Odpowiedź na interpelację posła Liroya-Marca w sprawie relegalizacji kava-kava

Pełny tekst oficjalnej odpowiedzi podsekretarza stanu. W skrócie - mądre głowy będą myśleć.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

Sejm RP

Odsłony

841

Odpowiedź na interpelację nr 1234
w sprawie legalizacji pieprzu metystynowego w Polsce


Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz

Warszawa, 31-03-2016

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację Pana Posła Piotra Liroya-Marca, nr 1234, przesłaną przy piśmie Pani Barbary Dolniak, Wicemarszałek Sejmu RP, z dnia 26 lutego 2016 r., w sprawie legalizacji pieprzu metystynowanego (kava kava), zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższych informacji.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 63, poz. 520) poszerzyła wykazy środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P w celu objęcia kontrolą prawną substancji takich jak BZB, JWH-018 oraz roślin o działaniu psychoaktywnym, w tym m. in. kava kava. Procedowany w 2009 r. projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (nr druku 1207) pierwotnie zakładał objęcie kontrolą prawną jedynie substancji o nazwie benzylopiperazyna (1-benzylopiperazyna, BZP), co znajdowało swoje uzasadnienie w decyzji 2008/206/WSiSW Rady Unii Europejskiej z dnia 3 marca 2008 r. dotyczącej uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi. Podczas procedowania ww. projektu na etapie sejmowym, Główny Inspektor Farmaceutyczny, mając na uwadze stale wzrastającą liczbę nowych substancji oraz roślin wykorzystywanych w produktach zwanych potocznie „dopalaczami” zwrócił się do Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o ocenę wpływu substancji JWH-018 i 16 roślin psychoaktywnych, w tym m. in. kava kava, na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Przedstawiona wówczas ekspertyza potwierdzała zasadność objęcia kontrolą prawną ww. roślin i substancji i stała się podstawą złożonej w trakcie prac podkomisji poprawki, która następnie uzyskała poparcie jej członków. Tym samym, od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stosowanie kava kava – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty, wbrew przepisom ustawy, jak również posiadanie i czynności polegające na jej wytwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu, podlegają sankcjom karnym określonym w rozdziale 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jednocześnie, odnosząc się do prośby Pana Posła dotyczącej podjęcia prac legislajnych dotyczących wykreślenia rośliny kava kava z załącznika do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) , uprzejmie informuję, że mając na uwadze brzmienie art. 18b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych należy rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zmian w załącznikach do ustawy i przepisach wydanych na podstawie art. 44b ust. 2, Ministerstwo Zdrowia w dniu 3 lutego 2016 r. zwróciło się z prośbą o rozważenie omówienia ww. rośliny na posiedzeniu Zespołu oraz opinię w zakresie zasadności dokonania ewentualnych zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie. Mając na uwadze interdyscyplinarny skład ww. Zespołu, który stanowią członkowie powołani przez Ministra Zdrowia na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw transportu, którzy posiadają wiedzę co najmniej z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii, psychiatrii, nauk społecznych lub nauk prawnych, przeprowadzona przez niego analiza oraz opinia będą podstawą do podjęcia prac w przedmiotowym zakresie.

Niniejszym pozostaję w przekonaniu, iż przedmiotowe wyjaśnienia w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Piotra Liroya-Marca zostaną przyjęte.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Marek Tombarkiewicz

Oceń treść:

Average: 9.8 (4 votes)
Zajawki z NeuroGroove
 • Bad trip
 • CBD
 • Marihuana

Nie najlepszy nastrój, wcześniej agresja być może z padaczki (aura). Setting też nie najlepszy, na chwilę nie było domowników ale wrócili.

Będzie to ocena walorów smakowych i opis wrażeń (raczej badtripu) po wypiciu 10ml specyfiku - hempshot Miami Haze firmy Cannabis Boys. 

Set&setting
Zimowy już raczej dzień 19.11.2022. Niby spokojna, wolna sobota, ale jest trochę stresu przed wtorkiem (dyskusja przed forum klasy). Miałam napad chwilowej agresji (co czasem się zdarza - aura padaczkowa). Na chwilę mama z ciocią wybyły i mogłam zająć się hempshotem. Tolerancja niska, ponieważ ostatnio waporyzowałam mj we wrześniu. 

 • Dekstrometorfan

Set & Settings: jakieś zarośla, potem miasto

doświadczenie: alkohol, marihuana, DXM

wiek i waga: 16/65kg

waga i wiek kumpla: 16/85kg

 • Amfetamina
 • Etanol (alkohol)
 • Marihuana
 • Marihuana
 • MDMA (Ecstasy)
 • Pozytywne przeżycie

Wyjazd do kina, galeria handlowa oraz samochód - Jestem wtedy z M B i P, przebywamy ze sobą do około północy. Następnie jestem w domu i znów w samochodzie z Ł. Jesteśmy szczęśliwi z M Bi P, nie możemy doczekać się filmu jak i wejścia dropsów na psychikę.

T- 18:30

Koledzy przyjeżdżają pod mój dom wychodzę do nich i myślimy co możemy zrobić. Uzgadniamy, że jedziemy do kina. Robimy zapasy - 2g marihuany oraz 6 żółwi - po dwa na głowę, bo kierowca(B) nie bierze. Chcieliśmy 9 żółwi, ale diler tyle nie miał. Bierzemy od razu całą porcje dropsów. W rurę nabijamy zielsko i łapiemy po buchu. Jedziemy do kina, to przecież tylko godzina drogi. Cała drogę gadamy o wszystkim i o niczym. Czuje chillout po buchu. Nakręcamy się powoli, nie mogę doczekać się kiedy wejdą mi dropsy.

 • Dekstrometorfan


Substancja: DXM

Dawka: 750 mg (wg faq 3 plateau)

Metoda spożycia: doustnie

Doświadczenie: kodeina, morfina, LSD, grzybki, amfetamina, DXM, efedryna, opium, benzydamina, diacetylomorfina, LSA, alprazolam, amitryptylinum, klonazepam, wenlafaksyna, midazolam, medazepam, fluoksetyna, diazepam, fentanyl, halotan, tramadol

Set & setting: wieczór – dom – obecni starzy

Trip report:


randomness