Tytoniowa rewolucja

Szczegółowy opis zmian, wprowadzanych nowelizacją tzw. ustawy tytoniowej. Zmienia się sporo....

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

Prawnik.pl
adw. Joanna Adamczyk

Odsłony

432

Ustawa z 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (por. druk sejmowy nr 432) uchwalona przez Sejm RP (następnie przekazana do Senatu, który w swojej uchwale z 21 lipca zaproponował kilka nieistotnych poprawek) w sposób bardzo istotny nowelizuje dotychczasowe regulacje zawarte w „ustawie tytoniowej”. Wprowadzane zmiany mają ogromne znaczenie dla całej branży (producentów, importerów, sprzedawców), a także dla zwykłych użytkowników.

Uchwalona nowelizacja „ustawy tytoniowej” ma na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 1, z późn. zm.). Termin na wykonanie obowiązku implementacji upłynął 20 maja 2016 r.

Omawiana nowelizacja zawiera kompleksową regulację problematyki papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów), której dotąd w prawie polskim nie było. W tym zakresie wprowadzono istotne ograniczenia, w szerokim zakresie analogiczne jak w przypadku wyrobów tytoniowych. Jednakże istotne zmiany dotyczą także produktów już wcześniej objętych regulacjami „ustawy tytoniowej” tj. wyrobów tytoniowych (takich jak np. papierosy, cygara). W ustawie posłużono się szeregiem nowych pojęć, zdefiniowanych w „słowniczku” ustawowym z art. 1 ustawy (np.: „ostrzeżenie zdrowotne”, „nowatorski wyrób tytoniowy” – por. też art. 2 ustawy nowelizującej, „papieros elektroniczny”, „wyrób ziołowy do palenia”).

Nowe regulacje dotyczące papierosów elektronicznych

Dotychczasowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy (m.in. szkoły, uczelnie, środki transportu publ., obiekty sportowe) został rozciągnięty na papierosy elektroniczne (a także tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe). Konsekwentnie, przewidziany w art. 5 ust. 1a obowiązek zamieszczenia informacji o zakazie palenia dotyczyć ma także e-papierosów. Podobnie jak w przypadku wyrobów tytoniowych, spod zakazu mogą być wyłączone poszczególne pokoje w obiektach mieszkalnych, można też wyznaczyć palarnię m.in. w hotelach, zakładach pracy, lokalach gastronomiczno-rozrywkowych (art. 5 ust. 3). W odniesieniu do lokali gastronomiczno-rozrywkowych z co najmniej dwoma pomieszczeniami spod zakazu może być wyłączone jedno zamknięte pomieszczenie, przy czym w wypadku przeznaczenia go do palenia e-papierosów brak będzie wymogu dotyczącego wentylacji (art. 5a ust. 4).

Na papierosy elektroniczne (oraz pojemniki zapasowe z liquidami) został też rozciągnięty zakaz udostępniania (w tym sprzedaży) osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1). Umieszczana w punkcie detalicznym informacja o zakazie sprzedaży dotyczyć ma też ww. produktów. W celu weryfikacji wieku kupującego sprzedawca będzie mógł zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek. E-papierosy i pojemniki zapasowe nie będą mogły być sprzedawane w placówkach leczniczych, szkołach, obiektach sportowo-rekreacyjnych (art. 6 ust. 2). Na e-papierosy i pojemniki rozciągnięto też zakaz sprzedaży w automatach (art. 6 ust. 3) oraz w sposób samoobsługowy (art. 6 ust. 5). Dotyczy ich także zakaz sprzedaży na odległość (np. przez internet).

Wskutek nowelizacji przewidziany w art. 8 zakaz reklamy i promocji zostaje rozciągnięty na papierosy elektroniczne oraz pojemniki zapasowe, a także produkty imitujące „te wyroby” (w mojej ocenie sformułowanie to nie jest jednak jasne), wreszcie symbole związane z ich używaniem. Zakaz sponsorowania m.in. działalności sportowej, kulturalnej przewidziany w art. 8 ust. 2 został rozszerzony na producentów oraz importerów tzw. powiązanych wyrobów, w tym e-papierosów. W punktach sprzedaży nie wolno będzie eksponować przedmiotów imitujących opakowania e-papierosów czy pojemników zapasowych.

Udostępnienie po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu e-papierosów (lub pojemników) wymagać będzie dokonania przez producenta lub importera zgłoszenia do Inspektora ds. Substancji Chemicznych oraz wyznaczenia osoby kontaktowej na terenie UE.

Wymogi szczegółowe dotyczące e-papierosów oraz pojemników, w tym ich opakowań, zostały określone w art. 11c (m.in. określono maksymalną zawartość nikotyny, przewidziano obowiązek zabezpieczenia przed dziećmi). Na opakowaniu powinien zostać zamieszczony m.in. wykaz wszystkich składników, zawartość nikotyny, ostrzeżenie chroniące dzieci, a do opakowania jednostkowego – dołączona ulotka z instrukcją w języku polskim. Wprowadzono też obowiązek zamieszczenia na opakowaniach tzw. ostrzeżenia zdrowotnego w języku polskim (ar. 11c ust. 7-10).

Przepisów znowelizowanej ustawy tytoniowej nie stosuje się do e-papierosów oraz pojemników zapasowych podlegających regulacjom ustawy Prawo farmaceutyczne (mającym charakter produktów leczniczych) bądź przepisom o wyrobach medycznych.

Zmiany dotyczące wyrobów tytoniowych

Przewidziany został ogólny wymóg, że wprowadzane do obrotu w Polsce wyroby tytoniowe i powiązane (np. e-papierosy), w tym wygląd opakowań wyrobów tytoniowych przeznaczonych dla konsumentów w Polsce, spełniać muszą wymogi wynikające z przepisów (art. 6 ust. 6, art. 9f). Wprowadzone zostały ponadto szczegółowe regulacje dotyczące opakowań jednostkowych papierosów (art. 6a). Zabroniono produkcji i sprzedaży tytoniu stosowanego doustnie (pojęcie to nie obejmuje jednak tytoniu do żucia).

Zakazana została produkcja, import, sprzedaż pewnych wyrobów tytoniowych: o aromacie charakterystycznym (np. o zapachu/smaku owoców, alkoholu, słodyczy, mentolu) oraz zawierających dodatki (substancje inne niż tytoń), które zwiększają właściwości uzależniające, CMR (m.in. rakotwórcze) lub toksyczność wyrobu, a także zawierających m.in.: dodatki wywołujące wrażenie, że wyrób jest korzystny dla zdrowia (np. witaminy), kofeinę, taurynę itp., dodatki barwiące. Środki aromatyzujące nie mogą być zawarte w żadnych komponentach wyrobów tytoniowych, w tym w papierze, filtrach, opakowaniach. Komponenty takie jak filtry, papier nie mogą też zawierać tytoniu bądź kofeiny. Jednakże zakazy dotyczące aromatu charakterystycznego odnoszą się jedynie do papierosów i tytoniu do ich skręcania (nie dotyczą więc np. cygar, cygaretek, tytoniu do fajek). Zaznaczyć jednak należy, że zakazy dotyczące dodatków/aromatów mentolowych, zostały odsunięte w czasie, do 20 maja 2020 r. (por. art. 3 ustawy nowelizującej). Organem uprawnionym do oceny przestrzegania ww. zakazów będzie inspektor ds. substancji chemicznych.

Zakazana została sprzedaż na odległość (np. przez internet), w tym transgraniczna (w dyrektywie natomiast jest mowa jedynie o zakazie sprzedaży transgranicznej – por. art. 18 dyrektywy), wyrobów tytoniowych, e-papierosów, pojemników zapasowych (art. 7f).

W przepisie dotyczącym zakazu reklamy i promocji (art. 8) wprowadzono także daleko idące ograniczenia dotyczące opakowań jednostkowych i zbiorczych wyrobów tytoniowych (zasadniczo dotyczące też m.in. e-papierosów, których opakowania mogą jednak zawierać informację o zawartości nikotyny i środkach aromatyzujących; por. art. 11c ust. 4). Opakowania wyrobów tytoniowych (oraz same wyroby tytoniowe) nie mogą m.in. posiadać cech/zawierać komunikatów (tekstów, symboli, nazw, znaków tow. etc.): promujących wyrób tytoniowy/zachęcających do jego spożycia, poprzez stworzenie błędnego wrażenia co do jego cech; sugerujących że jest mniej szkodliwy niż inne, jest ożywczy, dodaje energii, ma właściwości lecznicze, naturalne etc., przynosi inne korzyści związane ze zdrowiem lub stylem życia; odnoszących się do smaku, zapachu etc.; sprawiających że przypomina np. lek, kosmetyk, żywność; sugerujących cechy korzystne dla ochrony środowiska. Etykiety nie mogą zawierać informacji dotyczących zawartości: nikotyny, substancji smolistych, tlenku węgla. Opakowania nie mogą sugerować korzyści ekonomicznych w postaci kuponów, ofert promocyjnych etc.

Istotnie zmodyfikowane zostały też wymogi dotyczące ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (por. art. 9 oraz nowe art. 9a-f). Na opakowaniach wyrobów do palenia zamieszczane będą tzw. mieszane ostrzeżenia zdrowotne.

W ustawie tytoniowej (art. 10) określony został maksymalny poziom nikotyny, substancji smolistych oraz tlenku węgla dla wyrobów tytoniowych (dotąd wartości te były określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia).

Wprowadzone zostały także regulacje mające umożliwić kontrolę nad cyrkulacją wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek UE oraz uniemożliwić nieuprawnioną ingerencję w produkt, w tym: obowiązek oznaczania niepowtarzalnym identyfikatorem (art. 10a), obowiązek rejestracji transakcji obrotu wyrobami tytoniowymi, obowiązek zabezpieczania opakowań jednostkowych (art. 10b).

Udostępnienie w celu dalszej sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu tzw. nowatorskiego wyrobu tytoniowego wymagać będzie zezwolenia ww. inspektora.

Sankcje

Łamanie przewidzianych w art. 8 ustawy tytoniowej zakazów reklamy, promocji, sponsorowania, eksponowania etc. (dotyczących też m.in. e-papierosów), zagrożone jest karą grzywny do 200 000 zł. lub karą ograniczenia wolności. Zasadniczo wszelkie przejawy naruszania postanowień ustawy tytoniowej zagrożone będą sankcją karną bądź karą administracyjną.

Palenie e-papierosów (podobnie jak wyrobów tytoniowych) wbrew zakazom odnoszącym się do miejsc publicznych, podlegać będzie karze grzywny do 500 zł. Postanowienia ustawy nowelizującej zasadniczo wchodzą w życie po upływie 14 dni od publikacji, przewidziano jednakże szereg wyjątków w tym zakresie (por. art. 3-10). Przykładowo zakazy dotyczące papierosów mentolowych obowiązywać będą od 20 maja 2020 r.

Oceń treść:

Average: 9.5 (2 votes)
Zajawki z NeuroGroove
  • #LSD
  • LSD-25
  • Pierwszy raz

Nastawienie pozytywne, dobry opiekun i dobry współpodróżnik. Miejsce zamieszkania znajomej, zaufanej.

Hej. Opiszę moje pierwsze zetknięcie z LSD, postaram się dość zwięźle, ponieważ lubię się rozpisywać.

Razem ze znajomą, wzięłyśmy po 150 ug na głowę. Chciałam na początku za pomocą wody destylowanej zarzucić nam dawkę 100 ug, ale obie uznałyśmy, że polecimy z całym papierkiem.

Było to dość dawno, więc czas będę podawać orientacyjnie. Nawet nie pamiętam dokładnie, o której zarzuciłyśmy, więc uznam, że była to 17.

Papierek na język. 30 minut ssałam, potem połknęłam. Znajoma niechcący połknęła po 20 minutach, ale raczej to nic nie zmieniło, jeśli chodzi o doznania.

  • Mefedron

Set & setting: przy mefie chyba nieistotne. Ale było to w moim mieszkaniu, z przyjaciółką (A). Nastrój dobry. Oczekiwaliśmy z niecierpliwością na pierwsze spotkanie z tą popularną ostatnio używką.

Substancja: mefedron w formie krystalicznej

Doświadczenie: z grupy stymulantów tylko efedryna, pseudoefedryna i kofeina. Bez większych efektów

Ważę niewiele ponad 50kg.

  • Marihuana
  • Pozytywne przeżycie

set: wolne, kolejny dzień ujaranej zmuły przed TV z moim mężczyzną, ostatnio lekki dołek psychiczny setting: w chuj fajny las

Powietrze dzisiaj jakieś inne, bardziej niż zwykle chce się czuć je w płucach. Dopieszczamy jeszcze atmosferę nutą cytrusowego dymu i zgodnie wsiąkamy głębiej w kanapę.   

  • Tramadol

a wiec zaczynamy nasza przygode....... :)dzien:czwartek(chyba)....andrzejki.......godzina 18:00

Tramal 5x 50mg+kilka piwek oraz mnostwo stafu......

pierwsze odczucie-jakos nie zabardzo(sam nie wiedzialem czy cos dzialalo czy nie).....

szlajanie sie po miescie smiech z kumplami i zlewa z innych........ po bardzo duzej ilosci wypalonego stafu,ledwo widzadz na oczy okolo 4:00 doszedlem do domu i odrazu zasnolem :)