List do Marka Balickiego

7 i 14 Stycznia 2005 roku Kanaba.info wysłała listy do Ministra Zdrowia Marka Balickiego. Dziś (04.02) otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź.

Tagi

Odsłony

1738

7 i 14 Stycznia 2005 roku Kanaba.info wysłała listy do Ministra Zdrowia Marka Balickiego. Dziś (04.02) otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź.

Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego
MZ-ZPP-60-158-9/MS/05
Warszawa, 2005-01-27

Pan Artur Radosz
Koordynator kanaba.info

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do przesłanych e-maili z dnia 7 i 14 stycznia 2005 r. kierowanych do Ministra Zdrowia Pana Marka Balickiego dotyczących uwag do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprzejmie informuję, że Pana propozycje są szczegółowo analizowane, zwłaszcza propozycja zorganizowania debaty europejskiej nt. narkotyków i narkomanii. Jednakże inicjatywa organizacji konferencji i jej ewentualnego przyśpieszenia, będzie wymagać konsultacji z Komisją Europejską i opinii Stałego Przedstawiciela Polski przy Komisji Europejskiej. Chciałbym w tym miejscu w imieniu Ministra Zdrowia podziękować Panu za szereg cennych uwag, jakie Pan zgłosił do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z poważaniem Michał Sobolewski Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego

-----------------------------

Nasze listy:

Warszawa, 14.I.2005

Do Ministra Zdrowia Marka Balickiego

Do wiadomości: Instytucje rządowe i organizacje pozarządowe stykające sie z problemem narkotyków

Szanowny Panie Ministrze,
Zapoznaliśmy się z propozycji nowej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Cieszymy się iż strona rządowa potrafiła dostrzec problemy spowodowane zaostrzeniem prawa narkotykowego w 2000 roku. Cieszymy się iż dostrzeżono w końcu fakt iż represyjna polityka narkotykowa nie powstrzymuje zjawiska używania narkotyków, a stwarza całą gamę problemów związanych z łamaniem praw człowieka, bezpieczeństwem i zdrowiem publicznym oraz powoduje rozproszenie sił policyjnych i znaczące obciążenie systemu sprawiedliwości i kieszeni podatnika. Niestety, propozycja nowego prawa nie jest w pełni zadowalająca i nie pozbawiona wad i błędów. Intencją tego listu nie jest jednak dawanie konstruktywnej krytyki całej ustawy. Tą przedstawimy podczas odbywającej się w Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka konferencji w sprawie konsultacji społecznych, na której, mam nadzieje, tym razem się spotkamy. Chcielibyśmy zwrócić Pańską uwagę na bardzo podstawowy problem związany z nową ustawą.

Chodzi Nam mianowicie o nadmiernym skoncentrowanie jej na uzależnionych od narkotyków, którzy według badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii stanowią mniej niż 30% wszystkich użytkowników narkotyków. Przejawia się to w niektórych artykułach proponowanej ustawy. Pominięcie użytkowników narkotyków, których ustawa dotyczy w pierwszej kolejności, jest widoczne przede wszystkim w braku zaangażowania ich w procesy nadzorcze i decyzyjne, implementację polityki narkotykowej czy w szczególności w braku reprezentantów w Stałym Komitecie Rady. Szczególnie w tym ostatnim przypadku, gdzie, gdyby odczytać prawo dosłownie, brak jest w ogóle jakichkolwiek reprezentantów Społeczeństwa Obywatelskiego. Komitet ten według proponowanej ustawy składać miał by się wyłącznie z reprezentantów Rządu i Kościoła. Jesteśmy pewni, iż nie wynika to ani ze złej woli, ani tym bardziej z braku zrozumienia społecznych korzyści płynących z zaangażowania reprezentantów użytkowników narkotyków, a więc tych których proponowana ustawa dotyczy w największym stopniu, a jedynie z nie najszczęśliwszych sformułowań. Upewnia Nas w tym brzmienie artykułu 73, który wyraźnie różnicuje uzależnionych i nie uzależnionych użytkowników narkotyków oferując im zamiast kary, odpowiednio, leczenie lub program edukacyjno-profilaktyczny.

Mamy nadzieje, iż wyjaśni Pan tą kwestię, a także iż odpowie Pan na nasz poprzedni list, wysłany 7 Stycznia 2005 roku, w sprawie możliwości zaoferowania przez Pańskie Ministerstwo wsparcia dla organizacji konferencji w sprawie nowego Planu Działania Unii Europejskiej w zakresie narkotyków na najbliższe 4 lata. Uważamy iż konferencja ta powinna odbyć się na początku Kwietnia, tak aby głos Społeczeństwa Obywatelskiego i rekomendacja Parlamentu Europejskiego zostały uwzględnione przez Komisję Europejską podczas ustalania Planu Działania na lata 2005-2009. Konferencja ta, z Pańską pomocą mogła by odbyć się w Polsce, wpłynęło by to korzystnie na szansę przyjęcia i ostateczny kształt proponowanej przez stronę rządową nowej ustawy.

W imieniu ENCOD,
Artur Radosz
Koordynator Kanaba.info
Fax. +48 (022) 74 11 890
Tel. +48 (0) 693 094 498%%%
E-mail: artur@kanaba.info
Website: http://kanaba.info

Europejska Koalicja dla Racjonalnych i Efektywnych Polityk Narkotykowch (ENCOD)
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
Belgia
Tel. 00 32 (0)3 237 7436
Fax. 00 32 (0)3 237 0225
E-mail:encod@glo.be
Website: http://www.encod.org

Poniżej przedstawiamy Wam list w sprawie reformy polityki narkotykowej Polski i Wspólnoty Europejskiej, wysłany 7 I 2005 do Pana Ministra Zdrowia Marka Balickiego.

Do Ministra Zdrowia Marka Balickiego

Do wiadomości:
*Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii,
*Ministerstwo Sprawiedliwości
*Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
*Polska Akademia Nauk,
*Instytut Psychiatrii i Neurologii
*Towarzystwo Kryminologiczne im. Prof. Stanisława Batawii
*Stowarzyszenia Probacja,
*Helsinska Fundacja Praw Człowieka,
*Stowarzyszenie Monar,
*Społeczny Komitet ds. HIV/AIDS
*Insytytut Otwartego Społeczeństwa
*Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - Polska

Szanowny Panie Ministrze,
Z nieoficjalnych informacji wiemy iż od dłuższego czasu przygotowuje Pan projekt nowelizacji polskiej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wiemy też iż prace te są już na ukończeniu, a głównym założeniem tego projektu jest redukcja szkód, które zostały wyrządzone społeczeństwu poprzez wprowadzenie w 2000 roku zasady zero tolerancji w Naszym kraju. Nie pierwszy raz daje Pan dowód odwagi i racjonalnego spojrzenia na kwestie dotyczące życia i zdrowia milionów ludzi. Chcieliśmy podziękować Panu i wyrazić Nasze wsparcie dla Pańskich działań, mamy także nadzieję iż przy Naszym udziale uda się wypracować i wdrożyć reformę która oparta będzie na zaleceniach Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej strategii antynarkotykowej, a więc, skupiać się będzie na najlepszych praktykach z zakresu ochrony zdrowia, a nie, na represyjnych działaniach prowadzących do naruszenia fundamentalnych prawa człowieka. Dobrze, iż Pańskie wysiłki zbiegły się w czasie z reformą europejskiej strategii antynarkotykowej, może się to okazać, dla obu tych reform, niezmiernie korzystne.

Niestety zarówno na poziomie narodowym jak i europejskim czekan Nas długa i ciężka walka o ich wdrożenie. Jak Pan wie, 15 Grudnia 2004 roku Parlament Europejski zaakceptował Sprawozdanie Giusto CATANIA zalecające Radzie Europejskiej nie akceptowanie nowej europejskiej Strategii Antynarkotykowej na lata 2005 - 2012, ze względu na nieosiągnięcie żadnego postępu w zakresie 6 głównych celów poprzedniej Strategii i nieadekwatne środki zaproponowane w tej Strategii. Niestety, Rada zignorowała te zalecenia i 2 dni później, 17 Grudnia, zaakceptowała nową strategię europejską, która jest prostą kontynuacją poprzedniej. Zrobiła to pomimo, iż zarówno Instytucje Wspólnoty, Parlament Europejski oraz Społeczeństwo Obywatelskie domagają się głębokiej reformy i zmiany podstawowych celów tej strategii. Tego samego dnia, Nasza Koalicja wystąpiła do Komisji Europejskiej z propozycją zorganizowania konferencji z udziałem eurodeputowanych, przedstawicieli instytucji Wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego 25 Krajów Członkowskich. Na konferencji tej przedyskutowalibyśmy kierunek polityk narkotykowych Wspólnoty na lata 2005 - 2009.

Błyskawicznie dostaliśmy odpowiedź od Szefa Jednostki ds. Narkotyków Komisji Europejskiej, Pana Carela Edwarsa, iż Komisja jest gotowa zorganizować takie spotkanie w drugiej połowie 2005 roku. Tymczasem, aby miało ono jakikolwiek realny skutek, musi odbyć się na początku roku, jeszcze przed przyjęciem Planu Działań Wspólnoty Europejskiej na najbliższe 4 lata. Komisja Europejska wyraźnie ignoruje zalecenia Parlamentu Europejskiego. Dlatego, w imieniu Europejskiej Koalicji dla Efektywnych i Racjonalnych Polityk Narkotykowych (ENCOD) chciałbym prosić Pana o wsparcie Naszej propozycji i zaoferowanie Komisji Europejskiej pomocy przy organizacji konferencji w sprawie Europejskiej Strategii Narkotykowej, która mogła by się odbyć w Polsce, na początku Kwietnia 2005 roku. Zorganizowanie tej konferencji w naszym kraju, niewątpliwie wpłynie korzystnie na poważniejsze traktowanie tematu polityki narkotykowej przez media i w rezultacie przez opinię publiczną oraz polityków. A to niewątpliwie przyczyni się do pomyślnego przeprowadzenia zainicjanowanej przez Pana reformy. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź i życzę samych sukcesów w Nowym Roku

Artur Radosz
Koordynator Kanaba.info
Fax. +48 (022) 74 11 890
Tel. +48 (0) 693 094 498
E-mail: artur@kanaba.info
Website: http://kanaba.info

Europejska Koalicja dla Racjonalnych i Efektywnych Polityk Narkotykowch (ENCOD)
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
Belgia
Tel. 00 32 (0)3 237 7436
Fax. 00 32 (0)3 237 0225
E-mail:encod@glo.be
Website: http://www.encod.org

Oceń treść:

0
Brak głosów
Zajawki z NeuroGroove
  • Dekstrometorfan
  • Marihuana
  • Przeżycie mistyczne

Plan był prosty, raczej nic nie odbiegało drastycznie od tego co testowałem kilka razy w przeszłości. Mianowicie 675mg DXM, rozłożone na 3 równe dawki po 225mg, a także jakaś lufka filis, bądź dwie.
Zimowy ponury dzionek czwartego kwietnia, ni to wyjść na miasto bo pizga, ni polatać w plenerze. Zostało mieszkanie. Mieszkanie, które od prawie dwóch dekad jest ze mną przez większość mojego życia, które

  • MDMA (Ecstasy)

1. Extasy


Sprawdzone wcześniej piguły.

2. Poziom Doświadczenia - było już troche tego...

3. Dawka 1,5 pixy popite tonikiem :-)

4. Set&Settings


Byłem bardzo zmęczony, dwa dni w trasie bez snu.


Chciałem jak zawsze super się pobawić i wyluzować.

5. Efekty:

  • LSD-25
  • Użycie medyczne

W sumie na żywioł, noc, pokój i podwórko

Tytułem wstępu:

Nie mam pewności czy zażyta przeze mnie substancja to LSD-25, ponieważ przebieg tripu był nietypowy.

Był to drugi znaczek zakupiony od tego samego dostawcy z marketu na TORze. Za pierwszym razem miesiąc wcześniej nie zadziałało w ogóle.

Celem zażycia była terapia szokowa - pobudzenie niedziałających prawidłowo obszarów mózgu - oraz w miarę możliwości osiagnięcie tych wszystkich rzeczy, które zabrała mi choroba.