Instytut Polityki Społecznej

Wyniki badań IPS w temacie narkomani, oraz porównanie polityki karnej wobec czynów związanych z narkotykami w Polsce [stara ustawa!!!] i sześciu krajach europejskich. Dużo wiarygodnych informacji.

Tagi

Źródło

N. Dorn, A. Jamieson "Room for Manoeuvre", DrugScope, Londyn, 2000

Odsłony

7463

Instytut Polityki Społecznej

 

NARKOMANIA

Liczba osób (15-54 lata) z problemami narkotykowymi (zażywane dożylnie, długotrwałe/regularne zażywanie opiatów, kokainy i/lub amfetaminy)  na 1000 mieszkańców

Belgia 3,6
Dania 3,4-4,1
Niemcy 1,8-3,7
Francja 3,8-5,4
Irlandia 2,2-6,7
Włochy 5,3-10,1
Luxembourg 8,2-8,6
Holandia 2,8-3,2
Austria 2,2-3,3
Finlandia 0,6-5,0
Szwecja 2,2-3,3
UK 2,7-10,5
Norwegia 2,8-4,2

Źródło: Extended annual report on the drugs problem in the European Union, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 1999.

Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania oraz w 1997 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych

 

liczba osób

wskaźnik na 100 tys. mieszkańców

1990

2803

7,34

1991

3614

9,42

1992

3710

9,66

1993

3783

9,82

1994

4107

10,65

1995

4223

10,94

1996

4772

12,35

1997

5336

13,81

Jednym ze sposobów szacowania liczby uzależnionych jest mnożenie liczby osób, które zgłosiły się do leczenia stacjonarnego przez 10. W 1997 roku mielibyśmy więc ok. 53360 osób uzależnionych. W 1998 roku policja zarejestrowała 179 zgonów związanych z nadużywaniem narkotyku. W 1997 było takich przypadków 143. Policja szacuje, że w 1998 roku zażywało narkotyki ok. 60 tys. osób, w tym nałogowo ok. 18 tys.

Osoby leczone ambulatoryjnie ze względu na uzależnienie od leków i narkotyków

  1990 1991 1992 1993 1994 1995
Poradnie Uzależnień Lekowych 2160 2174 2917 3213 3424 3686
Poradnie Zdrowia Psychicznego 1861 1778 1856 1938 1846 1824
Poradnie Przeciwalkoholowe 642 665 553 472 606 688

Ogółem

4663 4617 5326 5623 5876 6198

Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania oraz w 1997 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych

Typ uzależnienia 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Opiaty i mieszane z opiatami

2163

2821

2897

2791

2996

3083

3257

x

Uspokajające i nasenne

99

188

103

130

82

67

81

449

Kokaina

2

2

4

-

2

2

4

46

Konopie

1

5

1

6

14

19

18

70

Amfetamina

14

2

20

39

65

92

97

204

Halucynogeny

5

1

8

9

10

4

14

70

Wziewne

199

222

201

228

321

317

435

535

Mieszane bez opiatów

167

196

124

93

90

115

169

x

Nieokreślone

137

159

128

135

147

110

209

x

Brak danych w czwartej cyfrze

16

18

224

352

380

414

488

x

Ogółem

2803

3614

3710

3783

4107

4223

4772

5336

Źródło dla wszystkich tabel: Janusz Sierosławski , Instytut Psychiatrii i Neurologii, strony Biura ds. Narkomanii.

Wyniki badań na reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy w wieku 18-50 lat

  Przedziały wiekowe
  18-24 25-34 35-44 45-50 18-50 18-34
Używał/a kiedykolwiek
Marihuana or hashish 38.0 23.6 10.0 3.5 19.5 31.4
LSD 16.9 5.6 0.7 - 6.1 11.7
Amphetamine 20.0 7.9 1.7 - 7.7 14.4
Crack 0.4 0.9 - - 0.3 0.6
Cocaine 4.3 2.8 0.7 1.2 2.2 3.6
Heroine 2.7 0.9 0.7 0.6 1.3 1.9
Ecstasy 11.4 1.9 0.3 - 3.6 7.0
"Polish heroine" tj. kompot - 0.5 1.0 0.6 0.5 0.2
Tranquillisers tj. środki uspokajające 16.9 14.8 12.0 8.7 13.4 15.9
Używał/a w ciągu ostatniego roku
Marihuana or hashish 24.1 8.3 0.3 0.6 8.9 17.4
LSD 8.6 1.4 - - 2.7 5.3
Amphetamine 10.6 2.3 0.3 - 3.5 6.8
Crack 0.4 - - - 0.1 0.2
Cocaine 3.5 1.9 0.7 - 1.6 2.8
Heroine 2.4 0.9 0.7 - 1.1 1.7
Ecstasy 8.2 0.5 - - 2.3 4.7
"Polish heroine" tj. kompot - - - - - -
Tranquillisers tj. środki uspokajające 9.0 5.6 5.7 4.1 6.3 7.4
Używał/a w ciągu ostatnich 30 dni
Marihuana or hashish 15.3 6.9 0.3 - 5.8 11.5
LSD 2.0 - - - 0.5 1.1
Amphetamine 5.1 0.9 0.3 - 1.7 3.2
Crack - - - - - -
Cocaine 2.4 0.5 0.3 - 0.8 1.5
Heroine - - 0.3 - 0.1 -
Ecstasy 3.5 0.5 - - 1.1 2.1
"Polish heroine" tj. kompot - - - - - -
Tranquillisers tj. środki uspokajające 3.1 1.9 1.7 1.7 2.1 2.5

Źródło: 
J. Sierosławski, B. Bukowska i P. Jabłoński "Summary Report on the Drugs Situation in Poland", PHARE, 1999.

 

POLITYKA KARNA WOBEC CZYNÓW ZWIĄZANYCH Z NARKOTYKAMI

Polska

Zakazane czyny Kary
Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza mleczko makowe lub słomę makową, kara pozbawienia wolności do lat 3; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy
    znaczna ilość lub korzyść majątkowa lub osobista kara pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy
Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy
Kto przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu wytwarzania, przetwarzania albo przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych w znacznych ilościach i dla korzyści kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy
Kto, wbrew przepisom ustawy, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę lub przewozi w tranzycie środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową kara pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy
    w przypadku mniejszej wagi kara pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.
    znaczna ilość lub korzyść majątkowa lub osobista kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 i grzywny.
Kto, wbrew przepisom ustawy, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 i grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy (dotyczy poszczególnych przypadków)
    w przypadku mniejszej wagi kara pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.
    znaczna ilość kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 i grzywny.
Kto czyni przygotowania do przywozu, wywozu, przewozu tranzytem, wprowadzenia do obrotu, uczestnictwa w obrocie kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy (dotyczy poszczególnych przypadków)
    znaczna ilość lub korzyść majątkowa lub osobista kara pozbawienia wolności do lat 3.
Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy
    udzielanie, nakłanianie małoletniego, udzielanie znacznych ilości kara pozbawienia wolności do lat 5
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji kara pozbawienia wolności od roku do lat 10; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy
    udzielanie, ułatwianie użycia, nakłanianie małoletniego kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3
    w wypadku mniejszej wagi kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny
Kto, wbrew przepisom ustawy, w celu niedozwolonego wytworzenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę, przewozi w tranzycie, nabywa, posiada lub przechowuje prekursory kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy
Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe kara pozbawienia wolności do lat 3, w razie skazania za to przestępstwo oraz w razie umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego, orzeka się przepadek środka odurzającego lub substancji psychotropowej, nawet jeżeli nie był własnością sprawcy
    w wypadku mniejszej wagi kara pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.
    znaczna ilość kara pozbawienia wolności do lat 5 i grzywny
    nieznaczna ilość na własny użytek nie podlega karze
Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, kto wbrew przepisom ustawy zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, żywicę lub ziele konopi kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny; przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były własnością sprawcy (dotyczy poszczególnych przypadków)
Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową podlega odpowiedzialności karnej jak za przestępstwo kradzieży mienia, niezależnie od wartości przedmiotu zaboru
Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste grzywna
Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza, przerabia, stosuje, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę, przewozi w tranzycie, nabywa, posiada lub przechowuje prekursory grzywna
Kto, wbrew przepisom wydanym na podstawie art. 23 lub 27 ustawy, nie dopełnia obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzania, przetwarzania, przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów i obrotu nimi albo w inny sposób narusza przepisy określające zasady stosowania środków, substancji lub prekursorów i obrotu nimi grzywna

Źródło: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sześć państw europejskich

  Włochy Francja Hiszpania Holandia Niemcy Szwecja
Używanie
jako takie (na osobności) nie zakazane po referendum w 1993 (zakazane między 1990-1993, nigdy nie podlegało kryminalizacji) zakazane i karane. Do jednego roku pozbawienia wolności lub grzywna lub zamiana na leczenie nielegalne, ale nie karane nie zakazane, patrz niżej nie zakazane zakazane i karane. Maksimum do 3 lat pozbawienia wolności. W praktyce grzywna lub 6 miesięcy więzienia
publiczne jak wyżej (brak rozróżnienia) brak rozróżnienia sankcje administracyjne (grzywna, mandat itp.) przestępstwo mniejszej wagi w niektórych okręgach sądowych nie jest przestępstwem. Stosuje się administracyjną ochronę przed naruszaniem porządku lub traktuje jako posiadanie lub handel brak rozróżnienia
Posiadanie
jako takie (na osobności) zakazane. Sankcje administracyjne niezależnie od ilości (o ile nie jest potraktowane jako handel, a wtedy karane jako przestępstwo) posiadanie na własny użytek nie ma prawnej definicji. Posiadanie jest postrzegane w związku albo z używaniem albo z handlem. nielegalne. Nie pociąga sankcji administracyjnych, jeśli nie ma miejsca w miejscu publicznym zakazane i karane: zasada oportunizmu oznacza, że w praktyce nie wszczyna się postępowań zakazane i karane, ale w przypadku małych ilości możliwa jest depenalizacja w trakcie postępowania prokuratorskiego, przed i po wyroku tak jak w przypadku zażywania, ale w przypadku większych ilości kara więzienia jest bardziej prawdopodobna (do 3 lat)
posiadanie w miejscach publicznych jak wyżej jak wyżej sankcje administracyjne jak wyżej brak rozróżnienia jak wyżej
uzyskanie zakazanej substancji jak wyżej z wyjątkiem uprawiania, które jest karane jak wyżej jeśli dla własnego użytku nie jest przestępstwem kryminalnym, jest przestępstwem jeśli w celu odsprzedania lub handlu przestępstwo kryminalne, również w przypadku uprawy konopii (prowadzi do konfiskaty) przestępstwo kryminalne, również w przypadku uprawy konopii i grzybów halucynogennych jak wyżej
Handel
na niewielką skalę/detaliczny, udzielenie lub sprzedaż konsumentom przestępstwo kryminalne: do 4 lat więzienia za miękkie narkotyki, do 6 lat - za twarde (o ile nie chodziło o dzielenie się narkotykiem w grupie, w takim przypadku sankcje administracyjne, jak przy prywatnym posiadaniu) wykroczenie, kara więzienia do 5 lat ogólnie przestępstwo kryminalne, miękkie narkotyki - 1-3 lata więzienia i grzywna (dwukrotność wartości rynkowej narkotyków), twarde - 3-9 lat więzienia i grzywna (trzykrotność wartości rynkowej narkotyków) dawanie lub wymiana może być potraktowane jako handel, więzienie do 2 lat. sprzedaż małych ilości przez konsumentów i przez inne osoby traktowana jest jako wykroczenie polegające na handlu narkotykami, do 5 lat więzienia więzienie do 3 lat
na średnią skalę/dystrybucja, np. sprzedaż hurtowa przestępstwo kryminalne: do 6 lat więzienia za miękkie narkotyki, do 20 lat - za twarde więzienie do 10 lat (również za przywóz zza granicy przez użytkowników) narkotyki miękkie - więzienie od 4 lat i 6 miesięcy do 6 lat i 9 miesięcy i grzywna (czterokrotność wartości rynkowej narkotyków); narkotyki twarde - od 9 lat do 13 i 6 miesięcy więzienia i grzywna (czterokrotność wartości rynkowej narkotyków) więzienie do 12 lat. Zasada oportunizmu: w przypadku coffee shops nie stosuje się prawa karnego posiadanie / handel ilościami większymi niż małe - więzienie do 15 lat więzienie między 3 a 10 lat
na dużą skalę, przestępczość zorganizowana i inne okoliczności podnoszące wymiar kary więzienie do 30 lat, za przewodzenie zorganizowanej grupie 20-24 lata więzienia więzienie do 30 lat lub dożywocie w przypadku bycia przywódcą zorganizowanego wywozu, przywozu lub produkcji narkotyki miękkie - więzienie od 4 lat i 6 miesięcy do 6 lat i 9 miesięcy i grzywna (sześciokrotność wartości rynkowej narkotyków), narkotyki twarde - więzienie od 13 lat i 6 miesięcy do 20 lat i 3 miesięcy (sześciokrotność wartości rynkowej narkotyków) zorganizowana przestępczość, zwykle dotyczy przemytu, do 16 lat więzienia od 5 lat więzienia za handel w gangu do maksimum 15 lat więzienie do 10 lat za zorganizowaną przestępczość, duże ilości, działania bez skrupułów.

Źródło: N. Dorn, A. Jamieson "Room for Manoeuvre", DrugScope, Londyn, 2000.

 

dane za: http://www.ips.uw.edu.pl/

Oceń treść:

0
Brak głosów

Komentarze

ViruS (niezweryfikowany)

Kurde cos jest tu potegowane.
W holandii mozna posiadac kupuwac jarac w hash
baraach ... ja bym to poprawil
od lat 70-tych z tego co wiem tak jest

Valet (niezweryfikowany)

Kurde cos jest tu potegowane.
W holandii mozna posiadac kupuwac jarac w hash
baraach ... ja bym to poprawil
od lat 70-tych z tego co wiem tak jest

scr (niezweryfikowany)

nie ma zadnego info o alkoholu, tytoniu i kofeinie!! takie porownanie, mimo ze wiarygodne, nie ma najmniejszego sensu.

Zajawki z NeuroGroove
  • 25I-NBOMe
  • Pierwszy raz

Jak ktoś chce tych najciekawszych wrażeń, niech zacznie czytać od T+1:30

  • 4-HO-MIPT


4-HO-MIPT to stosunkowo nieznany i mało popularny psychedelik. Budową i właściwościami bardzo zbliżony do psylocyny. Ludzie w reportach na erowidzie odnoszą się do niego per Miprocin i określają jego działanie jako prawie identyczne jak grzyby, tyle że mniej \'przymulające\' i nie powodujące nieprzyjemnych efektów cielesnych. Moje doznania nie różnią się wiele.


  • Marihuana

nazwa substancji- THC


poziom doświadczenia użytkownika- intermediate (thc regularnie, xtc, sporadycznie


dawka, metoda zażycia- 1g na dwoch


"set & setting"- wlasny pokojSet & Setting: Mała ciemna piwnica. Pokój w mieszkaniu na 2 pietrze. Ciemna, chlodna pazdziernikowa noc.

Substancja/ilość: 178 cm / 65 kg:

25 g Mirystycyny + 0.5 l zimnej wody.

0.5 g Mirystycyny spalone z odrobina tytoniu, sposobem przez wiadro.

Exp: To i owo.

Godzina 9:00:

Sobotni poranek. Za oknem zimno, w glowie mysl co by tu dzisiaj zrobic. . .

Leze spogladam na sufit i mowie mam! "Mirystycyna" hy hy hy.