Psychofarmakologia 34 - L-tryptofan

Psychofarmakologia 34 - L-tryptofan

34 _____
L-tryptofan
ttum. K. Fabiańczyk
L-tryptofan aminokwasowy prekursor serotoniny był używany jako środek uzupełniający do leków przeciwdepresyjnych oraz jako lek nasenny. W 1989 r. L-tryptofan i produkty go zawierające zostały wycofane z użycia z powodu ostrego zespołu eozynofilii-mialgii, kojarzonego z przyjmowaniem tych produktów. Objawy zespołu eozynofilii-mialgii obejmują uczucie znużenia, mialgię, przyśpieszenie oddechu, napadowy rumień i obrzęki kończyn. Może wystąpić niewydol­ność serca i śmierć. Okazało się, że pojawienie się zespołu było związane z zanieczyszczeniami w jednej z fabryk. L-tryptofan jest dostępny w Kanadzie i innych krajach. Naturalnym źródłem tryptofanu, dostępnym w sklepach ze zdrową żywnością, są wodorosty. Budowę cząsteczkową tryptofanu przedstawiono na ryc. 34-1.
DZIAŁANIE FARMAKOLOGICZNE
Przyswajanie L-tryptofanu z przewodu pokarmowego jest zmienne. Znaczna porcja leku jest metabolizowana w wątrobie podczas pierwszego przejścia. Stężenie tego leku w obrę­bie o.u.n, może być zwiększone w wyniku przyjmowania go wraz z niskobiałkowym, bogatym w węglowodany posiłkiem. Uwolnienie insuliny w odpowiedzi na węglowodany ułatwia prze­chodzenie L-tryptofanu przez barierę krew-mózg. Okres półtrwania tego leku może być bardzo krótki (1-2 h), dlatego jeżeli nie używa się go jako środka nasennego, to dawkowanie 4x dz. jest konieczne do utrzymania jego stężenia w surowicy. Wywiera działanie przez zwiększenie stężenia serotoniny w obrębie o.u.n., po tym jak część przyjętej dawki przenikająca przez barierę krew-mózg jest przekształcana w serotoninę po uprzednim wychwycie przez neurony serotoninergiczne.
WSKAZANIA I ZASTOSOWANIE
L-tryptofan najczęściej jest stosowany w leczeniu bezsenności, chociaż nie ma na to zgody FDA. Dawki od 1 do 15 g przyjmowane przed zaśnięciem działają silnie nasennie u większości osób. Czy działanie nasenne utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia, nie jest pewne. Działanie w dniu następnym nie powoduje zaburzeń wzrokowo-przestrzennych, poznawczych ani pamięciowych. Małe dawki nie powodują zmian wzorca EEG w czasie snu innych niż wcześniejsze wystąpienie snu; duże dawki są związane ze zwiększeniem ilości snu wolnofalowego. L-tryptofan był dodawany do trój- i czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w przypad­kach depresji lekoopornej. Częściej jednak w takiej sytuacji zleca się lit lub trójjodotyroninę. L-tryptofan łączono też z litem w przypadkach częściowej remisji choroby afektywnej dwu­biegunowej po samym licie.
tmp178F-1.jpg
Ryc. 34-1. Budowa cząsteczkowa L-tryptofanu
198 Farmakoterapia w zaburzeniach psychicznych
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Poza opisanym wcześniej zespołem mialgii-eozynofilii umiarkowane dawki L-tryptofanu są dobrze tolerowane przez większość pacjentów. Jedynym istotnym działaniem ubocznym są nudności, czasami porównywane z nudnościami w czasie ciąży. L-tryptofan może działać hepatotoksycznie.
INTERAKCJE
L-tryptofan nie powinien być podawany łącznie ze swoistymi inhibitorami wychwytu serotoniny i inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Połączenia te powodują biegunkę, bezsenność, nudności, bóle głowy, dreszcze, pobudzenie i upośledzenie koncentracji uwagi. Objawy są spowodowane nadmiernym stężeniem serotoniny, wynikającym z działania addycyjnego tych środków.
Więcej na ten temat z.ob. w: H.I. Kapłan, B.J. Sadock: Other Pharmacological Therapies, CTP/VI, rozdz. 32.27, s. 2122-2129.

Kategorie

Zajawki z NeuroGroove
  • MDMA (Ecstasy)

doswiadczenie: THC w duzych ilosciach, 2 razy feta, pierwsza pigula...

pigula: tancerzyk

Okolo 23.15 - zjadlem tancerzyka

Okolo 23.45 - zaczyna działać

Okolo 00.00 – maxymalne działanie

okolo 01.00 - zaczynam pisac:  • DMT
  • Pierwszy raz

Przyjechałem na ferie do mojego znajomego na drugim końcu Polski. Miałem wynajęty nieduży pokój, siedzieliśmy tam razem. Byłem nieco spięty i podekscytowany, może nawet nieco zestresowany tym co miało za chwilę nastąpić.

Pierwszy raz DMT, bardzo dziwny i stresujący trip.

W sobotę wieczorem (około 10 - 11) wciągnąłem donosowo mniej więcej 100mg DMT. 
To co się potem stało było niesamowite i przerażające zarazem.

  • AM-2201
  • Dekstrometorfan
  • Marihuana
  • Retrospekcja

Utrata świadomości oraz zapętlone retrospekcje.

Około godziny 19.30 załadowałem pierwszą dawkę DXM (225 mg). Razem z dziewczyną wybieraliśmy się na imprezę do znajomego. Około 20.30 poczułem typowe objawy po dexie. Już na imprezie (godzina 21.00) wziąłem drugą dawkę (150 mg) oraz po pół godzinie kolejne 150 mg.

Godzina 22.00 - czuję w sobie 525 mg dexa. Typowe objawy, zaburzenia świadomości i otoczenia, problemy z wymową wyrazów.

  • Dekstrometorfan
  • Retrospekcja

Nastawienie zawsze było pozytywne, mój pokój, z dala od ludzi, miejskiej dziczy, pośród cudownej muzyki, drgań wszelkiej maści dźwięków.

Error 404