialem (niezweryfikowany)

chciałbym pomuc ale jak to zrobić chce aby jaranie wreszcie było na legalu i nietrzeba było martwić sie o przypał co robić co robimy gdzie idziemy

Wiecek (niezweryfikowany)

Będę starał się wam pomóc z całych moich sił. Mam już 25 podpisów na tej kartce. Powiedźcie co jeszcze mam robić.

krk (niezweryfikowany)

chcemy smazyc dope i tyle chwdp

PSZCZÓŁKA (niezweryfikowany)

- lepiej sie przeprowadzic do Holii niz tu o to walczyc.

pszczółka (niezweryfikowany)

- lepiej sie przeprowadzic do Holii niz tu o to walczyc.

THC | w0^^ ^^@K (niezweryfikowany)

Tak! tak! tak! Maglujcie tych "polityków " aż się zgodzą!

ZiOOmuś (niezweryfikowany)

Siemano moim zdaniem legalizacja jest konieczna ponieważ karzdy człowiek ma swój wybór,czy prawo na to pozwoli czy nie może to zrobić. Więc trzeba zlegalizować ziele bo przez to do puchy trafiają 18-latki w góre. A i tak sie im to znudzi sami powiedzą stop i bedzie git. Więc niewidze problemu tylko legal

PoZdRo dla dobrych chłopaków <mtjp>

flok (niezweryfikowany)

nareszcie sie cos robi musimy to zalegalizowac mie ma jak to zapalic na legalu

Fireinthesky ;) (niezweryfikowany)

Szanowni Państwo,

Wreszcie ktoś tam pomyślał w ministerstwie i zają się sprawą, która przecież wcale
nie jest błaha i jak najbardziej wymaga interwencji ze strony rządu. Mam na myśli
oczywiście nowelizację Ustawy o Zapobieganiu Narkomanii z dnia 26 października 2000.
Uważam, że słusznie powinno się zmienić istniejące i kalekie prawo które nie rozwiązuje
żadnego problemu a nawet wręcz przeciwnie tworzy nowe niemożliwe do rozwiązania.

Moje zdanie jest takie, że powinno się zalegalizować posiadanie marichuany i niewielkich
ilości narkotyków na własny użytek, gdyż karanie ludzi za to jest pogwałceniem prawa
człowieka do wolności i nie rozwiąuje żadnego problemu.

Jestem też za całkowitą legalizacją konopi które są używką taką jak tytoń czy np. kawa
a nie jak to niesłusznie jest czynione są stawiane w jednym rzędzie z heroiną czy innymi
twardymi narkotykami. Poza tym jest wierutną bzdurą to jakoby marichuana była silnie
uzależniającą oraz by można ją przedawkować. Od Marichuany się nie umiera a uzależnić się
można jedynie psychicznie a nie fizycznie jak to jest np. z alkoholem czy tytoniem.
Całkowita legalizacja rozwiązała by problem gdyż tak jak to jest
np. w Holandii każdy mógł by sobie posadzić dwa krzaczki w ogródku i nie musiał by
kupować ich czy truć się produktem niewiadomego pochodzenia. Ponadto konopie z których
można wykożystać prawie wszystko mogły by stanowić ogromną szansę dla polskiego przemysłu
i gospodarki.

Propozycje dotyczące karania i zakazu reklam lub wizualizacji narkotyków
uważam wręcz za śmieszne, gdyż wtedy to dopiero zbuntowana młodzież będzie dążyć
do udowadniania swoich racji. A przepis ten w ogóle będzie "martwy " gdyż nie sposób
wykreślić marichuanowego listka ze współczesnej popkultury.
Radzę skoncentrować się na producentach i hurtownikach nielegalnych substancji
ciągnących krociowe zyski z tego procederu, a nie na bogu ducha winnej młodzieży noszącej
koszulki z listkiem marihuany.

Narkotyki i psychotropy - choroba, zaraza - tak określają je zakłamane massmedia
i ludzie którzy tak naprawdę nic o nich nie wiedzą (i nawet nie potrafią rozróżnić
tych dwóch jakże innych pojęć). Massmedia roztaczają przed nami obraz osób tylko
z samego dna społecznego, zwykłych dworcowych ćpunów, biednych, durnych wieśników
oraz osoby tak głupie, że niewiedzące co same sobie robią. Wszak mówi się, że to nie
ich wina, że to sam szatan który siedzi w liściu, białym proszku czy też strzykawce
zawładną nimi bez reszty nie dając szans na zastanowienie. Może po części to faktycznie
nie ich wina a bezlitosnego systemu który nie dał im możliwości by poznali prawdę,
ale nie ma usprawiedliwiena dla ludzi którzy świadomie kierują się w przepaść a okłamują
siebie i innych, że tak wcale nie jest lub że to nie jest ich wina tylko narkotyków.
Tak najłatwiej- zrzucić winę na kogoś lub na coś, w tym przypadku kozłem ofiarnym są
narkotyki. A czemu massmedia nie ukazują nam ludzi dla których narkotyki znaczą coś
więcej niż zwykła używka, np. stanowią potężne źródło inspiracji, albo nieuleczalnie
i ciężko chorych dla których życie stanowiło by jedno, niekończące się pasmo bólu
gdyby nie narkotyki .

A najgorsza ze wszystkich namacalnych trucizn, zabijająca powoli i bezlitośnie ale
potrafiąca też zabić szybko skutkiem przedawkowania
(lub śmierci w wypadku samochodowym - o tym też nie można zapominać)
(fakty to fakty i zaprzeczyć im się nie da)
jest legalna i zabija miliony, tak miliony, nawet dzieci nie oszczędza.
A osób niewinnych które umierają czy też cierpią (choć sami jej nawet nie tykają)
przez wyznawców straszliwej trucizny jest może i nawet więcej niż tych nieszczęsnych
samo-trucicieli. Mowa tu oczywiście o alkoholu. A dlaczego jest legalna,
czy zastanawialiście się nad tym kiedyś, pozostawiam to wam do przemyślenia .

Jestem przekonany, że większy pożytek byłby z tego gdyby w szkołach poświęcono więcej
czasu na uświadamianie młodzieży pod względem mechanizmów działania narkotyków.
Gdyby każdy dokładnie wiedział jak działa heroina czy amfetamina pewnie nie sięgnąłby
nigdy po nie. A przynajmniej nie bez zastanowienia.

Poza tym chce być człowiekiem wolnym we własnym kraju i móc po ciężkim tygodniu pracy
w weekendy usiąść sobie wygodnie w fotelu, puścić dobrą muzyczkę i przy marichuanowym
skręcie rozkoszować się każdym najmniejszym abstrakcyjnym niuansem sztuki.

Z wyrazami szacunku,

Fire in The Sky

THC | w0^^ ^^@K (niezweryfikowany)

Tak! tak! tak! Maglujcie tych "polityków " aż się zgodzą!

Jaracz (niezweryfikowany)

Legalizacja to dopiero bedzie luzik.Tak wogule jeżeli ktoś nie jest za legalizacją to niech nie pisze głupot ze marihuana jest zła że uzależnia i jeszcze jakies pierdoły o jakiś schizach schizy to ja mam po grzybach a po trawie. Przeciez taka osoba mysli że marihuana to tylko narkotyk i uzależnia i nic więcej tak naprawde nic niewie dopuki nie sprubuje.Pozdrawiam.

trafo (niezweryfikowany)

W swych wieloletnich rozważaniach na temat argumentów co do legalizacji marihuany, jako ciekawy przedstawił bym możlwośc wprowadenia akcyzy na może kiedyś legalną już Marjęjaninę.
Ten argument chyba jako jedyny mógł by przemówić do zakutytch łbów naszej neandertalskiej "zawieszonej " w klimacie 40-sto latka nacji politycznej. Peace!!

Wojciech (niezweryfikowany)

1.Jakos co 4 18 latek w polsce przyznal sie do probowania marichuany.
2.jakies 90% zioła sprzedawanego przez dilerow [przynajmniej w moim miescie] jest mocno zaprawione chemicznie, wiec ma wyzsza szkodliwosc zarowno psychiczna jak i fizyczna, niz legalne uprawy marichuany w Holandii, gdzie dzieli sie ja na gatunki, a nie na "moc " zaprawienia odczynnikiem chemicznym.
3. Holandia stala sie krajem turystow, i duza czes budzetu panstwa pochodzila wlasnie ze sprzedazy marichuany.
4. Badzmy szczerzy, kazdy kto chce moze teraz bez problemu kupic troche trawki, oczywiscie zaprawionej chemicznie...
5. legalizacja marichuany doprowadzi do niemal calkowitego wyniszczenia nielegalnego rynku dilerow - policja bedzie miala mniej roboty, a ludzie beda mieli to co chca.
6. Sieganie po dalsze uzywki? dalej siegaja tylko ludzie, ktorzy sa slabi psychicznie, i predzej czy pozniej siegneli by po te twardsze uzywki.
7. W holandii leglizacja nie doprowadzila do zwiekszenia ilosci ludzi palacych marichuane, wprost przeciwnie, poziom ustabilizowal sie, a od kilku lat ilosc palaczy spada regularnie w dol.
8. Czy zalegalizuja czy nie, ludzie i tak beda palili, wiec czemu nnie maja odniesc z tego korzysci finansowych? [budzet]

no to tyle ode mnie :)

same plusy (niezweryfikowany)

Jest tyle plusów że ja nie widze nic złego w legalizacji, chyba karzdy kto pali wolałby być na 100% pewnym że ma to co chce, a nie tak jak teraz chemicznie podrasowane zielsko. Kardzy ma wybór, pali ten kto chce, to niejest ćpanie!!!!!!!!!!!
ale żyjemy niestety w zacofanym kraju w którym takie pogłoski panują, kiedy się to zmieni, ja mam nadzieje że sie doczekam. Legalizacja jest potrzebna.

Atman (niezweryfikowany)

Nie ma znaczenia czy legalna czy nie...bedzie palona i tak ,a prawo wszystkich nie skontroluje.Wiec na co czekaja politycy?Chca pieniedzy chca zaufania swego narodu,niech zaczna od marych.Legalizacja to tylko kwestia czasu,wiec czemu nie wczesniej....Wierze ze juz niedlugo bede mogl sie delektowac ta cudowna uzywka na legalu.............. Woda precz z zycia naszego...precz z pijanymi groznymi kierowcami..epiej niech jedzie uwalony jak swinia skretem bo wypadku nie spowoduje....bedzie jechal ostrozniej niz zwykle bo sama jazda sprawii mu przyjemnosc...Juz niedlugo usiade se spokojnie na lawce ..odpale skreta wypije piwko i nie bede sie martwil ze robie cos wbrew prawu.........Wierze w to i zachecam do wiary wszytkich bo niby nierealny sen ale spelni sie..................zostanie tylko piwko i maly skrecik na rozluznienie ,,wiecej nic nie trzeba.

Atman (niezweryfikowany)

Zachecam wszystkich politykow aby sprubowali zmienic swe nastawienie do trawki..Inne narkotyki moga nie istniec.....Trawka to nie narkotyk...to najlepszy lek jaki kiedykolwiek widzialem...Dzieki niej kazdy czlowiek staje sie swoim terapeuto... zaczyna myslec i odczowac to czego wczesniej nie byl swiadomy....Naplywaja mysli filozoficzne i pozytywne nastawienie do swiata...czlowiek czuje chec zycia i cieszy sie z tego co robi i co juz osignal.Alkohol nie jest az tak pobudzajacy do dzialania..zamyka nas w sobie i zatrzymuje na stalym poziomie zacofania a nawet mozna pograzyc sie w nim za mocno co sprawi ze czlowiek staje sie chodzacym problemem i agresorem.

aTam:) (niezweryfikowany)

jatamitakciąglepalęalemożetoprzezchemiealemitoniekoniecznienadobrewychodzi.wszyscymacieracjęalejajestemsmutnyityle

maryś ;) (niezweryfikowany)

nie wierzę że zalegalizują zioło w najbliższym czasie. jeszcze ze 20 lat będziemy przestępcami :(
a ja i tak będzę palił!!!!
LEGALIZE ZIOŁO !!!!

gadzio farmer (niezweryfikowany)

# Zniesienie kar związanych z posiadaniem środków odurzających na własny użytek
# Zapewnienie iż posiadanie konopi pozostanie przestępstwem (nie karanym w przypadku posiadania na własny użytek)

Taaa... a z kad ja bysmy mieli wziasc?!

Lucky (niezweryfikowany)

# Zniesienie kar związanych z posiadaniem środków odurzających na własny użytek
# Zapewnienie iż posiadanie konopi pozostanie przestępstwem (nie karanym w przypadku posiadania na własny użytek)

Taaa... a z kad ja bysmy mieli wziasc?!

Kwadrat (niezweryfikowany)

Widzę że niektórzy nie są w temacie... Jestem za legalizacją baki i za wolną wolą obywatela! Legalize it !!!

paula:) (niezweryfikowany)

hmm ja uwazam ze trawa i inne ziola sa nawet spoko zajaralam trawe chyba z 3 razy.........no i bylo codownie heh.........trzymajcie sie wlasnej opini kolesie popieram was:)pa

:) (niezweryfikowany)

hmm kto uwaza ze ziolo jest zle??to niech napisze do mnie 7408599 pa:)

chce jarać lega... (niezweryfikowany)

...chciwość życie rujnuje
ja rap produkuje
człowiek chce to kupuje
Ty czego potrzebujesz?
dobrze wypić, zjeść
spokojne życie wieść
spęnić marzeń część
dobrego zioła w brud...

hołek (niezweryfikowany)

jak sie sadzi m,achychuane moze mi ktos objanic
jak co pisac na @

przeciwnicy pieskow (niezweryfikowany)

marichuana najpiekniejsza najcudowniejsza uzywka na swiecie po marysce sie blaguje z siana konopnego mozna budowac domy produkowac oleje jadalne szyc ciuchy i pierdole tych skurwialych politykow ktorzy nie pozwalaja na legalizacje mary jane. Marycha is the best krolestwo za marichuane

snajper z b-ca (niezweryfikowany)

marichuana najpiekniejsza najcudowniejsza uzywka na swiecie po marysce sie blaguje z siana konopnego mozna budowac domy produkowac oleje jadalne szyc ciuchy i pierdole tych skurwialych politykow ktorzy nie pozwalaja na legalizacje mary jane. Marycha is the best krolestwo za marichuane

Ten największy (niezweryfikowany)

marichuana najpiekniejsza najcudowniejsza uzywka na swiecie po marysce sie blaguje z siana konopnego mozna budowac domy produkowac oleje jadalne szyc ciuchy i pierdole tych skurwialych politykow ktorzy nie pozwalaja na legalizacje mary jane. Marycha is the best krolestwo za marichuane

snajper z b-ca (niezweryfikowany)

marichuana najpiekniejsza najcudowniejsza uzywka na swiecie po marysce sie blaguje z siana konopnego mozna budowac domy produkowac oleje jadalne szyc ciuchy i pierdole tych skurwialych politykow ktorzy nie pozwalaja na legalizacje mary jane. Marycha is the best krolestwo za marichuane

ChildrenOfBodomDG (niezweryfikowany)

czytam tutaj te wasze komentarze :] i jestem z wami .. legalize marihuana !!! ..

Ziomek!!!! (niezweryfikowany)

Hej z tej strony Ziomek pale Maryske już dosyć długo i czuje się poniej bardzo dobrze poprostu fajne sa klikamty i chce legalizacji tak jak wy trzymajcię się i palcie jak najwiecej tak jak ja nara!!

tobi (niezweryfikowany)

Hej z tej strony Ziomek pale Maryske już dosyć długo i czuje się poniej bardzo dobrze poprostu fajne sa klikamty i chce legalizacji tak jak wy trzymajcię się i palcie jak najwiecej tak jak ja nara!!

Zajawki z NeuroGroove
  • Benzydamina

### Substanja: 1x Tantum Rosa(50mg benzydaminy, na pierwszy raz) ###


### Doświadczenie: mj(dosyć duże ilości), grzyby(małe ilości)###


(-: Dziennik pokładowy :-)

  • Amfetamina


  • Inne

Co tu duzo mowic,rodzi sie takie pytanie - [kiedy ja tak zaczynam to bedzie

dlugie i dla niektorych

nudne,wiec mozecie juz wcisnac `del` ] - jaki jest w tym cel? Czy po prostu

istniec-kolekcjonowac

doswiadczenia,jak cholerne znaczki w klaserach? Czy nigdy sie to nie znudzi?

Czy moze to jest

odmiana od czegos co nam sie juz zrodzilo.Wiem,ze nie moge tego przelac w

slowa, braklo

by metafor,to tylko taki dopisek jak wiele innych ktore byly przedemna i

beda po mnie,bez znaczenia.

  • 25I-NBOMe
  • Tripraport

Nastawienie psychiczne na działanie LSD, czyli jak najbardziej pozytywne pomimo lekkiego 'niewypału', który odpłacił mi się za to wspaniałym tripem.