Psychofarmakologia 42 - Nowe leki poddawane badaniom

Psychofarmakologia 42 - Nowe leki poddawane badaniom

42 ________________
Nowe leki poddawane badaniom
tłum. S. Sidorowicz
W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła wiedza na temat rozmaitych receptorów neuroprzekaźników. Najnowsze osiągnięcia wynikają z zastosowania metod genetyki molekular­nej, które pozwoliły wykryć nieznane dotąd receptory. W przyszłości wyniki tych badań pozwolą wyprodukować taki lek, który będzie działał tylko na receptory odpowiedzialne za poprawę stanu psychicznego, natomiast nie będzie wpływał na receptory wywołujące objawy niepożądane. W produkcji leków wykorzystano dotychczas tylko niewielką część wiedzy o funkcjach o.u.n., niemniej przemysł przygotowuje wiele nowych leków; zestawiono je w tab. 42-1.
FAZY BADAŃ NAD LEKIEM
Na początku wybiera się związek chemiczny, który ze względu na swoje właściwości może być y korzy stany jako środek leczniczy określonego schorzenia. Taki związek zostaje poddany wszechstronnemu przebadaniu in vitro oraz in vivo, co pozwala najogólniej i wstępnie określić jego profil kliniczny. Po znalezieniu na podstawie badań laboratoryjnych odpowiedniego związku chemicznego przechodzi on fazę badań na zwierzętach. W badaniach tych określa się jego toksyczność oraz właściwości farmakokinetyczne. Jeżeli opisane badania przedkliniczne wypadną zachęcająco, a więc uzna się, że warto w ten lek inwestować, to w USA firma farmaceutyczna składa odpowiedni wniosek o dopuszczenie do dalszych badań do Departamentu Kontroli Żywności i Leków (FDA). Po uzyskaniu zgody FDA można przystąpić do badania związku na ludziach. Następuje tzw. I faza badań: środek podaje się zdrowym osobom. Umożliwia to poznanie właściwości farmakokinetycznych, działań niepożądanych, tolerancji i ryzyka podawania u czło­wieka. Wyniki I fazy pozwalają określić wysokość dawki i sposób podawania leku. W II fazie badań nowy lek podaje się osobom chorym. Najważniejszym zadaniem tej fazy badań jest wykazanie skuteczności działania leku w określonej chorobie. Jeżeli wyniki II fazy potwierdzą, że nowy lek jest skuteczny, bezpieczny oraz dobrze znoszony, to następuje III faza, w której zostaje on poddany badaniom na znacznie większych grupach chorych. Badania III fazy mają za zadanie potwierdzić ustalenia wynikające z II fazy badań, a także dostarczyć dokładnych informacji o najkorzystniejszych sposobach dawkowania i podawania leku, zastosowania leku u chorych w podeszłym wieku i u dzieci oraz w przypadkach zaburzeń funkcji wątroby i nerek. W okresie między badaniami fazy II a III firma farmaceutyczna ma prawo zwrócić się z wnioskiem do FDA o dopuszczenie leku do lecznictwa i handlu. Lek można wprowadzić do obrotu dopiero po uzyskaniu specjalnej zgody FDA.
NOWE LEKI PSYCHOTROPOWE BADANE PRZEZ PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
Imponujące pod względem liczbowym zestawienie nowych leków psychotropowych objętych badaniami przez przemysł farmaceutyczny ukazuje tab. 40-1. Można się spodziewać, że mniej więcej za 10 lat wejdą do użycia zupełnie nowe leki psychotropowe, które całkowicie wyprą środki stosowane obecnie. Z różnych powodów trudno przewidzieć, które nowe leki ostatecznie zostaną dopuszczone do lecznictwa w USA. Po pierwsze firmy farmaceutyczne utrzymują w tajemnicy
252 Farmakoterapia w zaburzeniach psychicznych
TABELA 42-1
NOWE LEKI PSYCHOTROPOWE BADANE PRZEZ PRZEMYSŁ
FARMACEUTYCZNY*
Nazwa firmy
Związek
Kategoria leku
Faza badań
Abbott
ABT 418
nootropowy+
II
sertyndol
przeciwpsychotyczny
III
tiagabina
przeciwdrgawkowy
III
American Home
winpocentyna-Cavinton
nootropowy
wniosek do FDA
Products
WY-47846
przedwiekowy
I
AHR-11748
przeciwdrgawkowy
I
encyprazyna
przedwiekowy
II
guanfacyna
nootropowy
II
WY-50324
przeciwdepresyjny
II
Bayer
ipsapiron
przeciwlękowy
III
Biocodex
strypentol
przeciwdrgawkowy
III
Boehringer
brotizolam
nasenny
II
Ingelheim
talipeksol
przeciwparkinso-
II
nowski
Boots
dosulepina
przeciwdepresyjny
wniosek do FDA
sybutramina
przeciwdepresyjny
II
zotepina
przeciwpsychotyczny
III
Bristol-Myers
NKT-01
stwardnienie rozsiane
I
Sąuibb
gepiron
przeciwlękowy
III
BMV-2–2
nootropowy
II
Ciba-Geigy
CGS-15873A
przeciwpsychotyczny
I
CGS-18416A
przeciwpsychotyczny
I
CGS-11
przeciwlękowy
I
oksykarbamazepina
przeciwdrgawkowy
III
Dainippon
zonisamid
przeciwdrgawkowy
III
Dow
MDL-72974A
przeciwparkinso-
I
nowski
Du Pont
DUP-996
nootropowy
III
DUP-734
przeciwpsychotyczny
I
DUP-750
przeciwpsychotyczny
1
Erbamont
reboksetyna
przeciwdepresyjny
I
ESAI
E2020
nootropowy
III
Fisons
remacemid
przeciwdrgawkowy
II
Forest
synapton
nootropowy
III
fizotygmina
nootropowy
II
Glaxo
fluparoksan
przeciwdepresyjny
I
ondasetron
przeciwpsychotyczny
II
Gruenthal
orotyrelina
psychopobudzający
I
uspokajający
Hoechst
suronakryna
nootropowy
I
iloperydon
przeciwpsychotyczny
II
Hoffmann-La Roche
moklobemid
przeciwdepresyjny
III
bretazenil
przeciwpsychotyczny
II
Johnson & Johnson
topiramat
przeciwdrgawkowy
III
mazaperlina
przeciwpsychotyczny
II
sabeluzol
nootropowy
III
Nowe leki poddawane badaniom 253
TABELA 42-1 (cd.)
NOWE LEKI PSYCHOTROPOWE BADANE PRZEZ PRZEMYSŁ
FARMACEUTYCZNY*
Nazwa firmy
Związek
Kategoria leku
Faza badań
KABI
melperon
przeciwpsychotyczny
III
Kissei
karbergolina
przeciwparkinso-
I
nowski
Eli Lilly
LY-210448
zmniejszający łaknienie
1
LY-277359
przeciwmigrenowy
I
sergoleksol
przeciwmigrenowy
II
LY-053857
przeciwmigrenowy
II
kwineloran
przeciwmigrenowy
III
tomoksetyna
przeciwdepresyjny
III
olanzapina
przeciwpsychotyczny
III
dulozetyna
przeciwdepresyjny
III
ksanomelina
nootropowy
III
Martec
femoksetyna
przeciwdepresyjny
II
Medicis
TRH
neuroprotekcyjny
III
Merck
Mk-912
przeciwdepresyjny
I
eptastygmina
nootropowy
I
dewazepid
zmniejszający łaknienie
I
Novo Nordisk
bokseprazyna
przeciwdepresyjny
II
FG-7516
przedwiekowy
III
Organon
mirtrazapina
przeciwdepresyjny
III
Orion
altipamezol
przeciwdepresyjny
I
Pfizer
tandospiron
przedwiekowy
II
zyprasydon
przeciwpsychotyczny
III
Reckitt and Coleman
idazoksan
przeciwdepresyjny
II
Recordati
nikotyna do podania
przeciwnikotynowy
I
przezskórnie
Rhone-Poulenc
Zopiklon
nasenny
II
Rorer
suriklon
przeciwlękowy
III
Sandoz-Novo
abekarnil
przeciwlękowy
III
Nordisk
amperozyd
przeciwpsychotyczny
II
ENA-713
nootropowy
III
Searle
BTG-–1
przeciwlękowy
II
SC-49088
nootropowy
II
alpidem
przeciwlękowy
III
Schering AG
lometazepam
nasenny
wniosek do FDA
rolipram
przeciwdepresyjny
II
Sigma-Tau
ST-200
nootropowy
III
Smith Kline
oksyracetam
nootropowy
II
Beeacham
ropirynol
przeciwparkinso-
II
nowski
Syntex
czynnik wzrostowy
nootropowy
III
fibroblastów
Synthelaboo
befloksaton
przeciwdepresyjny
II
ftioźseiyns
ptzeciw&pMsyjhy
lY
254 Farmakoterapia w zaburzeniach psychicznych
TABELA 42-1 (cd.)
NOWE LEKI PSYCHOTROPOWE BADANE PRZEZ PRZEMYSŁ
FARMACEUTYCZNY*
Nazwa firmy
Związek
Kategoria leku
Faza badań
Upjohn
adinazolam
przeciwdepresyjny
wniosek do FDA
U-78875
przedwiekowy
I
tyrylizad
nootropowy
111
deracyn
przeciwpsychotyczny
II
Warner-Lambert
CI-966
przeciwdrgawkowy
I
pramiraktam
nootropowy
II
CI-933
nootropowy
II
CI-943
przeciwpsychotyczny
II
CI-844
nootropowy
II
fosfonytoina
przeciwdrgawkowy
III
Whitby
N-0437
przeciwparkinso-
I
nowski
Yeda
szczepionka autoimmu-
stwardnienie rozsiane
I
nizacyjna
Zeneca
serokwel
przeciwpsychotyczny
III
Źródło: The Neuroscience Market Intelłigence Sernice. The Wilkerson Group. New York 1992 (cyt. za zgodą
wydawcy).
* Niektóre związki zostały wykryte i opatentowane przez jedną firmę (zwykle małą), ale dla celów klinicznych
bada je inna firma (zwykle ogromna).
+ Lekiem nootropowym jest taki środek, który poprawia pamięć i inne funkcje poznawcze (gr. noesis oznacza
wiedzieć").
dane na temat prowadzonych badań nad nowymi lekami. Wynika to z praw wolnego rynku. Po drugie niekiedy zdarza się, że poważne działania niepożądane nowego leku zostają wykryte dopiero w trakcie zaawansowanej fazy III badań. Prowadzi to do odrzucenia takiego preparatu. Po trzecie niekiedy dopiero wyniki badań zaawansowanej III fazy pokazują, że nowy lek wcale nie jest o tyle lepszy od stosowanych wcześniej środków, by się mogły opłacać ogromne koszty związane z wprowadzeniem go do handlu. Pomimo tych trudności warto się jednak pokusić o próbę przewidzenia, które leki psychotropowe w niedługim czasie znajdą się na rynku w USA.
LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE (NEUROLEPTYKI)
Potrzebę wprowadzenia do terapii nowych leków przeciwpsychotycznych uzasadniają: 1) silne i poważne działania niepożądane obecnie stosowanych leków (np. objawy pozapiramidowe, zespół późnych dyskinez, właściwości antycholinergiczne oraz niekorzystny wpływ na układ krążenia); 2) nieskuteczność obecnie stosowanych leków, lekooporność; 3) brak skuteczności typowych leków przeciwpsychotycznych w terapii objawów negatywnych.
Wiele nowych leków przeciwpsychotycznych określa się mianem nietypowe", chociaż nie wiadomo, co to oznacza, nie ma bowiem zgody co do kryteriów nietypowości leku. Niektórzy badacze uważają, że do nietypowych należą takie leki, które wykazują następujące właściwości: 1) antagonizm w stosunku do serotoniny (5-hydroksytryptaminy 5-HT); 2) brak antagonizmu w stosunku do receptora dopaminy typu 2 (główny mechanizm farmakodynamicznego działania leków obecnie stosowanych); 3) działanie na układ pozapiramidowy znacznie słabsze niż tradycyjnych neuroleptyków, co oznacza mniej objawów pozapiramidowych. Wszystkie wymie­nione kryteria nietypowości" są spełnione w przypadku klozapiny, będącej znanym i powszechnie stosowanym neuroleptykiem.
Nowe leki poddawane badaniom 255
Przewidywane nowe leki przeciwpsychotyczne. W okresie najbliższych 5 lat zostaną zastosowane takie nowe neuroleptyki, które: 1) są antagonistami receptora D2, ale wywołują mniej objawów niepożądanych niż tradycyjne leki przeciwpsychotyczne (najprawdopodobniej wynika to stąd, że leki te jednocześnie działają na inne receptory); 2) łączą w sobie działanie antagonistyczne w stosunku do receptora D2 i 5-HT2 (np. olanzapina Lilly, sertyndol Abbott, serokwel Zeneca, zyprasydon - - Pfizer). Ponadto można wyróżnić leki nie mieszczące się we wspo­mnianych grupach: antagoniści receptora benzodiazepiny (np. deracyn firmy Upjohn, bretazenil firmy Hoffman-LaRoche), antagoniści receptora sigma (np. DUP-734 i DUP-750 firmy Du Pont) oraz leki o nieznanym dotąd mechanizmie działania (np. ICI-204636 firmy ICI).
Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)
Nowe leki przeciwdepresyjne są potrzebne z kilku powodów: 1) obecnie stosowane tymoleptyki są nieskuteczne u 50-70% chorych; 2) działanie przeciwdepresyjne tradycyjnych tymoleptyków jest opóźnione, rozwija się dopiero po 3-6 tygodniach; 3) wywoływanie wielu poważnych objawów niepożądanych ze strony układu krążenia oraz inne zagrożenia (np. wysoka śmiertelność z powodu zatruć). Pierwszym lekiem przeciwdepresyjnym wprowadzonym do użycia w USA o zupełnie nowych właściwościach była fluoksetyną (Prozac). Lek ten, podobnie jak inne selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. wenlafaksyna [Efexor], nefazodon), wywołuje mniej objawów niepożądanych niż tradycyjne tymoleptyki, a w razie zatrucia nie doprowadza do śmierci.
Przewidywane nowe leki przeciwdepresyjne. Badane są następujące substancje o właściwo­ściach przeciwdepresyjnych: gepiron (Bristo-Myers Sąuibb), ipsapiron (Bayer) oraz dulozetyna (Lilly). Gepiron i ipsapiron należą do agonistów receptora 5-HT typ IA (5-HT IA), są podobne do buspironu, będącego znanym anksjolitykiem. Dulozetyna inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny -- może ostatecznie znaleźć zastosowanie w leczeniu nietrzymania moczu.
Badaniami jest objętych wiele innych związków chemicznych o właściwościach przeciwde­presyjnych. Niektóre wykazują zupełnie nowy mechanizm działania, np. antagoniści receptora adrenergicznego alfa2, inhibitory fosfodiesterazy, agoniści adenozyny, inhibitory acetylocholine­sterazy, inhibitory N-metylo-D-asparaginianu (NMDA).
Więcej na ten temat zob. w: JA. Grebb: General Principles of Psychopharmacology, CTP/VI, rozdz- 32.1, s. 1895-1909.

Kategorie

Zajawki z NeuroGroove
  • Inne
  • Przeżycie mistyczne

Piękna pogoda za oknem godzina 16:00 pusty dom, komputer, przygotowana ulubiona muzyka, wygodne łóżko. Humor pozytywny, całkiem spora ekscytacja i odrobina strachu. Ochota na przygodę, zaciekawienie i trochę zniecierpliwienia. Podniecony, pozytywnie nastawiony.

-T+0 – godzina 16:00,                 Nalewam wody do pakietu, rozmasowuje go, wstrząsam i wypijam. Po wypiciu zawartości wlewam jeszcze trochę wody, powtarzam czynność i wypijam. Czekam na to, co się stanie, jestem podniecony. Słyszałem opowieści kolegów o mega przeżyciach, ale słuchałem ich z dystansem, nie nastawiam się na nic. Co będzie to będzie. Idę do pokoju, kładę się na łóżku i odpalam papierosa. Czekam i słucham muzyki… -T+20 godzina 16:20
         Leżę na łóżku i wpatruje się w pokój, pojawiają się pierwsze efekty. 

  • Ayahuasca
  • Mimosa Hostilis
  • Pierwszy raz
  • Ruta stepowa

Nastawienie psychiczne dobre, aczkolwiek lekki strach przed spożyciem potężnej substancji. Otoczenie: podkrakowskie bezdroża, łąki i wzgórza.

<Trip-raport pochodzi z okolic roku 2000>

 

Prolog: 

Wszystko, co poniżej napisane, to jedynie maleńka cząstka tego, co udało mi się zapamiętać, a także ledwie muśnięcie tego, co zdołałem określić słowami, by sprostać wymogom komunikowalności.

Wywar AYAHUASCA, jaki przyrządziłem dla 3 osób ja, stary postindustrialny curandero, kilkanaście dni temu, składał się z 18 gramów ruty stepowej wymieszanej z 45 gramami mimosy. Składniki zostały zakupione w znanymi sprawdzonym sklepie szwajcarskim. 

  • Szałwia Wieszcza

tuż po północy położyłem się spać. jednak nie udało mi się zasnąć i... ciekawość zwyciężyła - spróbuję pierwszy raz w życiu salvii. zapaliłem lampę, przygotowałem sobie walkmana, woreczek z ususzonymi kilkoma liścmi salvii (thx, F.!) oraz lufkę (taką zgiętą do góry). ustawiłem taśmę na utwór green nuns of the revolution - "megallenic cloud" - stary, wykręcony psytrancowy kawałek, którego lubię słuchać zawsze i wszędzie (i w każdym stanie :)). trochę się bałem, bo w sumie ciężko się czułem cały dzień, byłem już na dobre zmęczony no i nie wiedziałem jak salvia na mnie podziała.