Raport LIBE

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii zwalczania narkotyków (2005-2012) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Zaakceptowane na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, 15 Grudnia 2004 roku.

Tagi

Źródło

Sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich z europejskiej Strategii antynarkotkyowej (2005-2012) - Parlament Europejski

Odsłony

2215

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii zwalczania narkotyków (2005-2012) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Zaakceptowane na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, 15 Grudnia 2004 roku.

Wszystko to jest wspaniałym efektem aktywności lobbistycznych które podjęliśmy w poprzednich miesiącach. !!! Podziękowania dla wszystkich których zaangażowanie przyczyniło się do tego wydarzenia!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

1. Zaleca Radzie Europejskiej i Radzie, aby definiując przyszłą Europejską Strategię Zwalczania Narkotyków (2005-2012) oraz ogólnie w zakresie polityki UE w sprawie narkotyków:

(a) ponownie określenie europejskiej współpracy w zakresie polityki walki z narkotykami skierowanej na zlikwidowanie handlu narkotykami o wymiarze przygranicznym i na szeroką skalę biorąc pod uwagę wszystkie powiązania tego problemu, oraz opartej na podejściu naukowym, poszanowaniu praw obywatelskich i politycznych oraz na ochronie życia i zdrowia osób ;

(b) jasne, dokładne, wymierne określenie celów i priorytetów, które da się przełożyć na wskaźniki i środki operacyjne w przyszłych planach działań, bardzo jasno ustalające zadania i terminy realizacji i uwzględniające zasadę subsydiarności. W celu ułatwienia realizacji należy na szczeblu europejskim przyjąć podejście wielodyscyplinarne w odniesieniu do tych jasno zdefiniowanych celów (koordynacja, informacja, ocena i współpraca międzynarodowa);

(c) wzięcie pod uwagę faktu, iż na dzień dzisiejszy oceny sześciu głównych celów ustalonych w unijnej strategii walki z narkotykami (2000-2004) wskazują, że żaden z nich nie osiągnął pozytywnych wyników, oraz wyciągniecie politycznej i legislacyjnej lekcji z tego zjawiska w momencie opracowywania unijnej strategii walki z narkotykami na lata 2005-2012 i związanych z nią planów działania;

(d)przyjęcie do wiadomości oceny w zakresie osiągnięcia sześciu głównych celów wyznaczonych przez strategię antynarkotykową UE;

(e) wyraźniejsze oparcie nowej strategii na badaniach naukowych i pogłębionych, uporządkowanych konsultacjach z osobami zajmującymi się tą dziedziną w Państwach Członkowskich;

(f) stworzenie nowej strategii UE dotyczącej narkotyków, opartej na podstawach prawnych, instytucjonalnych i finansowych wyprowadzonych ze skutecznych działań z przeszłości, sukcesów najlepszych praktyk oraz harmonizacji prawa i środków narodowych;

(g) częstsze dokonywanie społecznych i naukowych badań na temat substancji nielegalnych (z powodów medycznych i społecznych);

(h) stworzenie specjalnej pozycji dotyczącej narkotyków w ramach budżetu ogólnego UE, która byłaby ściśle połączona ze wszystkimi działaniami niezbędnymi w ramach przyszłych Planów Działań, które powinny zostać przyjęte przez Komisję, gdyż w przeciwnym razie niemożliwe będzie osiągnięcie celów zawartych w strategii antynarkotykowej;

(i) utworzenie specjalnej pozycji budżetowej, aby ułatwić trwający już proces konsultacji z zainteresowanymi organizacjami społecznymi oraz niezależnymi ekspertami w danej dziedzinie na temat wpływu polityki walki z narkotykami na obywateli;

(j) dokonanie szczegółowej oceny skuteczności wprowadzania poprzedniej strategii ze szczególnym uwzględnieniem:

*zapobiegania używaniu narkotyków i uzależnieniu,
*zmniejszenia zaopatrzenia i popytu na substancje nielegalne,
*ograniczenia szkód społecznych (marginalizacja),
*ograniczenia szkód dla zdrowia,
*ograniczenia liczby drobnych przestępstw związanych z narkotykami i przestępczości zorganizowanej a w związku z tym nie przyjmowanie nowej Europejskiej Strategii Walki z Narkotykami (2005-2012) bez zapoznania się z rzeczywistymi wynikami poprzedniej strategii stwierdzonymi w odpowiednich ocenach technicznych, naukowych, ustawodawczych i politycznych;

(k) oficjalne informowanie Parlamentu, zgodnie z zasadami demokracji, przejrzystości i lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej, o stanie negocjacji nad europejską Strategią zwalczania narkotyków (2005-2012) w Radzie;

(l) konsultacje z PE przed przyjęciem Europejskiej Strategii Zwalczania Narkotyków (2005-2012), tak aby jego opinia została wzięta na czas pod uwagę;

(m) zaproponowanie innych niż obecne działań dla osiągnięcia ogólnego celu projektu strategii antynarkotykowej UE, dając pierwszeństwo ochronie życia i zdrowia osób używających substancji niedozwolonych, poprawiając byt i bezpieczeństwo obywateli poprzez zrównoważone i zintegrowane podejście do problemu, gdyż istniejące środki są nieodpowiednie;

(n) wyraźnie określenie i ustanowienie nowego mechanizmu europejskiej koordynacji w obszarze strategii dotyczącej narkotyków, w celu osiągnięcia zrównoważonego, wszechstronnego i zintegrowanego podejścia do problemu narkotyków, które dzisiaj, wobec przystąpienia 10 nowych państw członkowskich, jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek;

(o) ustanowienie minimalnych standardów poprawiając dostępność działań zapobiegających ryzyku, jak również minimalnych standardów jeśli chodzi o resocjalizację, opartych na najlepszych praktyk państw członkowskich, w celu zmniejszenia szkód wyrządzanych przez narkotyki;

(p) należyte uwzględnienie nowej sytuacji, która powstała po przystąpieniu do Unii dziesięciu nowych Państw Członkowskich i która wymaga nasilenia współpracy z nowymi państwami granicznymi;

(q) poszerzenie dostępności programów ograniczających szkody (zwłaszcza w celu zapobiegania szerzeniu się HIV i innych chorób zakaźnych przenoszonych przez krew) wśród narkomanów;

(r) ustalenie minimalnych standardów dla działań rehabilitacyjnych, na podstawie najlepszej praktyki Państw Członkowskich, zamiast nazbyt silnego koncentrowania się na leczeniu za pomocą substytutów narkotyków. W tym celu należy podjąć szczególne wysiłki promujące resocjalizację;

(s) położenie większego nacisku na ograniczanie szkód, informację, zapobieganie, opiekę i uwagę aby chronić życie i zdrowie ofiar narkomanii oraz określić sposoby chronienia ich przed wykluczeniem społecznym zamiast koncentrować się na strategii represji, która często graniczyła, o ile nie prowadziła do łamania praw człowieka;

(t) wprowadzenie programów rehabilitacji dla przestępców/osób sięgających po narkotyki, stanowiące alternatywę dla kary więzienia, ponieważ programy takie okazały się skuteczne w krajach, które je wprowadziły;

(u) ustalenie i zapewnienie właściwego finansowania dla działań związanych ze zbieraniem informacji koniecznych dla dostarczania informacji na temat substancji nielegalnych i dla zapobiegania używaniu narkotyków w szczególności w szkołach, jak zostało to ustalone w planie działania na lata 2000-2004, oraz dla powstrzymania spożycia narkotyków i związanego z nim ryzyka;

(v) położenie nacisku na wzmocnienie działań informacyjnych, które powinny opierać się na wiedzy naukowej, dotyczących konsekwencji zażywania różnego rodzaju narkotyków (a przede wszystkim narkotyków syntetycznych), tak aby można było przestrzegać wszystkich w sposób wyraźny i dobitny;

(w) określenie i konkretne ustalenie zaangażowania i uczestnictwa osób uzależnionych i używających substancji niedozwolonych, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, ochotników i społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów związanych z narkotykami, w szczególności ściślej angażując organizacje działające w tej dziedzinie w prace Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków oraz organizując coroczną europejską inicjatywę zapobiegawczą i ustalając - tytułem doświadczenia - łatwo dostępnych centrów informacyjnych kierujących się zasadami zawartymi w anty-prohibicjonistycznej strategii zmniejszania szkód;

(x) utworzenie specjalnej linii budżetowej w celu ułatwienia trwającego procesu konsultacji z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i niezależnymi ekspertami na temat oddziaływania polityk dotyczących narkotyków na poziomie obywateli;

(y) ustalenie sposobów oceny, które pozwolą na wykrycie i skuteczne poprawienie błędów (oraz właściwsze sposoby i środki do wykorzystania) w celach wytyczonych w Unijnej Strategii Walki z Narkotykami;

(z) podjecie właściwych kroków aby zapobiegać wykorzystywaniu zysków z nielegalnego handlu narkotykami do finansowania międzynarodowego terroryzmu oraz stosowanie istniejącego ustawodawstwa w zakresie konfiskowania dóbr i walki z praniem brudnych pieniędzy;

(aa) włączenie do wszystkich umów międzynarodowych, a w szczególności do nowych umów o współpracy z krajami trzecimi specjalną klauzulę o współpracy "antynarkotykowej", która uzyska status klauzuli podstawowej;

(ab) znaczne zwiększenie pomocy wspierającej rozwój krajów produkujących narkotyki, poprzez programy zrównoważonych upraw alternatywnych i radykalną redukcję ubóstwa; wykorzystać również możliwość promowania i zachowania produkcji w celach medycznych i naukowych np. pochodnych opium, oraz wziąć pod uwagę możliwości opracowania programów pilotażowych na rzecz przemysłowej produkcji legalnych produktów pochodzących z roślin objętych konwencja z 1961r., takich jak koka czy konopie indyjskie;

(ac) umożliwienie i zapewnienie dostępu do programów zastępczych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska więziennego, przy jednoczesnym wspieraniu rozwiązań alternatywnych wobec kary więzienia dla użytkowników nielegalnych substancji lub powiązanych z narkotykami przestępstw drobnych lub niezwiązanych z zastosowaniem przemocy;

(ad) rozszerzenie badań nad wykorzystaniem roślin, które obecnie są nielegalne lub sytuują się w szarej strefie, takich jak konopie, opium czy liście koki, do celów medycznych, żywnościowych, rolniczych, tworzenia alternatywnych źródeł energii, zastępowania produktów na bazie drewna lub ropy naftowej oraz innych pożytecznych celów;

(ae) dokonanie rewizji decyzji ramowej w sprawie handlu narkotykami w celu uwzględnienia poglądów wyrażanych przez Parlament, która zagwarantuje, że harmonizacja dotyczyć będzie jedynie handlu dużymi ilościami narkotyków dotyczącego dwóch lub większej liczby Państw Członkowskich, z należytym poszanowaniem zapisanych w Traktatach zasad subsydiarności i proporcjonalności;

(af) opracowanie naukowego studium kosztów i korzyści obecnych polityk kontroli substancji narkotycznych, w tym w szczególności: analizę konopi indyjskiej oraz jej rozmaitych legalnych i nielegalnych pochodnych, między innymi w celu oceny ich oddziaływania, potencjału terapeutycznego oraz wyników polityki kryminalizacji i możliwych alternatyw; analizę skuteczności programu rozprowadzania heroiny pod nadzorem medycznym dla celów terapeutycznych w kontekście jego celu, jakim jest zmniejszenie liczby zgonów związanych z narkotykami; analizę gospodarczych, prawnych, społecznych i finansowych kosztów polityk zakazowych w kategoriach zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do egzekwowania prawa; oraz analizę oddziaływania na kraje nieczłonkowskie obecnych polityk realizowanych w ramach europejskiej strategii i globalnego systemu kontroli narkotyków;

(ag) nakłanianie rządów i parlamentów krajowych do podjęcia działań zapobiegających przedostawaniu się narkotyków do więzień;

2. zobowiązuje swego Przewodniczącego do przekazania tego zalecenia Radzie i obradującym na szczycie Rady UE oraz, tytułem informacji, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oceń treść:

0
Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Marihuana
  • Przeżycie mistyczne

Fascynacja, chęć przeżycia nietuzinkowego stanu, przyjazna intencja i poszanowanie dla MJ, optymizm, lekki niepokój i zmęczenie

                                                                                                     Wszystkie drogi prowadzą do zioła

Moje relacje z duchem tej wspaniałej rośliny ostatnio uległy zmianie- kiedy jarałem rzadziej, podchodziłem do tego z mocnym respektem, a na sam widok lufki szybciej biło mi serce.

  • MDMA
  • Przeżycie mistyczne

''Wolny dzień'', ładna słoneczna pogoda, wszyscy domownicy są obecni- uznałem, że nie będę się tym przejmował. Przygotowywałem się do tego doświadczenia już od paru dni, tj. medytacja, ćwiczenia, rozciąganie, joga, kąpiele kontrastowe.. Wychodziłem z zamuły po suto przepalanym i lekko przepijanym miesiącu, zwiększone spożycie wody, zdrowsze jedzenie, lekki detox. Nastawienie umysłu: dobry, aczkolwiek miałem trochę wątpliwości, trochę się tego obawiałem. Mój dom, podwórko, okolice, natura.

Candyflipping- mix bardzo znany, wychwalany i polecany. Przymierzałem się do niego już pare razy, lecz jakoś zawsze musiało coś wypaść..
Od dłuższego czasu zżerała mnie ciekawość, chciałem zobaczyć, doświadczyć tego, o czym mówili mi ludzie, o czym czytałem i pytałem wielu podróżników, ''co'', ''jak'', ''kiedy'', ''aha, dobra, dzięki''
Więc wiem co z czym się je, kiedy wrzucić, ile wrzucić.

  • Mieszanki "ziołowe"
  • Pozytywne przeżycie

Środek dnia, 30 paro stopniowe upały, jak to zwykle bywa w wakacje, czasem zdarzają się dni w których nie mamy nic ciekawego do roboty, pieniędzy na drzewach znaleźć się nie da więc i zrobić jakiejś konkretnej imprezy też. Znalazło się jednak kilka złotych (konkretniej 10zł) więc wraz z kolegą Maćkiem wpadliśmy na pomysł żeby skołować jakieś palenie. Padło na w.w mieszankę ziołową, a z momentem jej dostarczenia doszedł do nas nasz kolega Jacek. Miejsc było kilka, rynek, pewna ciemna uliczka, droga ok 300m do kolejnego punktu jakim było moje dawne miejsce zabaw z dzieciństwa, tył szkolnej hali sportowej. Wszystko odbyło się w godzinach popołudniowych ok 15-17. Wszystko BYŁO w jak najlepszym porząsiu ;) .. MIAŁEM WTEDY 16 lat.

Wyobraź sobie wakacyjny poranek, budzisz się w godzinach popołudniowych, lekko odsuwając firankę przez co pozwalasz słońcu na bezlitosny marsz po twoich zaspanych oczach.

Co tu dziś robić..? Zadałem sobie to pytanie tuż po umyciu się, zjedzeniu lekkiego śniadania i włączeniu muzyki z peceta. W tle leciał Jason Walker - Echo człowiek ten zahipnotyzował mnie kiedyś (podczas innego tripa) tą właśnie nutą.. Muzyczny orgazm jak to mówię, z pewnością wiecie o co chodzi. ;)

  • Grzyby halucynogenne


Substancja : Grzyby Psilocybe Golden Teacher.

Miejsce : Wioska nad morzem, cały czas w drodze + autobus.

Poziom doświadczenia : ponad 10 grzybienie.

Ilość : 1,3g suszonych młodych grzybów.

Set & Setting : wraz z dobrym przyjacielem w piątkową noc.


randomness