Organiczne substancje psychoaktywne oddziałujące na receptory opioidowe.
Więcej informacji: Opioidy w Narkopedii [H]yperreala
ODPOWIEDZ
Posty: 18 • Strona 1 z 2
  • 2430 / 576 / 155
W związku z tym, iż do jednych z najczęściej przedawkowywanych śmiertelnie używek należa opioidy, postanowiłam ułożyć krótką instrukcję postępowania na wypadek OD. Miałabyć jak najkrótsza i napisana jak najprostszym językiem.

Instrukcja jest w kilku językach, aby dotarła do jak największej liczby osób na całym świecie, więc zachęcam do rozsyłania i udostępniania ,,w razie czego”, gdyż epidemia opioidowa jest niestety problemem ogólnoświatowym. Nie scalam, żeby wersje językowe były w osobnych postach.

Wersja polska:

Pobieżna instrukcja ratowania nieszczęśnika po przedawkowaniu.

Objawami przedawkowania opioidów są:
-spadek ciśnienia i tętna,
-szpilkowate (bardzo małe) źrenice,
-nasilona senność, bełkotliwa mowa,
-nudności lub wymioty,
-depresja oddechowa, czyli spadek częstości i głębokości oddechów; w cięższych przypadkach może towarzyszyć jej sine zabarwienie skóry.

Niektórzy uzależnieni mają przy sobie antagonistę lub ago-antagonistę receptorów opioidowych na wypadek przedawkowania, jednak w Polsce nadal nie jest to powszechne.

Co robimy?

1) Próbujemy nawiązać kontakt z poszkodowanym, staramy się powstrzymać go od zaśnięcia.
2) Jeśli opioidy zostały przyjęte doustnie, możemy postarać się wywołać wymioty, ale tylko gdy poszkodowany zachowuje w miarę logiczny kontakt! W przeciwnym razie grozi to zadławieniem.
WZYWAMY POMOC 999 lub 112.
3) Układamy poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej na wypadek wymiotów. Jeśli mamy do czynienia ze wstrząsem i dramatycznym niedociśnieniem/ bradykardią, możemy spróbować podłożyć coś pod nogi, by były odrobinę wyżej ciała.
4) W miarę możliwości staramy się ocenić oddech i puls i reagujemy na wszelkie zmiany.

JEŚLI POSZKODOWANY NIE ODDYCHA LUB W CIĄGU 10 SEKUND WYSTĄPI TYLKO JEDEN ODDECH AGONALNY:

1) Obracamy poszkodowanego na plecy (najlepiej by leżał na twardym podłożu).
WZYWAMY POMOC.
2) Udrażniamy drogi oddechowe, delikatnie odchylając do tyłu głowę i lekko ,,wysuwając” dolną szczękę.
3) Szybko wykonujemy 5 głębokich wdechów przez nos i usta. Uważamy, by powietrze nie dotarło do przełyku.
4) Wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej z prędkością ok. 100-120/min. Uciskamy obiema rękami, na wysokości mostka, na głębokość 5-6 cm, na wyprostowanych łokciach.
5) Wykonujemy 2 wdechy ratownicze.
6) Dalej kontynuujemy RKO według schematu 30 uciśnięć : 2 wdechy do przyjazdu karetki pogotowia lub powrotu samodzielnego oddechu; w razie powrotu oddechu szybko stosujemy pozycję boczną ustaloną.
Uwaga! Użytkownik taurinnn nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 2430 / 576 / 155
Wersja angielska:

Short first aid instruction in case of opioid overdose:

Symptoms of opioid overdose include:
- low pulse and low blood pressure,
- miosis (extremely small pupils),
- extreme drowsiness, confusion,
- nausea, vomiting,
- respiratory depression (slow, rare breathing); in severe cases cyanosis may occur.

Some addicts have opioid antagonist (such as naloxone) or ago-antagonist in case of overdose.

What do we need to do?

1) Try to make contact with the person. Don't let them fall asleep. /Make contact with the person. Try to keep them awake.
2) If opioids were administrated p.o. and the person is conscious we can induce vomiting. Otherwise, there is a risk of aspiration!
CALL EMERGENCY 911, 999 OR 112.
3) In case of vomiting, put the person in the recovery position. If the person has a shock, extremely low pulse or pressure, lift their legs mild higher than their body.
4) Try to check the person’s breathing and pulse. Respond to all changes.

IN CASE THE PERSON ISN'T BREATHING OR THERE IS ONLY ONE AGONAL BREATH WITHIN 10 SECONDS:

1) Turn the person onto their back and lay them on hard ground.
2) Clear their airway (by tilting their head back and putting up the jaw softly [lifting their chin]).
3) Give quickly 5 full breaths into the person’s mouth. Be cautious in order to air won't go to gulp.
4) Perform 30 chest compressions at 100-120/ min using both hands, on the breastbone, on 5-6 cm deepth, with straight elbows.
5) Give 2 rescue breaths.
6) Continue CPR (30 presses : 2 breaths) until emergency medical services arrive or breathing returns (in that case, put the person in the recovery position).
Uwaga! Użytkownik taurinnn nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 2430 / 576 / 155
Wersja hebrajska (głupi edytor na hypku poprzestawiał mi wyrównanie, przez co znaki interpunkcyjne i punktory poleciały na lewo, spróbuję wstawić gdzieś jako plik i dać linka):

קצר עזרה ראשונה במקרה של מנת יתר אופיואידים:

הסימפטומים של מנת יתר הם:
- ברדיקרדיה ולחץ דם נמוך,
- מיוזיס (היצרות האישון),
- נמנום קיצוני,
- בחילה, הקאה,
- מצוקה נשימתית, היפופנטילציה (במקרה חמור גם כיחלון).

[כמה אנשים מכורים יש להם לדוגמה נלוקסון במקרה של מנת יתר.]

מה לעשות?
1) לנסות ליצור קשר עם פצועים, נסה תעצור אותו מ להירדם.
2) אם נפגע הוא מודע גם אופיואיד היו מנוהלים p.o - לגרום להקאה. במקרה אחר (לדוגמה חמור בלבול) קיים סיכון של שאיפה!
התקשר למצב חירום 101 או 911.
3) לסדר את הפצועים במצב התאוששות במקרה של הקאות. אם נפגע יש החם, לחץ נמוך מאוד או ברדיקרדיה חמורה - את הרגליים קצת מעל הגוף שלך.
4) נסה שופט נשימה גם הדופק. להגיב לשינויים.

אם האדם הפצוע אינו נושם או יש רק אחד נשימות אגונאליות במשך 10 שניות:
1) בתורו נפצעו עבור חזרה (מיטב לארגן על קרקע קשה).
התקשר למצב חירום.
2) לנקות את דרכי הנשימה (להטות את הראש לאחור ו משוך בעדינות את הלסת קדימה).
3) לעשות זאת במהירות 5 נשימות עמוקות דרך האף והפה. להיזהר האוויר לא נכנס לוושט.
4) לבצע 30 לחיצות החזה בסביבות 100-120/min.
לחץ עם שתי הידיים, בגובה של החזה, לעומק של 5-6 ס''מ, על המרפקים הישרים.
5) לבצע 2 נשימות שאיפה.
6) המשך החייאה על פי תכנית 3 דחיסות : 2 שאיפות עד הגעתו של אמבולנס או החזרת נשימה עצמאית, אם הנשימה חוזרת, השתמש בתנוחה לרוחב קבוע במהירות.
Uwaga! Użytkownik taurinnn nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 2430 / 576 / 155
Wersja włoska:

Cambo Istruzione del salvaggio nel caso sovradosaggio oppioide

sintomi sovradosaggio oppioide sono:
-calo della pressione e della frequenza cardiaca
-molto piccolo la pupilla
-La lunga insonnia, i problemi del discorso
-La Nausea o il Vormitare
-Il hypoventilation (debole,raro respiro) in qualche caso forte colore della pelle

Qualcuno dipendenze hanno antagonista o ago-antagonista d oppoide nel caso sovradosaggio oppioide

Cosa facciamo?

-Proviamo connettersi contacto con il vittime, non lascaremo a dormertarsi
-Se oppoide hanno lasciato preso per via orale, possiamo provare Indurre il vomito,ma solo quando il vittime Mantiene contatto logico altrimenti, potrebbe causare il soffocamento
Chiamano al 112 o 118
-Sisteriamo il vitime in posizione il lato nel caso di vomito,Se abbiamo a che fare con shock e drammatica ipotensione / bradicardia, possiamo provare a mettere qualcosa sotto i nostri piedi per essere leggermente sopra il corpo.
-Se possibile, proviamo a valutare il respiro e il polso e reagire a eventuali cambiamenti.

SE TUTTI SONO RESPIRABILI O ENTRO 10 SECONDI, UNA SOLO UNA RESPIRO AGONAL

1) Giriamo il vittime sul schiena (sarebbe meglio giacere su una superficie dura).
CHIAMIAMO AIUTO.
2)Pulire le vie respiratorie (inclinare la testa indietro e sollevare leggermente la mascella).
3) Effettuare velocemente 5 respiri profondi nel naso e nella bocca. Siate cauti per l'aria non andrà a ingoiare.
4) Eseguire 30 presse sul torace a 100-120 / min. Eseguire le presse con entrambe le mani, sullo sterno dello sterno, su una profondità di 5-6 cm, con i gomiti diritti
5) Esegue 2 respiri di soccorso.
6) Continuare la RCP su programma 30 pressioni: 2 respiri in attesa di arrivo della squadra di soccorso o ritorno della respirazione spontanea. Se la respirazione tornerà, usa velocemente la posizione di recupero.
Uwaga! Użytkownik taurinnn nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 2430 / 576 / 155
Wersja ukraińska:

Коротка інструкція першої допомоги в разі передозування опіоїдів:

Найчастійші симптоми передозування є:
- падіння тиску та пульсу,
- сильна сонливість, невиразна мова,
- нудота, блювота,
- гиповентиляція, якої у тяжших випадках може супроводжувати сина барва шкіри (цияноз).

Деякі залежні від опіоїдів людини мають з собою антагоністу або аґо-антагоністу опіоїдів в разі передозування. В Україні не є це популярне.

Що робити?

1) Пробувати з'єднати контакт з жертвим, не дозволити йому спати.
2) Якщо опіоїди були прийняті перорально, а особа є притомна та в контакті - можна викликати блювоту. В іншому разі існує ризик аспірації!
ВИКЛИКАТИ ДОПОМОГУ 103 або 112.
3) Ставити хворого на боку в разі блювоти. Якщо у хворого є шок, екстремальна брадикардія або падіння тиску - ставити його ніги трохи вище тіла.
4) Найкраще перевірити пульс і дихання. Реагувати на зміни до часу приїзду медичної допомоги.

ЯКЩО ХВОРИЙ НЕ ДИХАЄ АБО ЧЕРЕЗ 10 СЕКУНД З'ЯВИТЬСЯ ЛИШЕ ОДНО БОЛІСНЕ ДИХАННЯ:

1) Ставити хворого на спині, найкраще на жорсткої базі.
ВИКЛИКАТИ ДОПОМОГУ.
2) Очистити респіратори (треба ніжно відхилити голову назад та легко витягнути нижню щелепу).
3) Швидко виконати 5 глибоких натхненів через ніс та вуста. Уважать, щоб повітря не досягло до стравохіду.
4) Виконати 30 пресів грудей зі швидкістю близько 100-120/ хвилину. Пресі робити обома руками, на висоті містка, на глибокість 5-6 см, на прямих ліктях.
5) Виконати 2 ратункові натхнення.
6) Продовжити реанімацію за схемою 30 пресів : 2 натхнення до часу приїзду допомоги або коли незалежне дихання поверне. Якщо хворий почне спонтанно дихати, швидко ставити його на боку.
Uwaga! Użytkownik taurinnn nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 2430 / 576 / 155
Wersja niemiecka:

Kurze Erste-Hilfe-Anleitung bei Opioid-Überdosierung:
Zu den Symptomen einer Überdosierung mit Opioiden gehören:
- niedriger Puls und niedriger Blutdruck,
- Miosis (extrem kleine Pupillen),
- extreme Schläfrigkeit, Verwirrung,
- Übelkeit, Erbrechen,
- Atemdepression (langsame, seltene Atmung); In schweren Fällen kann eine Zyanose auftreten.
Einige Abhängige haben Opioid-Antagonisten (wie Naloxon) oder Vor-Antagonisten im Falle einer Überdosierung.
Was müssen wir tun?
1) Versuchen Sie, Kontakt mit der Person aufzunehmen. Lass sie nicht einschlafen. / Nehmen Sie Kontakt mit der Person auf. Versuche sie wach zu halten.
2) Wenn Opioide p.o. und die Person ist sich bewusst, dass wir Erbrechen auslösen können. Ansonsten besteht Aspirationsgefahr!
NOTRUF 911, 999 ODER 112.
3) Bei Erbrechen die Person in die Ruheposition bringen. Wenn die Person einen Schock, einen extrem niedrigen Puls oder Druck hat, heben Sie die Beine etwas höher als den Körper.
4) Versuchen Sie, die Atmung und den Puls der Person zu überprüfen. Reagieren Sie auf alle Änderungen.
In dem Fall, dass die Person nicht atmet oder es innerhalb von 10 Sekunden nur einen einzigen Atemzug gibt:
1) Drehen Sie die Person auf den Rücken und legen Sie sie auf harten Boden.
2) Machen Sie die Atemwege frei (indem Sie den Kopf nach hinten neigen und den Kiefer sanft heben [das Kinn anheben]).
3) Geben Sie schnell 5 volle Atemzüge in den Mund der Person. Seien Sie vorsichtig, damit die Luft nicht schluckt.
4) Führen Sie 30 Brustkompressionen mit 100-120 / min mit beiden Händen am Brustbein, 5-6 cm tief und mit geraden Ellbogen durch.
5) 2 Atemzüge geben.
6) Wiederbelebung fortsetzen (30 Drucke: 2 Atemzüge), bis der Rettungsdienst eintrifft oder die Atmung zurückkehrt (in diesem Fall die Person in die Ruheposition bringen).
Uwaga! Użytkownik taurinnn nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 2430 / 576 / 155
Wersja hiszpańska:

Instrucciones cortas de primeros auxilios en caso de sobredosis de opioides:
Los síntomas de una sobredosis de opioides incluyen:
- pulso bajo y presión arterial baja,
- miosis (pupilas extremadamente pequeñas),
- somnolencia extrema, confusión,
- náuseas vómitos,
- depresión respiratoria (respiración lenta y rara); En casos severos puede ocurrir cianosis.
Algunos adictos tienen antagonistas opioides (como la naloxona) o antagonistas en caso de sobredosis.
¿Que necesitamos hacer?
1) Trate de contactar con la persona. No dejes que se duerma / Has contacto con la persona. Trate de mantenerla despierta.
2) Si se administraran opioides p.o. y la persona está consciente podemos inducir el vómito. De lo contrario, existe un riesgo de aspiración!
LLAME DE EMERGENCIA AL 911, 999 O 112.
3) En caso de vómitos, ponga a la persona en la posición de recuperación. Si la persona tiene un shock, pulso o presión extremadamente bajos, levante sus piernas levemente más altas que su cuerpo.
4) Trate de controlar la respiración y el pulso de la persona. Responde a todos los cambios.
EN CASO, DE QUE LA PERSONA NO ESTÁ RESPIRANDO O HAY UNA SOLA RESPUESTA SUABE EN 10 SEGUNDOS:
1) Gire a la persona de espaldas y colóquela sobre un suelo duro.
2) Despeje sus vías respiratorias (inclinando la cabeza hacia atrás y levantando la mandíbula suavemente [levantando la barbilla]).
3) De rápidamente 5 respiraciones completas en la boca de la persona. Tenga cuidado para que la persona no trague el aire.
4) Realice 30 compresiones torácicas a 100-120 / min con ambas manos, en el esternón, a 5-6 cm de profundidad, con los codos rectos.
5) De 2 respiraciones de rescate.
6) Continúe con la RCP (30 pulsaciones: 2 respiraciones) hasta que lleguen los servicios médicos de emergencia o vuelva a respirar (en ese caso, ponga a la persona en la posición de recuperación).
Uwaga! Użytkownik taurinnn nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 224 / 53 / 16
Dobry wątek, możnaby jeszcze ewentualnie dodać, że w przypadku napadu drgawkowego - bo przecież niektore opio jak np. tramadol czy norpetydyna (metabolit petydyny) mogą powodować drgawki - należy usunąć przedmioty, ktore mogą potencjalnie uszkodzić pacjenta i generalnie chronić głowę delikwenta przed urazami.
I alone have known all shades of the horror.
I am the pit without sun, where blind beasts dwell. 
  • 1358 / 23 / 0
Najważniejsze byłoby w nazwie tematu dać info w różnych językach, co to jest za temat, żeby obcokrajowiec wiedział, gdzie w ogóle wejść.
http://www.lastfm.pl/user/Everett92
  • 1931 / 315 / 0
Dodam tylko, że w przypadku podania dożylnego mocnych opioidów typu morfina / heroina / fentanyl / u-44770 itp., to gdy nastąpi zapaść to w 9/10 nie ma opcji zdążyć zareagować (aby pomóc samemu sobie), to się dzieje za szybko - nawet nie zauważycie jak znika obraz z oczu, a wraz z nim świadomość.
Uwaga! Użytkownik GG Allin nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
ODPOWIEDZ
Posty: 18 • Strona 1 z 2
Artykuły
Newsy
[img]
Jacht z kokainą o wartości 80 milionów funtów zmierzał w stronę Wielkiej Brytanii

Prawie tona „narkotyku klasy A” została znaleziona na jachcie płynącym z wysp karaibskich do Wielkiej Brytanii. Jej rynkowa wartość została oszacowana na 80 milionów funtów.

[img]
Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Dynamika rynku handlu narkotykami po krótkim spadku w początkowym okresie pandemii COVID-19 szybko dostosowała się do nowych realiów, wynika z opublikowanego w czwartek (24 czerwca) przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nowego Światowego Raportu o Narkotykach.

[img]
Meksyk: Sąd Najwyższy zdepenalizował rekreacyjne spożycie marihuany

Sąd Najwyższy zdepenalizował w poniedziałek rekreacyjne spożycie marihuany przez dorosłych. Za zalegalizowaniem używki głosowało 8 spośród 11 sędziów. SN po raz kolejny zajął się tą sprawą, jako że Kongres nie zdołał przyjąć stosownej ustawy przed 30 kwietnia.