Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy pokrewne

Moderator: Prawo

Posty: 11 Strona 1 z 2

Autor tematu

PcP

Posty: 2815
Rejestracja: 2009
Użytkownik nieaktywny
Użytkownik zbanowany
2


Narkotyki

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485) (PDF)
Na końcu znajduje się wykaz substancji.
Zmiany:
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. 2006 nr 66 poz. 469)(PDF)
  Dodano definicję "leczenie substytucyjne".
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary(Dz.U. 2006 nr 120 poz. 826)(PDF)
  Zmieniono kary grożące za art. 58.2. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Dostosowano polskie prawo do rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (PDF).
  Zmieniono kary grożące za art. 61.
  Dodano ustęp 2 i 3 do art.61.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635)(PDF)
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. 2007 nr 7 poz. 48)(PDF)
  Zmieniono definicję konopi włóknistych dodając "oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego)".
  Powiększono zadania Krajowego Biura ds.Przeciwdziałania Narkomanii o dofinansowanie kosztów szkoleń w dziedzinie uzależnienia.
  Poszerzono kompetencje pomocnika wójta/burmistrza/prezydenta miasta o wszelkie działania zlecone jego szefowi.
  Określono przez dodanie art. 27a warunki uzyskania dofinansowania kosztów szkoleń i procedury z tym związane.
  W załączniku w różnych miejscach dodano zapis o żywicy konopi.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2007 nr 82 poz. 558)(PDF)
  W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii art.38 ust.3 dodano obowiązek informowania Straży Granicznej o konieczności zatrzymania przesyłki.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97)(PDF)
  Określono dodając art.44a, że kontrolę z art.35,36 i 40 przeprowadza się stosując przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U.z 2004 r. Nr 173 poz. 180 z późń.zm.)(PDF)[/u].
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. 2009 nr 63 poz. 520)(PDF)
  Objęto kontrolą poprzez dopisanie w grupie I-N: Argyreia Nervosa, Banisteriopsis Caapi, Calea Zacatechichi, Catha Edulis, Echinopsis Pachanoi, JWH-018, Kava Kava, Leonotis Leonurus,Mimosa Tenuiflora, Mimosa Hostilis, Mitragyna Speciosa, Nymphaea Caerulea, Peganum Harmala, Psychotria Viridis, Rivea Corymbosa, Salvia Divonorium, Tabernanthe Iboga, Trichocereus Peruvianus.
  Objęto kontrolą poprzez dopisanie w grupie II-P: BZP.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie(Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753)(PDF)
  W całym akcie zamieniono wyraz "wojewoda" na "marszałek województwa".
  Określono że sejmik województwa określa ogólną powierzchnie pod uprawy konopi włóknistych i maków.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych(Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817)(PDF)[/b]
  Zmieniono z Ministra Zdrowia na Radę Ministrów organ wydający rozporządzenie o niszczeniu prekursorów wykorzystywanych nielegalnie.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146)(PDF)[/b]
  Zwiększono liczbę organów, które mogą wykonywać działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą w celu kształtowania polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. 2010 nr 143 poz. 962)(PDF)
  Dyskusja na temat tej ustawy w temacie "Dopalacze? Mamy już gotowy projekt nowelizacji ustawy".
  Objęto kontrolą poprzez dopisanie w grupie I-N: CP 47,497, CP 47,497-C6-Homolog, CP 47,497-C8-Homolog, CP 47,497-C9-Homolog, HU-210, JWH-073, JWH-200, JWH-250, JWH-398.
  Poprawiono nazwę chemiczną JWH-018 na 1-pentylo-3-(1-naftoilo)indolnaftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon.
  Objęto kontrolą poprzez dopisanie w grupie I-P: mefedron.
 • Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396)(PDF)
  Dyskusja na temat ustawy w "Skutki regulacji zakazującej substancji rozporządzeniem"
  Wprowadzono "środek zastępczy".
 • Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1486)(PDF)
  Określenie warunków obrotu konopi włóknistej i maków.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (PDF)
  Omawiane w temacie Ministerstwo zdrowia planuje delegalizację kolejnych substan.
  Objęcie kontrolą poprzez dopisanie w grupie I-N: AM-694, JWH-007, JWH-019, JWH-081, JWH-122, JWH-203, JWH-210, JWH-250, RCS-4
  Objęcie kontrolą poprzez dopisanie w grupie I-P: Butylon, 4-EMC, 4-FMC, 4-MEC
  4-FA, metamfepramone, metedron, metylon, nafyron
  Objęcie kontrolą poprzez dopisanie w grupie II-P: MBZP,TFMPP, pFPP
  Objęcie kontrolą poprzez dopisanie w grupie IV-P: 2C-E, MDPEA, MDPV
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
  Omawiany w temacie http://talk.hyperreal.info/agodzenie-represji-stosunku-posiadaczy-narkotykow-t28459.html
  Objęcie kontrolą już kontrolowanego 3-metylotiofentanylu
  Odstąpienie od ścigania za posiadanie narkotyków przeznaczonych na własny użytek
  Odstąpienie od ścigania za posiadanie nieznacznych ilości na własny użytek
  Ponowny zakaz zakazanej reklamy dopalaczy
 • Projekt Polskiej Sieć ds. Polityki Narkotykowe
  Omawiany w temacie "Legalizacja - dobry trop :)".
  Odstąpienie od ścigania za posiadanie poniżej ściśle określonych ilości narkotyków na własny użytek.

Prekursory
Rozporządzenie (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych(Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 1)(PDF)

Błędy w ustawie

 • JWH-018 posiada nazwę chemiczną po angielsku. Poprawione ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r.(PDF). Omawiane na forum w postach nr 686921 i 690194.
 • GHB nie posiada nazwy jednoznacznej.
 • Kava kava jest wpisane poprzez nazwę zwyczajową. Omawiane na forum w temacie Kava Kava legalna?.
 • Nadmiarowy zapis o grzybach halucynogennych. Napomniane w temacie Magiczne Grzybki.


Autor tematu

PcP

Posty: 2815
Rejestracja: 2009
Użytkownik nieaktywny
Użytkownik zbanowany
2


Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485Dz.U. 2009 nr 63 poz. 520Dz.U. 2010 nr 143 poz. 962Dz.U. 2011 nr 50 poz. 614
I-NIzomery, estry i etery, soleIzomery, estry i etery, soleIzomery, estry i etery, soleIzomery, estry i etery, sole
II-NIzomery, sole***
III-N-***
IV-NIzomery, estry i etery, sole***
I-PSole, stereoizomery*Sole, stereoizmerySole, stereoizmery
II-PSoleIzomery, estry i etery, sole*Izomery, estry i etery, sole
III-PSole***
IV-PSole**-

Brytyjski Home Office podsumowuje dwa lata działania ustawy antydopalaczowej. Podobno wszystko działa jak należy, ale żeby powiedzieć coś konkretnego, „brakuje danych”. Polska znowelizowała prawo narkotykowe w sierpniu 2018 roku. Co dziś możemy powiedzieć o skutkach tej reformy?
Wtajemniczonym, na umówiony znak, sprzedawał działki narkotyków.

Autor tematu

PcP

Posty: 2815
Rejestracja: 2009
Użytkownik nieaktywny
Użytkownik zbanowany
2


Odczynniki kontrolowane dobrowolnie na podstawie art.9 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych tzw.Voluntary Monitoring List of Non Controlled Chemicals:
OdczynnikNumer CAS
Allylbenzene300-57-2
Benzaldehyde100-52-7
Benzyl Chloride100-44-7
Benzyl Cyanide140-29-4
1,4-Butanediol110-63-4
Ethylamine75-04-7
Formamide75-12-7
Gamma-Butyrolactone96-48-0
Lithium Aluminium16853-85-3
Methylamine74-89-5
Nitroethane79-24-3
4-(Methylthio)Benzaldehyde3446-89-7
4-(Methylthio)Phenylacetic16188-55-9
Platinum Oxide (all forms)11129-89-8, 1314-15-4, 12035-82-4
Red Phosphorus7723-14-0

Na podstawie: http://www.ch.cam.ac.uk/sites/ch/files/ ... g-List.pdf


zbigniewbsd

Posty: 11
Rejestracja: 2014


Szykują się zmiany do ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/pr ... alog/56687
Dzisaj będzie głosowanie w Sejmie. Wydaje się że zapowiadają się ciężkie czasy na import.
M.in. to:
"2. Przywóz srodków odurzających i substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, po
uzyskaniu pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego okreslającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem przywozu."


jakcha

Posty: 521
Rejestracja: 2009
4


Większość vendorów zaopatruje się w UE więc ich import nie dotyczy-w rozumieniu tej ustawy "import" oznacza z poza UE.


KapitanAizen


Kompetentny
Kompetentny
Posty: 1591
Rejestracja: 2009
249
73


Żaden z vendorów nie importuje środków odurzających ani substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Co najwyżej środki zastępcze. W związku z powyższym omawiany punkt ustawy nic nie zmienia.


qlimatajox

Posty: 344
Rejestracja: 2012
4


Myślę, że to najlepsze miejsce na takie pytanie...
Podczas pewnej zakrapianej imprezy usłyszałem o o gościu co wprowadził dużo octanu megestrolu do obiegu.
Nie chodzi o czystej postaci związek, lecz o wyrób farmaceutyczny typu np syrop 'megace'.
Gdy jedna przesyłka była w drodze do adresata rutynowa kontrola zatrzymała takową przesyłkę i 16 butelek refundowanego leku przekazała do inspektoratu farmaceutycznego...
Nie była to jedna taka przesyłka, podobno było ich mnóstwo i niedowiary czary mary, ale ponoć jakaś część z tych syropów była zamawiana na tzw "lewe" recepty (bóg jeden wie o co tam chodzi)...
Z czystej/brudnej ciekawości zapytam co może grozić takiemu osobnikowi co to sprzedawał refundowany, nie narkotyczny lek nie kiedy pozyskując go za pomocą fałszywych recept?
Chciałbym wiedzieć co może chłopa czekać za tak brzydkie manewry wobec NFZ'u

Bede dzwięczny za kompetentne zaspokojenie mej ciekawości :)


oloxn777

Posty: 153
Rejestracja: 2012
1


Nie wiem dokładnie jakie konsekwencje może ten osobnik odebrać, jednakże jako świeżo upieczony technik ćparmaceuta moge powiedziec ze jesli o refundowane leki chodzi to max 1-2 opakowania przez granice, koles ma przejebane xd


Drzewo

Posty: 505
Rejestracja: 2015
26
5


qlimatajox

megace nierefundowany jest bardzo drogi refundowany (glownie dla pacjentow wyniszczonych nowotworem / ADIS) kosztuje grosze
a ten osobnik zapewnie lewe recepty robil jako "refundowane".
w pl handel lekami do 2lat jak pamietam w ilosciach "detalicznych" atu jeszcze kreci sie sprawa recept i przewozu przez granice

moze nawet kolo piątki wyrok sie zakrecic


qlimatajox

Posty: 344
Rejestracja: 2012
4


Nie pocieszyliscie mnie... Myk z receptami polegal na tym, ze bywaly zwyczajnie drukowane i zostaly wykorzystane rozne pieczatki zarowno swiadczeniodawcy jak i lekarzy, oraz wyrobione na wlasna reke mniejsza o to... W miejscu gdzie jest "odplatnosc" nie bylo pisane nic. Wedlog farmaceutow jesli nie jest napisane '100%' mozna wydac lek w cenie refundacji :)
Nie bylo przewozenia przez granice, paczka byla nadawana poczta, pobranie ze sprawdzeniem zawartosci.
Najbardziej mnie zwartwila nie tyle sama sprzedaz lekow tylko zuchwale falszowanie recept wykorzystujac, lewe pieczatki i lewe dane pacjenta bo cos mi sie wydaje, ze takie cos to i na 8 lat chlopa wysle...

Posty: 11 Strona 1 z 2
Wróć do „Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Prawo farmaceutyczne”
Na czacie siedzi 69 uczestników Wejdź na czata

AwatarxSzuLeRx  75a6953836ac6533d88be07066ab3ea7TimToMit  AwatarMrMagnificus  AwatarPjaq  AwatarMendeleev  AwatarGanjaBot  AwatarDemis  3981f620a35c9430c5edbac6a428095aknt8841  AwatarTripowicz  c4bebf56a1e9538b5df2b535a43e0a6fAhpuch  d15900dd5f29cadf93ab97680fd9eb02hydrochlor  AwatarPierwotnyWilk  1f8a326405277d94d9a2874986d72685psxxx  AwatarCzarli Hustle  Awatarrozgar  AwatarCristianoTramaldo  4ae44d6f8a3a9fcadcb73c4d81b3706aMaleCoNieCo  AwatarZX  AwatarPsychopath  AwatarBetterThan  bc00ace87234b7d0df2ae5a6626ce610Kokorari  AwatarAmffaa  235964ba3ce495b19df52d9f601c1ea9biel  Awatart.rydzyk  AwatarTiHKAL  843881ac4a55b05751e222b2f6e2e2a6Iskolaska  Awatarunknown  37d0651be1530ba7d6ac72aefb97eee9magell  Awatarturururum  AwatarUJebany  dff4fa6c4ef3616848c6b47db47a7885jartexxx  Awatarlady in the radiator  29384162fbb37bd1fd7c7befdf8ff644itirritate  eb08affbcf4b1f9ea463ad5edf461ac5euforiaaa  6bdf406655c9e9ff31d9890b99ffcea3Belzebub8811  Awatareasilybored  f8bdc6e780f64a695a809bb760dab6c4trufla1989  9377aca005f813f6d4bc2e009fd281d0ciekawska_Pani  AwatarNathan  Awatar__  8d9969ec0fcc06881c94807faebcf294Yoorithi  Awatarsfiksowany  37a8b3f80a6238a58fd146cbf5f83832justintime1  0ee2f4af756595765c1c4479fd10c34fADDcoder  Awatarnarcotic_dream  1b9d789b5979a67582bef8add882f007Kdpog  596772da9849be9ea5bf30382fff328cvBezTalencie  Awatarqabriel  e8bc20f482f69e9da82110920f909ba4statyczny  cbbe4c814d1c726328e5d3b4aa3043dbVarkus  Awatarsafehigh  617f880d1d7b29da7ea756e3fc9eedabmagnumxopus  ce51f31be307de4285ba1209277c6ac1asocialprox  ab49d8f3aec862daf594d745b0b6873fwydzielina  Awatarqwertz  3a94e8c63aa27aa52e50a9dd17aa39adru_ra  AwatarvisitorQ  Awatarzioloziolo  2e76ec78b5da19ed574091561e661e77jeanette111  92393884ce7b50c381619584dc3c07f0Leiff  AwatarHanHaay  AwatarZieloonyWidmo  Awatarfission  a8b039441ce8236da3f9de5aace7b32ftostere1one  AwatarInfamis  df5c49efaa1a955853ebd379277011efrealthing57  AwatarMorfineusz  2980bf0b8b8348689ba2c88768ed5509solmyr  7594b5a607394ebcce6c081e58847809jurakrawczyk  

Kto jest online

Obecnie tego podforum nie przegląda żaden zarejestrowany hyperrealowicz (1 gość)