REKLAMA
Kółka z Dymu i Solidarności (z wyjątkiem kobiet)

Sobota 09.12.2006 Policjanci z Sekcji Kryminalnej około godziny 11.00 zatrzymali małżeństwo Arkadiusza i Agnieszkę P., którzy kompletnie pijani przebywali wraz ze swoimi dziećmi w jednym z mieszkań na terenie miasta. Funkcjonariusz, który udał się służbowo do miejsca zamieszkania 28-letniego mężczyzny i jego 27-letniej żony, w związku ze sprawą sprzed dwóch miesięcy, zamierzał przesłuchać oboje na okoliczność sprawowania przez nich niewłaściwej opieki nad dziećmi. Policjant nie zastał jednak rodziców w miejscu ich zamieszkania, a po pewnym czasie udało mu się ustalić, że oboje rodziców wraz z dziećmi przebywają na imprezie alkoholowej w pobliskiej melinie. Badanie stanu trzeźwości ojca i matki dziewczynek wykazało odpowiednio 2,85 i 3,35 promila alkoholu w organizmie. Oboje zostali przewiezieni do izby wytrzeźwień. Będą odpowiadać za narażenie własnych dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Dziewczynki w wieku 2,5 i 9 lat trafiły do pogotowia opiekuńczego, o ich dalszym losie zdecyduje teraz Sąd Rodzinny.

agquarx

Kategorie

Odsłony

2298
Sobota 09.12.2006 Policjanci z Sekcji Kryminalnej około godziny 11.00 zatrzymali małżeństwo Arkadiusza i Agnieszkę P., którzy kompletnie pijani przebywali wraz ze swoimi dziećmi w jednym z mieszkań na terenie miasta. Funkcjonariusz, który udał się służbowo do miejsca zamieszkania 28-letniego mężczyzny i jego 27-letniej żony, w związku ze sprawą sprzed dwóch miesięcy, zamierzał przesłuchać oboje na okoliczność sprawowania przez nich niewłaściwej opieki nad dziećmi. Policjant nie zastał jednak rodziców w miejscu ich zamieszkania, a po pewnym czasie udało mu się ustalić, że oboje rodziców wraz z dziećmi przebywają na imprezie alkoholowej w pobliskiej melinie. Badanie stanu trzeźwości ojca i matki dziewczynek wykazało odpowiednio 2,85 i 3,35 promila alkoholu w organizmie. Oboje zostali przewiezieni do izby wytrzeźwień. Będą odpowiadać za narażenie własnych dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Dziewczynki w wieku 2,5 i 9 lat trafiły do pogotowia opiekuńczego, o ich dalszym losie zdecyduje teraz Sąd Rodzinny. Poniedziałek 27.11.2006 Policjanci z grupy ds. nieletnich KMP w Dąbrowie Górniczej zatrzymali czterech nieletnich mieszkańców tego miasta, którym zarzuca się m.in. udział w gwałtach, usiłowanie gwałtu oraz wykorzystanie seksualne nieletnich dziewczynek. Nastolatkowie w wieku 15, 14 i dwóch po 13 lat dopuszczali się zarzucanych im czynów w zorganizowanym przez nich nielegalnie klubie, na który zaadoptowali pomieszczenie dawnej pralni. Do napadów dochodziło również na klatce schodowej bloku w którym funkcjonował "klub". Do pierwszego gwałtu doszło w sierpniu 2005 roku, ofiarą młodocianych gwałcicieli była wówczas 15-letnia dziewczynka. Okazało się, że sprawcy usiłowali ją ponownie zgwałcić w tym samym miejscu w sierpniu br. W listopadzie 2006r. zatrzymani zaatakowali 14-letnią dziewczynkę. Wykorzystali seksualnie także pięć innych dziewcząt, w wieku od 10 do 12 lat, w czasie od września do listopada tego roku. Sąd Rodzinny w Dąbrowie Górniczej - ze względu na wysoki stopień demoralizacji sprawców i konieczność ich odizolowania od środowiska, w którym przebywają - wydał w dniu 29.11.2006r. postanowienie o osadzeniu ich w schronisku dla nieletnich. INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI Drukuj SZCZEGÓŁOWY INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI 1. Kryteria przyjęć do służby w Policji 2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne 3. Etapy postępowania kwalifiacyjnego 4. System punktowy i lista rankingowa 5. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów 6. Podstawy prawne regulujące dobór do Policji 1. Kryteria przyjęć do służby w Policji Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji „(…) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować” . Jednakże „(…) komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji” . Podsumowując powyższe, kandydat do służby powinien posiadać: · obywatelstwo polskie, · nieposzlakowaną opinię, · co najmniej średnie wykształcenie (wyjątek stanowi służba w oddziałach prewencji), · zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Ponadto: · korzystać w pełni z praw publicznych, · być niekaranym. Przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy (nie dotyczy kobiet). Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje. Informacji o terminach rozpoczęcia tego procesu oraz o miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać w ogólnopolskich gazetach, prasie policyjnej, na stronach internetowych komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Policji oraz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. 2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne Przełożonym właściwym w sprawach postępowania kwalifikacyjnego jest komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji i Komendant Główny Policji. Zadania i czynności służbowe w zakresie postępowania kwalifikacyjnego realizowane są przez: · komórki ds. doboru w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, · szkoły Policji, w zakresie wyznaczonych etapów postępowania kwalifikacyjnego, · komórki ds. ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Policji, w zakresie postępowania sprawdzającego przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.), · wojewódzkie komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. 3. Etapy postępowania kwalifiacyjnego 3.1. Ogłoszenia Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Komendanta Głównego Policji ogłoszenia o rozpoczęciu doboru do służby w Policji. Ogłoszenie to określa terminy i liczbę osób przyjmowanych do służby w jednostkach organizacyjnych Policji. Publikowane jest w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. Po ukazaniu się ogłoszenia Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji publikują ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na obszarze terytorialnego zasięgu działania. Ogłoszenia te zawierają m.in.: wskazanie jednostek Policji, do których będą przyjmowani kandydaci, wymagania określone w ustawie, preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, określenie terminu i miejsca składania dokumentów, wskazanie miejsca, w którym można pobrać kwestionariusz osobowy i ankietę bezpieczeństwa osobowego. 3.2. Wymagane dokumenty W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty: · podanie o przyjęcie do służby, · wypełniony kwestionariusz osobowy, · napisany odręcznie życiorys, · świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, · wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, · informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, · inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu. Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji - www.policja.pl 3.3. Ocena dokumentów i potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki ds. doboru pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Jeśli dokumenty są kompletne oraz potwierdzono dane zawarte w kwestionariuszu osobowym, kandydat zostaje zakwalifikowany do rozmowy wstępnej. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwania i zakończenia. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do przerwania i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, a także odmowy przyjęcia do służby w Policji. Ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w toku postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie. 3.4. Rozmowa wstępna Rozmowę wstępną przeprowadza pracownik komórki ds. doboru celem poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania, terminach ich realizacji oraz ewentualnych procedurach po pozytywnym zakończeniu procesu doboru. Rozmowa ta nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny. 3.5. Etapy prowadzone w szkołach Policji W trakcie rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: sprawdzianu wiedzy ogólnej i oceny sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Szczytno), gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom tego postępowania. Etapy te mają charakter selekcyjny, tzn. zaliczenie pierwszego (sprawdzian wiedzy ogólnej) warunkuje dopuszczenie do następnego (oceny sprawności fizycznej). 3.5.1. Sprawdzian wiedzy ogólnej Sprawdzian wiedzy ogólnej, zwany testem wiedzy: Sprawdzian wiedzy ogólnej, zwany testem wiedzy: * jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań; * do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, * za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, * maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40, * udzielenie 65% pozytywnych odpowiedzi, czyli uzyskanie 26 punktów, zalicza test, * w teście sprawdzane są dziedziny wiedzy dotyczące: * Konstytucji RP, funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym m.in.: * prawa człowieka, * obowiązki obywatela, * źródła prawa, * organy kontroli państwowej i ochrony praw, * ustawa o Policji, * organy ścigania, * organy administracji publicznej; * wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, w tym m.in.: * wiedza o społeczeństwie, * historia współczesna Polski, * zagadnienia ustrojowe i systemy polityczne, * organizacje międzynarodowe, * konflikty we współczesnym świecie; * nauki, techniki, kultury i sztuki, * języka polskiego. 3.5.2 Test sprawności fizycznej Po uzyskaniu pozytywnych wyników z testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczonew systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący odpowiednio: dla kobiet - 1 min 54,9 si dla mężczyzn - 1 min 42,7 s. 3.6. Test psychologiczny Po zaliczeniu testu sprawności fizycznej kandydat zostaje poddany testowi psychologicznemu, przeprowadzanemu w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Po zaliczeniu testu sprawności fizycznej kandydat zostaje poddany testowi psychologicznemu, przeprowadzanemu w terminie wyznaczonym przez komórkęds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy. Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji, który opracowany został przez sędziów kompetentnych (ekspertów). Za test psychologiczny kandydat może uzyskać od 1 do 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są: · zdolności inteletualne, w tym m.in.: · inteligencja werbalna, · inteligencja niewerbalna, · pamięć i spostrzeganie, · kreatywność, · umiejętność całościowego ujmowania problemów; Ř zachowania społeczne,podstawowe umiejętności interpersonalne, w tym m.in.: ü zdolność rozumienia ludzi, ü empatia, ü zdolność porozumiewania się i wywierania wpływu, ü umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, ü motywacja do pracy z ludźmi, ü umiejętność nawiązywania kontaktów; Ř stabilność, cechy osobowości, w tym m.in.: ü odporność na trudne sytuacje zawodowe, ü zdolność samokrytycyzmu i samokontroli, ü wiara we własne kompetencje i możliwości; · postawa w pracy, czyli grupa kompetencji decydujących o efektywności pracownika, w tym m.in.: ü poziom aspiracji zadaniowych, ü utożsamianie się z rolą zawodową, ü styl funkcjonowania zawodowego. Pozytywny wynik testu psychologicznego, tj. spełnienie określonych wymagań w aspekcie osobowościowo-intelektualnym, umożliwia kandydatowi przystąpienie do kolejnego z etapów, czyli wywiadu zorganizowanego. 3.7. Wywiad zorganzowany Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, który polega na postawieniu kandydata w sytuacji konieczności udzielania odpowiedzi na pytania, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji. Wywiad zorganizowany obejmuje następujące obszary: Ř motywację do podjęcia służby w Policji, Ř autoprezentację, Ř umiejętność formułowania myśli, Ř nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, Ř współpracę i współdziałanie w grupie. Wywiad zorganizowany prowadzony jest przez zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, który wyznacza przewodniczącego tego zespołu. Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania. Pytania pochodzą z przygotowanej wcześniej bazy pytań. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów. Prowadzeniem wywiadu zorganizowanego kieruje przewodniczący zespołu. 3.8. Postępowanie sprawdzające Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Policjant bowiem w toku realizowanych czynności służbowych niejednokrotnie ma dostęp do informacji niejawnych i prawo takiego dostępu musi być potwierdzone udokumentowanymi procedurami. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych. Jest to proces czasochłonny. 3.9. Komisja lekarska Pozytywny wynik wywiadu zorganizowanego daje podstawę do skierowania kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim. Pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej warunkuje umieszczenie kandydata spełniającego warunki przyjęcia do służby w Policji na tzw. liście rankingowej. 4. System punktowy i lista rankingowa 4.1. System punktowy Umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany) oraz preferencji zawartych w ogłoszeniu stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność kandydatów na liście ustalona jest w zależności od łącznej liczby uzyskanych przez nich punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do służby w Policji w ramach systemu punktowego wynosi 220 (przez kandydata nieposiadającego średniego wykształcenia, ubiegającego się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji - 210). 4.1.1. Punktowanie wybranych etapów postępowania W etapach postępowania kwalifikacyjnego ocenianych w systemie punktowym kandydat może uzyskać: W etapach postępowania kwalifikacyjnego ocenianych w systemie punktowym kandydat może uzyskać: · za test wiedzy - 40 punktów, · test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska 26 punktów, · za test sprawności fizycznej - 40 punktów, · minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu wynosi 21, · punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata, wg następujących przedziałów czasowych: Kobiety Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy od Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy do PKT1.54,91. 53,0211. 52,91. 51,0221. 50,91. 49,0231. 48,91. 47,0241. 46,91. 45,0251. 44,91. 43,0261 .42,91. 41,0271. 40,91. 39,0281. 38,91. 37,0291. 36,91. 35,0301. 34,91. 33,0311. 32,91. 31,0321. 30,91. 29,0331. 28,91. 27,0341. 26,91. 25,0351. 24,91. 23,0361. 22,91. 21,0371. 20,91. 19,0381. 18,91. 17,0391. 16,9w dół40 Mężczyźni Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy od Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy doPKT1.42,71.41,2211.41,11. 39,6221. 39,51. 38,0231. 37,91. 36,4241. 36,31. 34,8251. 34,71. 33,2261. 33,11. 31,6271. 31,51. 30,0281. 29,91. 28,4291. 28,31. 26,8301. 26,71. 25,2311. 25,11. 23,6321. 23,51. 22,0331. 21,91. 20,4341. 20,31. 18,8351. 18,71. 17,2361. 17,11. 15,6371. 15,51. 14,0381. 13,91. 12,4391. 12,3w dół40 · za test psychologiczny - 60 punktów, ü jeśli wynik testu otrzymany przez kandydata nie spełnia kryteriów psychologicznych dopasowania do wymagań, uznaje się go za negatywny, ü jeśli kandydat uzyska pozytywny wynik testu (tj. spełnia kryteria oceny psychologicznej), to jego wynik jest przeliczany na punkty, üza każdą cechę w badanych obszarach można otrzymać od 0 do 3 punktów, ü uzyskane punkty są sumowane, üza test można uzyskać od 1 do 60 punktów, · za wywiad zorganizowany - 60 punktów, · wywiad zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska co najmniej 36 punktów. Procentowy udział wyników poszczególnych punktowanych etapów postępowania kwalifikacyjnego w ogólnej liczbie możliwych do uzyskania punktów: · sprawdzenie wiedzy ogólnej - 20%, tj. 40 punktów, · test sprawności fizycznej - 20%, tj. 40 punktów, · test psychologiczny - 30%, tj. 60 punktów, · wywiad zorganizowany - 30%, tj. 60 punktów. 4.1.2. Punktowanie preferencji zawartych w ogłoszeniu Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w rozdziale 3.1., według schematu: · wykształcenie średnie - 10 punktów, · wykształcenie licencjackie - 12 punktów, · wykształcenie licencjackie o specjalności przydatnej z punktu widzenia służby w Policji - 14 punktów, · wykształcenie wyższe - 16 punktów, · wykształcenie wyższe o specjalności przydatnej z punktu widzenia służby w Policji - 18 punktów, · potwierdzona znajomość języka obcego w stopniu dobrym: · jednego - 1 punkt, · więcej niż jednego - 2 punkty. Łączna liczba punktów przyznanych kandydatowi do służby w Policji za preferencje nie może być większa niż 20. 4.1.2.1. Kandydaci do służby nie posiadający średniego wykształcenia, ubiegający się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji Takiemu kandydatowi dodaje się punkty za preferencje określone w ogłoszeniu według schematu: · ukończona zasadnicza szkoła zawodowa - 2 punkty, · ukończone kursy specjalistyczne przydatne z punktu widzenia służby w oddziałach prewencji Policji - od 1 do 2 punktów, (przyznając punkty, uwzględnia się przydatność ukończonych przez kandydata kursów do służby w oddziałach prewencji Policji) · prawo jazdy kategorii „C” - 1 punkt, · uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych z punktu widzenia służby w oddziałach prewencji Policji - od 1 do 2 punktów, (przyznając punkty, uwzględnia się przydatność uprawianych dyscyplin do służby w oddziałach prewencji Policji) · potwierdzona znajomość języka obcego w stopniu dobrym - 2 punkty, · wzrost co najmniej 175 cm - 1 punkt. Łączna liczba punktów przyznanych za preferencje kandydatowi nieposiadającemu średniego wykształcenia, ubiegającemu się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, nie może być większa niż 10. 4.2. Lista rankingowa Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów. Dla kandydatów do służby nie posiadających średniego wykształcenia, ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, tworzone są odrębne listy rankingowe. Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji komisja, składająca się z: · dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki, · kierownika komórki organizacyjnej do spraw kadr, · przedstawiciela właściwej merytorycznie służby Policji, · przedstawiciela organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów. Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym województwie. 5. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów Otwarty i konkursowy charakter postępowania kwalifikacyjnego wymaga wprowadzenia centralnego elektronicznego systemu ewidencji osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj. Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów (CRDK). W rejestrze tym gromadzone będą informacje: · o kandydacie do służby, · o wynikach uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, · statystyczne. Celem CRDK jest ewidencjonowanie wyników i na ich podstawie stworzenie listy osób w zależności od uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz przyznanych punktów preferencyjnych. Po złożeniu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów nastąpi: · rejestracja kandydata w CRDK, · przydzielenie identyfikatora, · wyznaczenie terminu i miejsca testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej oraz szkoły Policji, w której testy te zostaną przeprowadzone, · ewidencjonowanie wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego. Po pozytywnym zakończeniu przez kandydatów wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista rankingowa, zawierająca nazwiska osób posortowane w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Informacja ta zostanie także opublikowana na stronie internetowej KGP, na której zamiast nazwisk umieszczone zostaną identyfikatory CRDK. Na liście rankingowej będą umieszczone identyfikatory tylko tych osób, które zakończyły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego (odpowiednio dla każdego województwa). 6. Podstawy prawne regulujące dobór do Policji Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji: · ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) · rozporządzenie MSWiA z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 97, poz. 822) · ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm). · rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349, zm. Dz. U. z 1995 r. Nr 146, poz. 712) · decyzja nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Czwartek 30.11.2006 Około godziny 19.20 na ulicy Łukasińskiego policjanci Sekcji Kryminalnej zatrzymali 21-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który posiadał przy sobie 3,05 grama marihuany. Postępowanie prowadzi Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej. Ten przynajmniej traktuje kobiety jak powinien. Tańczy z marihuaną w kółeczka z dymu. No i Policjanci (z wyjątkiem kobiet) zrobili mu oddym negatywny. Zanegowali jego negację agresji wobec kobiety. Nie zatańczyli wraz z nim w dymowe kółeczka (z wyjątkiem kobiet). I w ten sposób podstawowy zasób naturalny jest kochany (z wyjątkiem kobiet) jak wszystkie inne (z wyjątkiem kobiet) zasoby naturalne w tym regionie P.O.Land. Dąbrowa Górnicza to nazwa, która (z wyjątkiem kobiet) zaprzecza sama sobie. Jakim cudem (z wyjątkiem kobiet) tam jeszcze jest jakieś życie? Nie ma tam miłości. Tego miejsca po prostu nie ma! Ten region P.O.Land przekroczył granice (z wyjątkiem kobiet) dobrego smaku. Nie kochają nas tam, faeries. No to nie będziemy tańczyć, a bo (z wyjątkiem kobiet) nam smutno i nie mamy jak połączyć się w krąg faeries chwytając za ręce, bo nic już nie chwyta (z wyjątkiem kobiet) nas za serce kręgu. W przypadku magicznych regionów, jak P.O.Land nazwy mają wielkie znaczenie. Właściwie moglibyśmy (z wyjątkiem kobiet) w ogóle nie czytać tych newsów. Proponuję analizę newsów kryminalnych ze względu na (z wyjątkiem kobiet) nazwę regionu. Udowodnię Wam, że istniejecie w kraju, który jest podtrzymywany (z wyjątkiem kobiet) wyłącznie magią faeries i naprawdę ciężką czarną magią, bo pełno tu jeszcze wyjątków, które muszę (z wyjątkiem kobiet) usuwać przez odesłanie do diabła. Z wyjątkiem kobiet. Niektóre faeries naprawdę mocno kopią. To pewnie przez te mocne kopie nadal tli (z wyjątkiem kobiet) się w tej zgwałconej (z wyjątkiem kobiet) ziemi odrobina naszości z wyjątkiem kobiet. Dobrze, że Wasz kraj naprawdę nie istnieje, bo *ja* bym się zabiła ze wszystkim, najpewniej. Z wyjątkiem kobiet, chyba. W tym regulaminie to zdanie to jedyny krąg faeries, który mnie skusił, prawdopodobnie. I co, wierzycie w faeries, może?

Komentarze

Anonim (niezweryfikowany)
agquarx ! Po co piszesz takie teksty?
Anonim (niezweryfikowany)
Mi sie podobaja
agquarx
[quote=Anonim]Mi sie podobaja[/quote] These seem to be well crafted, me thinks. let c be not e to x like-a pi to e to x. divide by ln of the remainder. form a complex matrix of rank 5. one hit wonder.
odpal (niezweryfikowany)
trzeba miec duzo czasu, aby takie cos czytac... Mialem w zyciu tak, ze czytalem nawet male skrawki starych gazet, bo tyle mialem czasu, ale teraz az tyle czasu nie mam, wiec takie rzeczy jak tu, to czytam tylko kilka zdan z poczatku, ciut srodka a potem jeszcze mniej z konac. Acha, a to tylko dlatego, ze nie moge juz przegladac forum hyper, to dlatego czytam reszte, w tym i to
Maniak_17 (niezweryfikowany)
Wg. mnie nikt nie powinien czytać tego tekstu (z wyjątkiem kobiet). ;)
usmieszek :-) (niezweryfikowany)
a mi sie to podoba i powien nawet ze mnie smieszy :-) agquarx z reguly pisze smieszno-dydaktyczno-obrazujace teksty, ktore trzeba dobrze przeczytac zeby sie spodobaly, zeby je zrozumiec i wkoncu zeby sie usmiechnac na koniec ;]