REKLAMA
Głosowanie w Sejmie

Tagi

Odsłony

2931

08.07.2005 - Zapis debaty i głosowania w Sejmie RP. Brakło tylko 4 głosów dla wniosku mniejszości, a zamiast kar za posiadanie na własny użytek wprowadzono by terapię lub edukację.

Marszałek Sejmu:
Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Stanisława Piosika i przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki. W związku z tym skierowaliśmy je do komisji. Dodatkowe sprawozdanie ogłoszono w druku nr 4243-A. Przechodzimy do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Stanisława Piosika.

Poseł Sprawozdawca Stanisław Piosik:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zgłoszono trzy poprawki. Komisja procedowała nad tymi poprawkami. Jeśli chodzi o poprawkę 1., dotyczy ona art. 70, gdzie dodaje się ust. 2a. W wyniku głosowania Komisja Zdrowia przyjęła tę poprawkę jednogłośnie, a związane to było z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego na temat przepadku przedmiotu, ogłoszonym 30 czerwca br. Jeśli chodzi o poprawkę 2., to dotyczy ona art. 72, nadania mu nowego brzmienia. Chcę powiedzieć, że stanowisko rządu w tym temacie było negatywne, natomiast komisja nie mogła wysłuchać opinii przedstawiciela wnioskodawców, ponieważ nie byli obecni. W wyniku głosowania 1 osoba była za, 8 - przeciw, 1 - wstrzymująca. Jeśli chodzi o poprawkę 3. dotyczy ona art. 91, a mówi o wejściu w życie ustawy po upływie 14 dni od ogłoszenia, bez wyjątku ketaminy, która była podana w załączniku nr 2. W wyniku głosowania 1 osoba była za, 6 - przeciw, 4 - wstrzymujące. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Izby o przyjęcie poprawki 1., natomiast poprawki 2. i 3. proponujemy odrzucić. Dziękuję uprzejmie. Marszałek: Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 4243. Komisja przedstawia również wniosek mniejszości oraz - w dodatkowym sprawozdaniu - poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Pytania będę dopuszczał do poprawek. Do wniosku mniejszości do art. 62 ust. 3 wnioskodawcy proponują, aby w przypadku, gdy sprawca występku określonego w ust. 1 posiada na własny użytek środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, sąd mógł odstąpić od wymierzenia kary, zobowiązując jednocześnie sprawcę do uczestnictwa w odpowiednim programie edukacyjno-profilaktycznym lub profilaktyczno-terapeutycznym. Konsekwencją przyjęcia tego wniosku będzie odpowiednia zmiana w projekcie ustawy zawarta w sprawozdaniu. Czy pytanie posła Cymańskiego dotyczy tej sprawy? (Poseł Tadeusz Cymański: Tak.) Proszę bardzo.

Poseł Tadeusz Cymański:
Panie Marszałku! Pytanie dotyczy kwestii zasadniczej. Od losu tej poprawki może zależeć los ustawy. Otóż mam pytanie. Czy proponowana poprawka w tej wersji w praktyce - podkreślam: w praktyce - nie oznacza tego, o co jest spór, a więc możliwości odejścia od penalizacji posiadania niewielkiej ilości narkotyku, ponieważ w projekcie, który mamy przed sobą, jest wyraźny zapis w sprawie kary grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności, wprowadza się natomiast możliwość odstąpienia od tego i zastosowania zobowiązania sprawcy do uczestniczenia w programach edukacyjno-profilaktycznych. Znając rzeczywistość, wiedząc, że wyrozumiałość została zastąpiona już pobłażliwością - ten spór jest w kwestii tej poprawki najbardziej widoczny - mam pytanie: Czy tak w praktyce nie będzie? I pytanie pomocnicze skierowane do pani minister: Czy na gruncie obecnego prawa nie można również, najczęściej poprzez stosowanie kary w zawieszeniu, osiągać tych samych celów leczniczych i terapeutycznych? (Oklaski)

Poseł Jakub Derech-Krzycki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W kontekście zgłoszonego wniosku mniejszości chciałbym przedstawiciela rządu zapytać: Jak kwestia możliwości odstąpienia od wymierzenia kary w zamian za uczestniczenie w procesie terapeutycznym wygląda w innych krajach Unii Europejskiej? Dziękuję.

Poseł Antoni Stanisław Stryjewski:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam pytanie do rządu, przede wszystkim do ministra sprawiedliwości. Bo co się okazuje w świecie? Okazuje się, że głównymi rozprowadzaczami narkotyków są osoby uzależnione, które niby posiadają drobne ilości narkotyków, ale tak naprawdę je rozprowadzają. A walka z nimi, jeżeli ustawodawstwo jest wadliwe, jest niemożliwa, bo niby z litości nad ich uzależnieniem tak naprawdę parlamenty wyrażają zgodę na dalsze szerzenie się narkomanii. I jest pytanie do rządu: Jak będzie walczył z dilerami narkotyków przy tym systemie dotyczącym osób uzależnionych? Dziękuję pięknie. (Oklaski)

Poseł Bolesław Piecha:
Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym uzupełnić pytanie pana Krzyckiego skierowane do ministra zdrowia: Jak sprawa penalizacji lub depenalizacji jest rozwiązana w kraju, który ma największe doświadczenia w walce z narkotykami, czyli w Stanach Zjednoczonych? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiedzi na pytania może zacznę od kwestii, jak wyglądają sprawy związane z penalizacją w ustawodawstwie w krajach Unii Europejskiej. Ze względu na ustawodawstwa dotyczące posiadania narkotyków w Unii Europejskiej możemy wyróżnić obecnie dwie grupy państw. Pierwsza grupa to państwa, w których w ustawodawstwie istnieje obecnie całkowity zakaz posiadania i używania narkotyków. Jest to m.in. Cypr, Francja, Finlandia, Grecja, Luksemburg i Szwecja. I Stany Zjednoczone też, panie pośle. Drugą grupę stanowią państwa, w których używanie narkotyków nie jest karane, a za ich posiadanie na własny użytek nie przewiduje się kary pozbawienia wolności, jedynie kary administracyjne. Są to m.in. Czechy, Włochy, Belgia, Hiszpania, Estonia, Łotwa, Portugalia i Irlandia. Z ostatniego raportu przygotowanego przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie wynika, że obecnie można mówić o trendzie do wprowadzania depenalizacji w wypadku używania narkotyków, szczególnie w stosunku do osób posiadających niewielkie ich ilości na własny użytek. Kara pozbawiania wolności zastępowana jest karami administracyjnymi - skierowaniem osoby na leczenie lub wsparcie socjalne. Tego typu rozwiązania są obecnie rekomendowane przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków. Problemy związane z posiadaniem narkotyków trzeba przedstawiać w sposób taki. Należy podkreślić, iż właściwie młodzież, która jest mylnie przekonana o znikomej szkodliwości środków odurzających, powinna być przede wszystkim przedmiotem intensywnych oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych, ponieważ to właśnie młodzi ludzie generują główną falę popytu na narkotyki. Osadzanie ich w zakładach karnych powoduje stygmatyzację, wpisanie w role dewiacyjne i bliskie kontakty ze światem przestępczym, co z pewnością nie przyczynia się do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Muszę powiedzieć, jak wyglądała ewolucja zapisu rządowego, który jest zbieżny z zapisem z wniosku mniejszości. Pierwszy zapis, który był dyskutowany i poddany szerokiej dyskusji, to zapis o depenalizacji. Brzmiał on: Nie podlega karze sprawca występku określonego w ust. 1, który posiada na własny użytek środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej. Po wielotygodniowej dyskusji, po wielu konsultacjach rząd 26 kwietnia 2005 r. zawarł w ustawie taki zapis, jaki jest we wniosku mniejszości. Zgodnie z tym zapisem sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary w stosunku do osoby posiadającej środki odurzające w nieznacznej ilości i na własny użytek, przy jednoczesnym zobowiązaniu tej osoby do uczestnictwa w programach edukacyjno-profilaktycznych lub profilaktyczno-terapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i zakłady opieki zdrowotnej nadzorowanych i finansowanych przez samorząd województwa. Takie rozwiązanie pozwala sądowi na indywidualne podejście do danej osoby, nie odbierając państwu możliwości walki z dilerami narkotyków, a jednocześnie stwarzając szanse na prewencyjne działania wobec posiadaczy-potencjalnych konsumentów środków odurzających. Chciałbym zaznaczyć, że wprowadzenie do ustawy ww. przepisów nie naruszy istoty obecnego prawa - nie jest to powrót do regulacji sprzed października 2000 r., czyli depenalizacji - ale pozwoli na elastyczne reagowanie w przypadku tzw. użytkowników okazjonalnych. Jeśli chodzi o pytania, które zostały zadane, o to, czy dzisiejsze prawo umożliwia kierowanie na leczenie, to owszem, umożliwia. Przedstawię jednak analizę kwestii związanych z wyrokami, jakie zapadały w związku z przestrzeganiem ustawy o narkomanii, posługując się kilkoma cyframi. Skazani prawomocnie przez sądy ogółem i skazani z ustawy o przeciwdziałaniu i zapobieganiu narkomani: rok 1999 - skazane z ustawy 2264 osoby; w 2003 r., czyli w okresie obowiązywania obecnej ustawy, jest to 9815 osób. Jest to od razu odpowiedź na pytanie pana posła Cymańskiego, jak się to ma do zachowań w praktyce. Ano w praktyce to wygląda tak, że na 9815 skazanych z ustawy na karę pozbawienia wolności, czyli jakby tę największą, jest 7785 osób. To jest ponad 75%. (Głos z sali: Kary mogą być w zawieszeniu.) Oczywiście, mogą, ale jest to kara. Bez zawieszenia jest 1489, z zawieszeniem 6296. Natomiast cały proces karny jest uruchamiany. Myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo, panie marszałku.

Marszałek:
Dziękuję bardzo. Za chwilę przystąpimy do głosowania. Apeluję jedynie o pohamowanie emocji. Rzecz wywołuje kontrowersje na całym świecie i nie ma systemu, który jest powszechnie uznawany za lepszy od innego. Każdy to rozstrzyga wedle swojego rozumu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości wraz z konsekwencją, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oddano 346 głosów. Za wnioskiem - 169, przeciw - 174, 3 wstrzymujące się. (Oklaski)

Poseł Bolesław Piecha:
Dziękuję bardzo. Wysoki Sejmie! Mam pytanie do ministra zdrowia. Kilka miesięcy temu odbyło się tzw. posłuchanie w Ministerstwie Zdrowia. Na to posłuchanie były zaproszone osoby fizyczne oraz różne stowarzyszenia, m.in. stowarzyszenia rodziców dzieci zagrożonych czy wręcz narkomanów, stowarzyszenia, które zajmują się leczeniem, profilaktyką i edukacją. Panie Ministrze! Proszę powiedzieć jednoznacznie: Jaki był wniosek czy wynik tego posłuchania? Jaka część stowarzyszeń i osób fizycznych była przeciwko wprowadzeniu depenalizacji i łagodzeniu obecnie obowiązujących przepisów ustawy? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Pośle! Kwestię depenalizacji mamy przesądzoną, państwo przegłosowaliście. Natomiast jeśli chodzi o wysłuchanie publiczne, to faktycznie większość była za penalizacją. Poprawka, którą państwo zgłosiliście, jest utrzymaniem obecnego stanu, natomiast pozbawia ona możliwości objęcia działaniami edukacyjnymi osób, które są zagrożone uzależnieniem, a więc osób, dla których te działania są jak najbardziej wskazane. I o tym będzie decydował prokurator. Dziękuję bardzo.

Poseł Bolesław Piecha:
Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Muszę powiedzieć dwa słowa o ketaminie. Ketamina jest środkiem, który jest używany w pakietach wojskowych, w przypadku ciężko rannych żołnierzy stosuje się ją przeciwbólowo i jednocześnie wpływa ona bardzo silnie psychodepresyjnie. Z drugiej strony stosowana jest przez anestezjologów. Ketamina jest również częścią tzw. tabletek gwałtu stosowanych w dyskotekach. Ketamina w tym wykazie powinna podlegać specjalnemu nadzorowi w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego, odpowiedniemu nadzorowi w zakresie stosowania i wpisywania do ksiąg. Natomiast nie wiem, panie ministrze, dlaczego robi się tu wyjątek właśnie w przypadku tego środka. Nie oznacza to przecież niestosowania ketaminy. Czy przypadkiem nie stoją za tym firmy farmaceutyczne, które mają określone zapasy na terytorium Polski i muszą je po prostu upłynnić? (Poruszenie na sali, oklaski)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Podraza:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zgadzam się całkowicie z panem posłem, że powinna być wyłączona i taką propozycję składamy. Z tym, że jest to okres roku przejściowego (Poruszenie na sali), a jest to spowodowane... I nie tylko jest używana w anestezjologii, ale również w weterynarii. (Głos z sali: W weterynarii?) Również, tak. (Głos z sali: Choroba szalonych krów.) To może, jak państwo będziecie stosować. Jednak należy powiedzieć, że aby zafunkcjonowała, zgodnie z tym co proponuje się w pięciu unijnych krajach, w grupie substancji psychotropowych, w grupie II-P, musi być pewien okres przejściowy na dostosowanie zabezpieczenia w odniesieniu do tego leku. I np. hurtownicy muszą zapewnić warunki przechowywania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co wiąże się z montowaniem krat w oknach, systemem alarmowym, drzwiami o specjalnej konstrukcji, zamykanymi co najmniej na dwa zamki o skomplikowanym mechanizmie. Dodatkowo należy zatrudnić osobę o odpowiednich kwalifikacjach, odpowiedzialną za gospodarkę substancjami kontrolowanymi. Jeśli chodzi o wytwórców, to muszą także zapewnić odpowiednie warunki przechowywania surowców i produktów finalnych, a także opracować system zabezpieczeń podczas produkcji, ustanowić osobę odpowiedzialną. Po dokonaniu oceny przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego podmiot występuje do głównego inspektora farmaceutyczne o wydanie zezwolenia na wytwarzanie bądź przerób substancji kontrolowanych. Życzę państwu powodzenia, jeśli w ciągu 14 dni, ci wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni, a więc hurtownicy, wytwórcy, lekarze, lekarze weterynarii, i muszą posiadać w swoich placówkach odpowiednie zabezpieczenia, będą w stanie to wykonać. Dziękuję bardzo.

Marszałek Sejmu:
Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Zdrowia, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 374 posłów. Za głosowało 315, przeciw - 55, 4 posłów wstrzymało się od głosu.Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oceń treść:

0
Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Benzydamina
  • Retrospekcja

Bardzo pozytywne, jak to zwykle z takimi substancjami- Sam w domu

Godzina 20:57- Przed sobą mam szklankę z kwaśnym sokiem w którym rozpuszczona jest Benzydamina. Znam ten smak, nic nowego, nic przyjemnego.

21:22- Właśnie skończyłem męczarnię z wlaniem w siebie tego ustrojstwa. Czuję już jak się ładuje- Narasta pisk w uszach, a ja czuję się dziwnie. Później narasta pisk jescze bardziej, pojawia się lekkie znieczulenie ciała. Jest póki co niepokojąco, ale tak jest zawsze ;)

21:33- Pojawiają się pierwsze smugi i halucynacje, a raczej omamy których nie ma wiele- z 10 na 5 minut, a w dodatku każda ta halucynacja była związana z pająkami...

  • 2C-P
  • Pozytywne przeżycie

Dobry nastrój, miałem nadzieję na dobry, kolorowy trip. Wolny dom, brak obowiązków.

*Jakość tego 2C-P mogła nie być najlepsza. Mam zastrzeżenia co do jakości, w dodatku przechowywałem je jakieś 3 tygodnie w dosyć ciepłym miejscu.

Godziny rzecz jasna podane są w przybliżeniu. Godzina zero - 16:00.

+00:00: Wypijam 16mg 2C-P mieszając z Coca-Colą, żeby zagłuszyć okropny smak wódki i fenetylaminy.

+00:20: Zaczynają się mdłości i ból brzucha. Siadam przed komputerem i staram się nie zwracać na to uwagi.

+00:40: Substancja zaczyna działać. Zaczyna się robić dziwnie, bodyload zdaję się ustępować.

  • Grzyby halucynogenne

Ogólnie neutralne samopoczucie, nijakie. Miejsce: dzika przyroda, jezioro.

Pojechałem samotnie nad mało uczęszczane jezioro z cudownym soczkiem z wywarem z ostatnich kilku gram grzybków które mi zostały. Rozbiłem namiot nad samym brzegiem, perfekcyjnie osłonięty przed obserwacją z naprzeciwległej strony brzegu dzięki gałęziom drzew uginającym się w stronę wody i tworzącym swoisty parasol. Jest tam też spróchniała stara wędkarska kładka na którą dało się wejść. Moim sąsiadem był bóbr, około 15 metrów ode mnie, co okazało się dopiero na drugi dzień po zażyciu. Często odwiedzały mnie też różne ptaki (o których bardzo dziwną obserwację napiszę później).

  • Dekstrometorfan
  • Miks
  • Szałwia Wieszcza

Puste mieszkanie matki. Świeczki, kadzidła. Nastawienie: szeroko pojęty pozytywizm.

21.05.2008

I. WSTĘP

randomness