Uwagi do projektu ustawy

Uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sporządzone na spotkaniu roboczym organizacji pozarządowych w dniu 26 stycznia 2005 roku w Warszawie.

Tagi

Źródło

Helsinska Fundacja Praw Czlowieka

Odsłony

1574

Uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sporządzone na spotkaniu roboczym organizacji pozarządowych w dniu 26 stycznia 2005 roku w Warszawie.

1. W art. 6 ust. 3 projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (zwanego dalej projektem ) proponujemy przesunięcie pkt 13 na miejsce pkt 3. Kolejnym punktom w tym ustępie należy wówczas nadać kolejne numery (pkt 3 staje się pkt 4 itd.). Za taką konstrukcją przepisu przemawia adekwatny dobór priorytetów, gdzie powierzanie i wspieranie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest sprawą kluczową dla realizacji polityki społecznej wobec narkomanii.

2. Zwracamy uwagę, że okres obowiązywania Krajowego Programu wskazany w art. 7 ust. 5, powinien pokrywać się z okresem obowiązywania planów działań Unii Europejskiej w zakresie walki z narkotykami.

3. W art. 8 sugerujemy dopisanie ust. 3, w brzmieniu Informacja o realizacji Krajowego Programu w roku poprzednim musi zawierać szczegółową ocenę skuteczności jego wykonania, przede wszystkim w odniesieniu do:

1) zapobiegania spożywania narkotyków i zapobiegania uzależnieniom,
2) ograniczenie podaży i popytu na nielegalne narkotyki,
3) ograniczenie szkód społecznych,
4) ograniczenie szkód dla zdrowia,
5) ograniczenie przestępczości zorganizowanej związanej z obrotem narkotykami i ograniczenie drobnej przestępczości związanej z używaniem narkotyków.

4. W art. 20 ust. 3 proponujemy zastąpienie słów mogą wchodzić , słowem wchodzą . W art. 20 ust. 3 pkt 5 proponujemy zastąpić słowa innych jednostek słowami organizacji pozarządowych , jak też po słowach przeciwdziałania narkomanii , dodanie przecinka a po nim słów w tym organizacji skupiających użytkowników narkotyków . Od kilkunastu lat rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu narkomanii sukcesywnie wzrasta. W związku z tym udział ich przedstawicieli w pracach Komitetu Stałego Rady wydaje się być uzasadniony i potrzebny.

5. Sugerujemy nadanie nowego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu edukacja psychologiczna i społeczna . Termin obecnie znajdujący się w projekcie jest niejasny. Termin edukacja jest znacznie bardziej adekwatny z punktu widzenia zamierzonych celów regulacji.

6. Sugerujemy dodanie w art. 21 ust. 4 w brzmieniu Zadania, o których mowa w ust. 1 powinny być realizowane opierając się na wiedzy naukowej w zakresie konsekwencji używania różnego typu środków odurzających lub substancji psychotropowych . Dodanie tego ustępu stanowi realizację zaleceń Parlamentu Europejskiego dla Rady i Rady Europejskiej w sprawie Europejskiej Strategii Narkotykowej 2005 - 2012 (2004/2221(INI)).

7. Sugerujemy wykreślenie art. 22. Proponujemy również nowe brzmienie art. 69 Kto publicznie zachęca lub nakłania, wszelkimi sposobami, do używania środków odurzających lub substancji psychotropowych w celach innych niż medyczne podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku . Obecna regulacja (art. 22 i obecne brzmienie art. 69) jest zbyt restrykcyjna i zezwalałaby również na pociągnięcie do odpowiedzialności karno-administracyjnej niektórych organizacji działających na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Sugerowane brzmienie przepisu art. 69 jest zgodne z brzmieniem art. 3 ust. 1 lit c pkt iii Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi sporządzonej w Wiedniu, dnia 20 grudnia 1988 roku, której Rzeczpospolita Polska jest stroną. Wymaga to oczywistej zmiany w systematyce aktu (w tym zwłaszcza art. 70 ust. 1).

8. Zwracamy uwagę na potrzebę dokładnej, ponownej analizy konsekwencji wprowadzenia do art. 58 ust. 1 znamienia działania poza systemem ochrony zdrowia . Zwracamy uwagę, iż znamię to ma sens w odniesieniu do czynności czasownikowej umożliwia , natomiast w stosunku do znamion udzielania i nakłaniania prowadzi do wewnętrznej niespójności tego przepisu.

9. Sugerujemy rezygnację z art. 60 projektu. Przepis ten zdejmuje de facto odpowiedzialność z organów policji, przenosząc ją na właścicieli lokali. Obowiązek powiadomienia o popełnieniu przestępstwa wynika z kodeksu karnego i w równym stopniu obciąża każdego obywatela.

10. Popieramy generalnie kierunek zmian regulacji dotyczący posiadania niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek, zaproponowany w art. 62 projektu, zmierzający do depenalizacji takiego posiadania. Zwracamy równocześnie uwagę, iż bez względu na to jaki ostateczny charakter przyjmie zapis art. 62 ust. 3, niezbędnym jest dokonanie w takiej czy innej formie, legalnej definicji pojęcia nieznacznej ilości (w postaci wagowo określonych wartości granicznych). Jest to konieczne, tak w przypadku przyjęcia, iż posiadanie nieznacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych na własny użytek stanowi okoliczność wyłączającą karalność, jak i w przypadku przyjęcia, iż czyn taki miałby stanowić wykroczenie.

11. W pełni popieramy kierunek regulacji zmierzający do rozszerzenia kręgu podmiotów, które mogą realizować leczenie substytucyjne.

12. Zwracamy uwagę na konieczność rozważenia, czy sformułowanie art. 75 ust. 2 nie jest ograniczeniem zbyt daleko idącym, a nawet ewentualnej rezygnacji z tego przepisu.

*Jagoda Władoń, Stowarzyszenie MONAR
*Jacek Charmast, Stowarzyszenie MONAR
*Grzegorz Wodowski, Członek Stowarzyszenia MONAR
*Dariusz Denis, Sekretarz Małopolskiego Oddziału MONAR
*Grażyna Budka Konieczny, Przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. AIDS
*Artur Lutarewicz, Sekretarz Społecznego Komitetu ds. AIDS
*Łukasz Ługowski, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KĄT
*Artur Radosz, Koordynator Kanaba.info
*prof. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Kryminologii
*Krystyna Karwicka, Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Powrót z U
*Barbara Nyk-Bednarczyk, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia PROBACJA
*Krzysztof Wilamowski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Oceń treść:

0
Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
 • MDMA (Ecstasy)

 • Amfetamina
 • Etanol (alkohol)
 • Marihuana
 • Miks

Dzień wolny, weekend a rodzice w pracy. Na początku obce miasto, obcy ludzie, mieszkanie jakaś melina - strach, niepewność. Potem z moją ekipą w domu jednego z ziomków - spokojnie, luźno.

Ten dzień miał być spokojnym dniem z koleżanką z klasy. Zabrała mnie do obcego miasta do swojego dostawcy. Złożyłyśmy się na porządną porcje amfy ale ja z góry powiedziałam ,że nie chce przesadzać bo to mój drugi raz dopiero. Ona już jest bardziej doświadczona z tą substancją. Dodam jeszcze ,że jestem młodą, drobną dziewczyną.

15:00 Pierwsza krecha: Uczucie świetne, rozluźniłam się nieco, zachciało mi się gadać, zrobiło mi się swobodniej chociaż byłam w obcym miejscu. Serce i oddech mi przyspieszyło. Włączyliśmy dosyć energiczną muzykę i oczywiście leciała fajka za fajką.

 • Diazepam
 • Kodeina
 • Lorazepam
 • Retrospekcja
 • Zolpidem
 • Zopiklon

Przedmowa

Piszę ten raport będąc pod wpływem Diazepamu 20 mg i fosforanu Kodeiny 300 mg.

Jestem sam w domu. Jest godzina 20:27. Spisuję moje myśli na bieżąco, ponieważ jutro najprawdopodobniej nie będę tego pamiętał. Mój raport nie będzie typowym opisem tripu, lecz wyznaniem z ostatnich lat mojego zycia.

 

Treść właściwa

 • Tramadol
 • Tripraport

Pragnienie złagodzenia bólu istnienia i samoświadomości. Obawy co do substancji. Niewyspany, lekko obolały i podchorowany. Ciągnący się, nużący beznadziejny, deszczowy dzień.

"Przekleństwo?... Tylko dziki, kiedy się skaleczy,

złorzeczy swemu bogu, skrytemu w przestworze.

Ironia?... Lecz największe z szyderstw czyż się może

równać z ironią biegu najzwyklejszych rzeczy?

 

Wzgarda... lecz tylko głupiec gardzi tym ciężarem,

którego wziąć na słabe nie zdoła ramiona.

Rozpacz?... Więc za przykładem trzeba iść skorpiona,

co się zabija, kiedy otoczą go żarem?

 

Walka?... Ale czyż mrówka rzucona na szyny

może walczyć z pociągiem nadchodzącym w pędzie?

randomness