Krople do oczu - przekrwione, czerwone oczy - opracowanie

Negatywne konsekwencje przyjmowania fitokannabinoidów i sposoby im przeciwdziałania.

Moderatorzy: Konopia, Psychodeliki

Posty: 257 Strona 26 z 26
Rejestracja: 2018
  • 1 / / 0


Moim zdaniem warto udać się do okulisty, który z pewnością znajdzie dla nas odpowiednie krople._______________________________________
zaćma przyczyny - http://alfamedycyna.pl/zacma-przyczyny-objawy-leczenie/
Rejestracja: 2019
  • 1 / / 0


Swędzące oczy to i mój częsty problem... niestety tak to już jest, jak do tego wszystkiego jest się alergikiem! Co do kropli do oczu, to ja używam naprawdę różnych. Zazwyczaj zamawiam te niebieskie z https://drmax.pl/alergia/do-oczu . Chyba najlepiej na mnie działają, bo oczy dość szybko wracają do "życia" i mogę normalnie funkcjonować oglądając świat :D

Dlaczego poszukiwanie przyjemności staje się pułapką? Mózg uzależniony [REPORTAŻ]

Uzależnienie przechwytuje szlaki neuronowe mózgu. Naukowcy podważyli pogląd, że uzależnienia są skutkiem wad charakteru. Szukają metod leczenia dających nadzieję na wyrwanie się ze spirali cierpienia, w której tkwi dziesiątki milionów ludzi.

Twarde narkotyki przed południem. Ronnie Ferrari śpiewał o amfetaminie w "Pytaniu na śniadanie"

TVP chyba nie do końca wiedziało, co robi, zapraszając do studia Ronnie'ego Ferrari ;)
Rejestracja: 2017
  • 323 / 28 / 0


Ja teraz stosuje Pol Crom,a w nich jest substancja(Może już była)

Natrii Cromogligas-według Wikipedii jest Kwas kromoglikanowy.

Kwas kromoglikanowy (także kromoglikan, w postaci soli sodu – kromoglikan dwusodowy) – wprowadzony do użytku w 1965 roku lek z grupy kromonów o działaniu zapobiegawczym przeciwalergicznym.

Mechanizm działania
Hamuje wyzwalanie histaminy oraz innych mediatorów zapalnych (leukotrienów) uwalnianych podczas degranulacji mastocytów w wyniku reakcji antygen-przeciwciało. U podłoża tego działania leży blokada kanałów wapniowych, przez które wnikają jony Ca2+ do wnętrza mastocytu, doprowadzając do inicjacji kaskady biochemicznej, wywołującej uwolnienie histaminy i innych mediatorów anafilaksji. Dodatkowo kromoglikan uszczelnia drobne naczynia krwionośne oraz hamuje chemotaksję neutrofili.

Farmakokinetyka i farmakodynamika
Podawany wyłącznie miejscowo na błony śluzowe oskrzeli, nosa, do worka spojówkowego oraz doustnie. Wydalany w formie niezmienionej z moczem i żółcią. Okres półtrwania wynosi 1,5 godziny.

Zastosowanie
Lek ze względu na specyfikę działania musi być podawany przed zetknięciem z alergenem. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej, podanie leku jest nieskuteczne. Stosowany w alergiach dróg oddechowych, astmie (nie przerywa napadu astmy, może być stosowany tylko zapobiegawczo), alergicznym zapaleniu spojówek, alergiach pokarmowych (jako lek wspomagający leczenie podstawowe). Nie stosuje się w chorobach skóry (brak skuteczności).

Sposób podawania
Miejscowo – na błony śluzowe nosa, do worka spojówkowego, do drzewa oskrzelowego, do przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane
Lek nie wykazuje ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Miejscowo mogą wystąpić ograniczone podrażnienia błon śluzowych, możliwy kaszel przy podawaniu.

Preparaty
Allergo-Comod – krople do oczu.
Ditec – aerozol.
Kromoglikan – tabletki do sporządzania zawiesiny.
Polcrom 2% – aerozol do nosa, roztwór 20 mg/l
Cusicrom – krople do oczu.
Inne nazwy handlowe: Cromosol, Intal, Cromogen, Cropoz, Opticrom.

Źródło Wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_kromoglikanowy

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
POLCROM, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór
Natrii cromoglicas w pdf niżej link.

http://www.medsync.pl/app_upload/ulotki ... 2766-2.pdf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
POLCROM, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 ml roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu (Natrii cromoglicas).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Krople do oczu, roztwór
Zielonkawy, przezroczysty roztwór
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Alergiczne zapalenie spojówek i rogówki (w tym wiosenne i sezonowe).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Należy wkraplać do worka spojówkowego po 1 lub 2 krople 4 razy na dobę w równych odstępach
czasu.
Stosowanie produktu należy rozpocząć w okresie bezobjawowym przed kontaktem z alergenem
i kontynuować przez cały sezon.
Konieczne jest systematyczne stosowanie produktu przez dłuższy czas.
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją jak najszybciej wkroplić. Następnie powrócić do
regularnego przyjmowania produktu.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Produkt przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.
Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku produkt leczniczy może powodować podrażnienie
oczu. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy
usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym
założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
1311 Var IB seq 0010 Pg. 1
2
Nie obserwowano interakcji sodu kromoglikanu z innymi produktami leczniczymi podawanymi do
worka spojówkowego.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt należy stosować szczególnie ostrożnie podczas pierwszego trymestru ciąży.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na brak wpływu sodu kromoglikanu na rozwój płodu.
Produkt powinien być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy sodu kromoglikan przenika do mleka kobiecego. Jednak biorąc pod uwagę jego
właściwości fizyko-chemiczne jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka kobiecego
i wywierał działania niepożądane u dziecka karmionego piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Sodu kromoglikan nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, chyba że
podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropleniu leku wystąpią przemijające
zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie).
4.8 Działania niepożądane
Sporadycznie może wystąpić przemijające pieczenie lub kłucie spojówek. Inne objawy miejscowego
podrażnienia odnotowywano rzadko.
U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki bardzo rzadko zgłaszano przypadki
zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zwierających fosforany.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Nie jest konieczne postępowanie inne niż obserwacja kliniczna.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: inne przeciwalergiczne, kod ATC: S01GX01
Polcrom jest lekiem przeciwalergicznym. Zapobiega degranulacji komórek tucznych i uwalnianiu
z nich mediatorów reakcji alergicznych - histaminy i leukotrienów (szczególnie SRS-A). Mechanizm
działania jest prawdopodobnie oparty na stabilizacji błony komórkowej komórek tucznych
i blokowaniu kanałów wapniowych, co powoduje zahamowanie uwalniania mediatorów. Substancja
1311 Var IB seq 0010 Pg. 2
3
czynna - sodu kromoglikan blokuje zarówno wczesne jak i późne reakcje alergiczne. Produkt jest
bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów, ponieważ odczyn kropli (wartość pH) jest taki sam jak
płynu łzowego.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Sodu kromoglikan po podaniu do worka spojówkowego wchłania się w około 0,03%.
Śladowe ilości (mniej niż 0,01%) sodu kromoglikanu przenikają do cieczy wodnistej oka i są
całkowicie usuwane w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia leczenia. Sodu kromoglikan wiąże
się z białkami krwi w 57%. Jego okres półtrwania wynosi około 1,5 godziny. Nie jest metabolizowany
w organizmie. Jest wydalany w postaci niezmienionej w moczu i z żółcią.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Nie ma innych danych, niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu
Leczniczego.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Sorbitol
Disodu fosforan dwunastowodny
Sodu diwodorofosforan jednowodny
Disodu edetynian
Sodu chlorek
Polisorbat 80
Benzalkoniowy chlorek, roztwór
Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Niezgodności fizyczne i chemiczne nieznane.
6.3 Okres ważności
2 lata
Po pierwszym otwarciu butelki, kropli nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
W tekturowym pudełku znajdują się 2 butelki polietylenowe o pojemności 5 ml.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.
Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie
zawartości butelki.
1311 Var IB seq 0010 Pg. 3
4
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr R/3484
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:17.02.1995 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23.03.2010 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
1311 Var IB seq 0010 Pg. 4
1
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
POLCROM, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 ml roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu (Natrii cromoglicas).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Krople do oczu, roztwór
Zielonkawy, przezroczysty roztwór
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania
Alergiczne zapalenie spojówek i rogówki (w tym wiosenne i sezonowe).
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
Należy wkraplać do worka spojówkowego po 1 lub 2 krople 4 razy na dobę w równych odstępach
czasu.
Stosowanie produktu należy rozpocząć w okresie bezobjawowym przed kontaktem z alergenem
i kontynuować przez cały sezon.
Konieczne jest systematyczne stosowanie produktu przez dłuższy czas.
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją jak najszybciej wkroplić. Następnie powrócić do
regularnego przyjmowania produktu.
4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
w punkcie 6.1.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Produkt przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.
Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku produkt leczniczy może powodować podrażnienie
oczu. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy
usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym
założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.
4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
1311 Var IB seq 0010 Pg. 5
2
Nie obserwowano interakcji sodu kromoglikanu z innymi produktami leczniczymi podawanymi do
worka spojówkowego.
4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ciąża
Produkt należy stosować szczególnie ostrożnie podczas pierwszego trymestru ciąży.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na brak wpływu sodu kromoglikanu na rozwój płodu.
Produkt powinien być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy sodu kromoglikan przenika do mleka kobiecego. Jednak biorąc pod uwagę jego
właściwości fizyko-chemiczne jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka kobiecego
i wywierał działania niepożądane u dziecka karmionego piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Sodu kromoglikan nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, chyba że
podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropleniu leku wystąpią przemijające
zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie).
4.8 Działania niepożądane
Sporadycznie może wystąpić przemijające pieczenie lub kłucie spojówek. Inne objawy miejscowego
podrażnienia odnotowywano rzadko.
U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki bardzo rzadko zgłaszano przypadki
zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zwierających fosforany.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
4.9 Przedawkowanie
Nie jest konieczne postępowanie inne niż obserwacja kliniczna.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1 Właściwości farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: inne przeciwalergiczne, kod ATC: S01GX01
Polcrom jest lekiem przeciwalergicznym. Zapobiega degranulacji komórek tucznych i uwalnianiu
z nich mediatorów reakcji alergicznych - histaminy i leukotrienów (szczególnie SRS-A). Mechanizm
działania jest prawdopodobnie oparty na stabilizacji błony komórkowej komórek tucznych
i blokowaniu kanałów wapniowych, co powoduje zahamowanie uwalniania mediatorów. Substancja
1311 Var IB seq 0010 Pg. 6
3
czynna - sodu kromoglikan blokuje zarówno wczesne jak i późne reakcje alergiczne. Produkt jest
bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów, ponieważ odczyn kropli (wartość pH) jest taki sam jak
płynu łzowego.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne
Sodu kromoglikan po podaniu do worka spojówkowego wchłania się w około 0,03%.
Śladowe ilości (mniej niż 0,01%) sodu kromoglikanu przenikają do cieczy wodnistej oka i są
całkowicie usuwane w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia leczenia. Sodu kromoglikan wiąże
się z białkami krwi w 57%. Jego okres półtrwania wynosi około 1,5 godziny. Nie jest metabolizowany
w organizmie. Jest wydalany w postaci niezmienionej w moczu i z żółcią.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Nie ma innych danych, niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu
Leczniczego.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Sorbitol
Disodu fosforan dwunastowodny
Sodu diwodorofosforan jednowodny
Disodu edetynian
Sodu chlorek
Polisorbat 80
Benzalkoniowy chlorek, roztwór
Woda oczyszczona
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Niezgodności fizyczne i chemiczne nieznane.
6.3 Okres ważności
3 2 lata
Po pierwszym otwarciu butelki, kropli nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
W tekturowym pudełku znajdują się 2 butelki polietylenowe o pojemności 5 ml.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.
Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie
zawartości butelki.
1311 Var IB seq 0010 Pg. 7
4
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie nr R/3484
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:17.02.1995 r.
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23.03.2010 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKST CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
Rejestracja: 2018
  • 1993 / 361 / 154


Na początek często wystarcza jakiś preparat nawilżający (w stylu Hyal-Drop czy coś podobnego). Ewentualnie Starazolin. Znajomemu na zjarane oczy poleciłam Oftophenazol (antazolina + nafazolina) i zdał egzamin. Oftophenazol działa też przeciwświądowo i antyalergicznie. Ale często i zwykłe sztuczne łzy pomagają.
Rejestracja: 2016
  • 517 / 261 / 2


Warto się udać do okulisty, zwłaszcza jeśli stan progresywnie (z dnia na dzień) się pogarsza. To może być infekcja bakteryjna! Lacrimal pomógł bardziej niż przeróżne świetliki, ale mi osobiście zapisała ofloksacynę i hydrokortyzon, po tygodniu smarowania gał jak ręką odjął, mogę normalnie zasuwać przy kompie. Yay :D
Rejestracja: 2016
  • 517 / 261 / 2


@losteh No ale jeśli to infekcja bakteryjna, to pozostaje tylko okulista na cito, a nie czytanie [h] :trucizna:

Nie cytujemy posta bezpośrednio nad swoim. taurinnn
Rejestracja: 2009
  • 5 / 1 / 0


Czy ktoś jest w stanie polecić jakieś dobre (działające) krople do oczu?
Zwykłe Visine czy Starazolin nie działają. Te w wersji red (działające) już niedostępne.
Betadrin też nie dostępny (te na receptę jeszcze gdzieś się trafią ale recepty nie mam).
Kiedyś były jeszcze bardzo dobre Rhinazin ale też już chyba wycofane.
Generalnie lipa :(
Posty: 257 Strona 26 z 26
Wróć do „Skutki uboczne”
Na czacie siedzi 56 uczestników Wejdź na czata

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości